Wie her­bruik­ba­re ver­pak­kin­gen mee­brengt, is geen weir­do meer

Wie zijn le­ven plas­tic­vrij wil ma­ken, gooit eerst ver­pak­kin­gen over­boord. Her­vul­baar, her­bruik­baar, ei­gen bak­jes mee­bren­gen: dat is het de­vies. ‘Het aan­tal men­sen dat be­wust met plas­tic om­gaat, groeit.’

De Standaard - - Binnenland - VAN ON­ZE COR­RES­PON­DENT PLAS­TIC TOM YSEBAERT

Het pro­bleem met plas­tic is een zaak van de over­heid, van de in­du­strie, van de win­kel­ke­tens. Maar ook van de con­su­ment. De Stan­daard vroeg in het voor­jaar, naar aan­lei­ding van een vi­deo over plas­tic soup en an­de­re mi­li­eu­ef­fec­ten (DS On­li­ne 25 mei), naar tips voor een le­ven met min­der plas­ti­caf­val. Er kwa­men meer dan vijf­hon­derd re­ac­ties bin­nen (zie hier­naast). Dat geeft aan dat het the­ma leeft.

Chloé Van Dries­sche was een van de le­zers die lie­ten we­ten hun ge­woon­ten da­nig ver­an­derd te heb­ben. ‘Ik heb al­tijd een paar stof­fen zak­jes en een to­te bag, een gro­te­re win­kel­tas, in mijn hand­tas en mijn fiets­tas. Daar­in stop ik ook Tup­per­wa­re­doos­jes of een ou­de room­ijs­doos om fra­gie­le groen­ten, olij­ven, kaas of ta­pe­na­de in te stop­pen wan­neer ik naar de markt of de bi­o­win­kel ga. Daar zijn de ver­ko­pers het ge­wend om klan­ten zo te be­die­nen. Ook brood gaat en­kel nog in een stof­fen zak­je.’ Olijf­olie en was­pro­duc­ten laat Van Dries­sche in gla­zen fles­sen bij­vul­len in de win­kel. Dat lukt voor­lo­pig al­leen in de bi­o­win­kel.

Van Dries­sche is van oor­deel dat er nog veel kan ver­an­de­ren als de su­per­mark­ten op de kar zou­den sprin­gen. ‘Zij heb­ben een min­der be­wust pu­bliek. Als de­ze win­kels hun plas­tic­ge­bruik te­rug­schroe­ven, zul­len we veel snel­ler stap­pen voor­uit zet­ten. Mis­schien kan dat ge­sti­mu­leerd wor­den door een pun­ten­sys­teem dat kor­tin­gen geeft aan klan­ten die hun ei­gen doos­jes en zak­jes ge­brui­ken?’

Af­haal­chi­nees

Raf – zijn fa­mi­lie­naam wil hij lie­ver niet in de krant – ge­tuigt dat zijn ge­zin blij is met de ver­pak­kings­vrije win­kels die her en der op­dui­ken. ‘Ik win­kel bij Ka­bas in Mechelen. Het vergt voor­be­rei­ding. ‘s Och­tends steek ik een tas met le­ge pot­ten en ka­toe­nen zak­ken in mijn fiets­tas. ‘s Avonds heb

‘Zo ko­pen we wat echt no­dig is, nooit te veel. De kans op over­schot­jes ver­kleint en we ver­mij­den im­puls­aan­ko­pen’ RAF

© Jim­my Kets

in Mechelen merkt dat de bood­schap het best aan­slaat bij jon­ge ge­zin­nen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.