De Zon­ne­wij­zer {Ant­wer­pen}

De Standaard - - Cultur & Media -

Toen Hen­ry Van de Vel­de in 1939 het Bel­gisch pa­vil­joen mocht ont­wer­pen voor de We­reld­ex­po van New York, liet hij zich as­sis­te­ren door twee be­lof­te­vol­le go­zers: Vic­tor Bour­geois en Léon Sty­nen.

De wol­ken­krab­bers im­po­neer­den Sty­nen der­ma­te dat hij zich na­dien ging toe­leg­gen op to­rens en hoe ze met zorg in een stad in te pas­sen. De eer­ste die hij re­a­li­seer­de, was de Al­bert­buil­ding in Kes­sel­Lo, hal­ver­we­ge de ja­ren 50. Hoog­bouw leen­de zich uit­ste­kend voor so­ci­a­le huis­ves­ting, vond hij. Mo­men­teel dreigt de sloop voor dat ge­bouw.

Een an­de­re in­vloed die zich na de oor­log ver­der door­zet­te, was die van Le Cor­bu­sier. De twee za­gen el­kaar spo­ra­disch. Sty­nen be­zocht in In­dia zijn nieu­we stad Chan­digarh en be­zorg­de hem na­dien zijn fo­to­reeks. Die in­vloed werd over­dui­de­lijk in De Sin­gel, met zijn muur­per­fo­ra­ties en zijn lig­ging rond een wa­ter­par­tij.

In De Zon­ne­wij­zer kwa­men de in­te­res­se voor hoog­bouw en Le Cor­bu­sier sa­men. Het was eens te meer een sa­men­wer­king met ta­baks­fa­bri­kant Van­der Elst (zie 2). Voor de oor­log ont­wierp Sty­nen voor hem een reeks win­kel­in­te­ri­eurs. Na de oor­log stem­de hij bij ge­brek aan werk uit­zon­der­lijk in met een vil­la in re­gi­o­na­le stijl. Maar De Zon­ne­wij­zer was weer op en top mo­der­nis­me. In dit ge­val was Sty­nen zelf pro­ject­ont­wik­ke­laar.

‘Ver­fijnd bru­ta­lis­me’, noemt het boek Léon Sty­nen, a li­fe of ar­chi­tec­tu­re dit pro­ject. Het wordt ge­roemd als een van de in­no­ve­rend­ste ap­par­te­ments­ge­bou­wen van de ja­ren 50 in Bel­gië. In het ge­bouw zijn func­ties als win­kels, ap­par­te­men­ten en kan­to­ren ge­mengd. Het bu­reau van Sty­nen, nog maar eens aan uit­brei­ding toe, nam er zelf zijn in­trek.

Voor De Zon­ne­wij­zer maak­te Sty­nen een in­ge­ni­eu­ze in­de­ling met ap­par­te­men­ten en du­plexen. Er wer­den ge­de­tail­leer­de stu­dies ge­maakt om de licht­in­val en de scha­duw te be­re­ke­nen. In de in­rich­ting is het kleu­ren­pa­let van Le Cor­bu­sier ge­bruikt.

© Fi­lip Du­jar­din

In­no­ve­ren­de hoog­bouw uit de ja­ren 50.

© Fi­lip Du­jar­din

De half­ron­de bal­kons bren­gen rit­me aan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.