Een be­klem­mend idee

De Standaard - - Cultuur & Media - DO­MI­NI­QUE DECKMYN

Chi­ne­se fa­bri­kan­ten ver­stop­pen op gro­te schaal spi­o­na­ge­chips in on­ze com­pu­ter­ser­vers! Of toch niet? Een week na het sen­sa­ti­o­ne­le ver­haal van Bloom­berg we­ten we ei­gen­lijk maar één ding ze­ker: hoe het ook zit, erg veel kun­nen we er niet aan doen. We zijn over­ge­le­verd aan de goe­de wil of de wil­le­keur van de men­sen, ver weg, die on­ze goed­ko­pe won­der­spul­len in el­kaar schroe­ven. Dat ge­voel blijft nog wel even han­gen.

Ter­wijl ie­der­een te­ver­geefs zat te wach­ten op tast­baar be­wijs – waar was die chip dan? – wer­den de voor­bije da­gen ge­lei­de­lijk gaat­jes ge­boord in het ver­haal van de twee Bloom­berg­ jour­na­lis­ten. Al met­een was er die hef­ ti­ge ont­ken­ning door Ap­ple en Ama­zon, en al­le an­de­re ge­noem­de or­ga­ni­sa­ties. Geen be­leef­de, for­me­le ‘ont­ken­ ning’ die je op vijf ma­nie­ren kunt

le­zen. Nee, Ap­ple wil­de er geen en­ke­le twij­fel over la­ten be­staan: niets, maar dan ook niets van dit al­les is ge­beurd. Maar hoe kan dat dan, als Bloom­berg zegt te be­schik­ken over ze­ven­tien bron­nen – wel­is­waar ano­nie­me?

De jour­na­lis­ten heb­ben ze­ker pro­fes­si­o­ne­le fou­ten ge­maakt. Min­stens een van de ge­raad­pleeg­de ex­perts zegt dat zijn ci­ta­ten uit de con­text zijn ge­trok­ken en dat zijn in­ter­vie­wers de ma­te­rie tech­nisch dui­de­lijk niet goed be­heer­sten. En als ze de chip niet in han­den heb­ben, wat staat er dan op de ‘fo­to’ bij hun ver­haal?

Dus … zit­ten Ap­ple en Ama­zon mee in het ‘com­plot’ om ons in het duis­ter te hou­den over de Chi­ne­se chips? Of werd Bloom­berg zelf het slacht­of­fer van een an­der com­plot – voer­den hun ze­ven­tien ‘bron­nen’ een to­neel­tje op, be­doeld om, in vol­le han­dels­oor­log, de

eco­no­mi­sche be­lan­gen van Chi­na te scha­den? Wie niet graag zijn toe­vlucht zoekt tot in­ge­wik­kel­de sa­men­zwe­rin­gen, be­gint in­mid­dels te ver­moe­den dat de waar­heid er­gens in het mod­de­ ri­ge mid­den ligt. Mis­schien meen­den de jour­na­lis­ten ten on­rech­te een groot ver­band te zien tus­sen een aan­tal ech­ te, maar niet recht­streeks aan el­kaar gel­ink­te in­ci­den­ten. Ap­ple sug­ge­reer­de dat ei­gen­lijk al in zijn eer­ste re­ac­tie: het be­drijf zegt dat het in 2016 ooit één ser­ver van het be­wus­te merk (Su­per­mi­cro) ont­dek­te met daar­op kwaad­aar­di­ge soft­wa­re (geen chip!). Er zijn ze­ker ook an­de­re ge­val­len ge­weest waar mal­wa­re – af­kom­stig van Chi­na en el­ders – op ser­vers is te­recht­ge­ko­men. En wel­licht is er ooit er­gens een ver­dach­te chip ge­von­den – be­doeld voor in­du­stri­ë­le spi­o­na­ge, of iets an­ders.

Maar het blijft een be­klem­mend idee. De af­ge­lo­pen twee jaar zijn we ons steeds meer zor­gen be­gin­nen te ma­ken over de gro­te Ame­ri­kaan­se in­ter­net­be­drij­ven en wat die al­le­maal over ons we­ten. Mis­schien be­sef­ten veel men­sen pas de­ze week wie er min­stens even­veel macht over ons heeft, toch min­stens po­ten­ti­eel: de naam­lo­ze fa­bri­kan­ten van zo­veel spul­len om ons heen. Ook spul­len waar een Eu­ro­pees of Ame­ri­kaans merk op kleeft. Al zegt de stem van de re­de ons te­ge­lijk ook dat die Chi­ne­se (en an­de­re) fa­bri­kan­ten er voor­al be­lang bij heb­ben dat hun klan­ten in Eu­ro­pa en de VS te­vre­den zijn.

Fa­ce­book koos er net de­ze week uit om het er dan toch maar op te wa­gen: het lan­ceer­de de Fa­ce­book Por­tal, zijn va­ri­ant van een slim­me luid­spre­ker. Een toe­stel dat is uit­ge­rust met een mi­cro­foon en een ca­me­ra, en waar de merk­naam ‘Fa­ce­book’ op staat. Gaat u zo­iets in uw woon­ka­mer zet­ten? Ik dacht het niet – en al­leen al om die re­den wordt dit pro­duct kans­loos ge­acht. Ook al heeft Fa­ce­book er­aan ge­dacht om een klep­je te voor­zien om die ca­me­ra af te slui­ten. Op­val­lend: de dag na­dien kon­dig­de Goog­le een ge­lijk­aar­dig toe­stel aan, de Goog­le Ho­me Hub. Eni­ge ech­te ver­schil: de Goog­le Ho­me Hub heeft geen ca­me­ra. En dat zou voor de com­mer­ci­ë­le kan­sen van dat ap­pa­raat een groot ver­schil kun­nen ma­ken. Dat is toch wel een in­te­res­san­te vast­stel­ling in 2018: dat een toe­stel géén ca­me­ra heeft, kan een ver­koop­ar­gu­ment zijn. Ter­wijl het nog steeds een toe­stel is met een mi­cro­foon en een open in­ter­net­ver­bin­ding, na­tuur­lijk. En dat is je smartpho­ne ten­slot­te ook. Of hij nu uit Chi­na komt of niet.

Nu is het al een ver­koop­ar­gu­ment dat een toe­stel géén ca­me­ra heeft

© getty images

Dank­zij de spi­o­na­ge­chip wordt Chi­na num­mer één: Wal­ter Grootaers zong het in 1980 al. Of toch bij­na.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.