Vijf po­pu­lai­re mis­ver­stan­den over ro­man­ti­sche lief­de

De Standaard - - Binnenland - Peer group.’

‘Als je ver­liefd bent, zie je ook al al­le man­ke­men­ten van je ge­lief­de. Al­leen: ons ver­lan­gen om het waar te ma­ken is veel gro­ter dan on­ze ang­sten. We de­tec­te­ren die din­gen, maar zien ze nog als char­mant. Je weet of ie­mand do­mi­nant, of ja­loers en ver­stik­kend is, of de nei­ging heeft zich in zich­zelf te­rug te trek­ken. De dy­na­mie­ken die la­ter in een re­la­tie soms een pro­bleem wor­den, zijn er mee­stal van bij het be­gin.’ ‘Ver­liefd­heid is geen ver­stands­ver­bijs­te­ring. De ver­lief­de be­seft dat hij ver­liefd is en kan per­fect ana­ly­se­ren wat er aan de hand is. Als je ver­liefd wordt ter­wijl je een re­la­tie hebt, bij­voor­beeld, kun je ra­ti­o­neel na­den­ken over de ge­vol­gen van je ver­trek. Al­leen helpt je ver­stand dan niet. Be­slis­sen om weg te gaan is nooit een ra­ti­o­ne­le keu­ze, dat is al­tijd een ge­voels­kwes­tie. Het is een strijd tus­sen het ver­lan­gen naar een an­der le­ven en de angst voor het ver­lies van wat je hebt.’ ‘Je wordt nooit ver­liefd op de ver­keer­de. Het is niet om­dat een re­la­tie niet werkt, dat je ver­liefd­heid mis was. Wie je raakt, wordt be­paald door je emo­ti­o­ne­le voor­ge­schie­de­nis en je po­si­tie in het le­ven. Daar­door is ver­liefd­heid ook zo ver­rij­kend: ver­liefd­heid kan je hel­pen om heel scherp naar je­zelf te kij­ken. Het leert je waar je in je le­ven staat, wie je bent.’ ‘Ver­liefd­heid is een ui­ting van het ver­lan­gen naar ver­bon­den­heid, daar staat geen leef­tijd op. Waar­om je voor ie­mand valt, ver­an­dert wel. Bij pu­bers is er nog veel nar­cis­me mee ge­moeid, ze zoe­ken voor­al be­ves­ti­ging. Naar­ma­te je ou­der wordt, ga je je keu­zes veel meer van­uit je­zelf ma­ken – niet meer van­we­ge wat hoort vol­gens de so­ci­o­lo­gi­sche wet­ma­tig­he­den of de nor­men in je fa­mi­lie of ‘Als je ver­liefd bent, droom je er na­tuur­lijk van om tot de dood sa­men te blij­ven. Maar je kunt dat niet af­dwin­gen. De trouw­be­lof­te is de groot­ste bull­shit die er be­staat: je kunt steun be­lo­ven, en trouw, en eer­lijk­heid, maar je kunt niet be­lo­ven dat je ie­mand de rest van je le­ven graag zal zien.’

© Hol­land­se Hoog­te/Tho­mas Schlij­per

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.