Bang wach­ten op Ita­li­aan­se be­gro­ting

Ita­lië, dat zijn be­gro­tings­te­kort wil la­ten op­lo­pen, dient maan­dag zijn be­gro­ting in. Kiest Ro­me voor de con­fron­ta­tie met Eu­ro­pa of voor dia­loog?

De Standaard - - Buitenland - INE ROOX

BRUS­SEL I Maan­dag die­nen de lan­den van de eu­ro­zo­ne hun ont­werp­be­gro­ting in bij de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie. Daar­bij wordt voor­al uit­ge­ke­ken naar welk plan Ita­lië pre­sen­teert: de Ita­li­aan­se re­ge­ring maak­te de voor­bije we­ken al dui­de­lijk dat zij het be­gro­tings­te­kort vol­gend jaar wil la­ten op­lo­pen tot 2,4 pro­cent. Dat plan, be­doeld om de Ita­li­aan­se groei aan te zwen­ge­len, doet wenk­brau­wen fron­sen aan­ge­zien Ita­lië al kampt met een schuld van 132 pro­cent.

Pas eind no­vem­ber, na een pe­ri­o­de van dia­loog dan wel van pu­re con­fron­ta­tie, zal Eu­ro­pa la­ten we­ten of de Ita­li­aan­se plan­nen com­pa­ti­bel zijn met de Eu­ro­pe­se re­gels in­za­ke be­gro­tings­dis­ci­pli­ne én met de en­ga­ge­men­ten die Ita­lië in het ver­le­den al was aan­ge­gaan. Maar Com­mis­sie­voor­zit­ter Je­anClau­de Junc­ker ver­wijt Ita­lië nu al woord­breuk. ‘De vo­ri­ge re­ge­ring be­loof­de een te­kort van 0,8 pro­cent in 2019, maar de­ze re­ge­ring wil het la­ten stij­gen tot 2,4 pro­cent. Ita­lië houdt zijn woord niet’, zei hij te­gen Le Mon­de.

Ver­ont­rus­ten­de sig­na­len

Lui­gi Di Maio, de Ita­li­aan­se vi­ce­pre­mier en lei­der van de an­tie­s­ta­blish­ment­par­tij Vijf Ster­ren, duldt geen Eu­ro­pe­se kri­tiek: ‘We zet­ten geen stap­pen te­rug. We doen dit om de eco­no­mi­sche on­recht­vaar­dig­he­den te­gen­over de Ita­li­a­nen weg te wer­ken.’

Maar ook in Ita­lië zelf lei­den de plan­nen van de Ita­li­aan­se re­ge­ring tot veel on­ge­rust­heid. In een ana­ly­se die vrij­dag is ge­pu­bli­ceerd, wij­zen Fer­di­nan­do Nel­li Fero­ci en Fran­co Br­uni op een aan­tal ver­ont­rus­ten­de sig­na­len. Nel­li Fero­ci was EU­com­mis­sa­ris voor In­du­strie en On­der­ne­mer­schap in de Com­mis­sie­Bar­ro­so, Fran­co Br­uni do­ceert in­ter­na­ti­o­na­le mo­ne­tai­re eco­no­mie aan Boc­co­ni, een ge­re­pu­teer­de eco­no­mie­fa­cul­teit in Mil­aan. De re­ge­ring houdt vast aan de in­voe­ring van een ba­sis­in­ko­men, ‘maar er zijn nog al­tijd zeer wei­nig de­tails over die maat­re­gel be­kend’, schrij­ven bei­den. ‘Wat ver­der ver­ont­rust, is dat de re­ge­ring wil in­zet­ten op de her­ver­de­ling van wel­vaart, in plaats van die te cre­ë­ren en in te zet­ten op een ver­ho­ging van de pro­duc­ti­vi­teit.’

Bei­de ana­lis­ten zijn be­zorgd over de ‘slechts va­ge ver­wij­zin­gen naar een pu­bliek in­ves­te­rings­plan’ en ver­moe­den dat de twee be­stu­ren­de par­tij­en nog méér geld no­dig heb­ben om hun cam­pag­ne­be­lof­tes te re­a­li­se­ren. ‘Dat kan hen in de ver­lei­ding bren­gen om het te­kort nog ver­der op te drij­ven’.

Het ba­sis­in­ko­men is een cam­pag­ne­be­lof­te van Lui­gi Di Maio. Die wordt tij­dens zijn eer­ste re­ge­rings­deel­na­me fel in de hoek ge­drukt door Mat­teo Sal­vi­ni, even­eens vi­ce­pre­mier en boeg­beeld van de ra­di­caal­recht­se Le­ga, die maar blijft stij­gen in de pei­lin­gen. Sal­vi­ni duwt Di Maio zo ook in de on­wrik­ba­re po­si­tie dat hij blijft zeg­gen dat ‘er in­za­ke de be­gro­ting geen plan B is’. Een po­si­tie die ge­ma­tig­der wordt ver­tolkt door mi­nis­ter van Fi­nan­ci­ën Gio­van­ni Tria en door pre­mier Gi­u­sep­pe Con­te, een uni­ver­si­teits­do­cent die al­leen in naam re­ge­rings­lei­der is ge­wor­den, om­dat Sal­vi­ni en Di Maio el­kaar het pre­mier­schap niet gun­den.

‘Con­te neemt de rol van com­pro­mis­fi­guur op bin­nen de Ita­li­aan­se re­ge­ring, maar ook daar­bui­ten, te­gen­over Eu­ro­pa’, zegt po­li­tiek ana­list Fran­co Pavon­cel­lo. Tria pro­beert het­zelf­de door met ma­ti­ger taal Eu­ro­pa en de fi­nan­ci­ ële mark­ten te paai­en. ‘Maar Sal­vi­ni en Di Maio roe­pen nog har­der en zij heb­ben dit plan tot de “be­gro­ting van het volk” ge­doopt. Wie er an­ders over denkt, is bij­ge­volg te­gen het Ita­li­aan­se volk.’

Ver­kie­zings­koorts

Dat doet ver­moe­den dat de­ze vi­ce­pre­miers niet veel trek heb­ben in dia­loog met Eu­ro­pa, maar uit zijn op een con­fron­ta­tie. ‘Daar heb­ben Le­ga en Vijf Ster­ren elec­to­raal en­kel bij te win­nen’, zegt Pavon­cel­lo. ‘In mei vol­gend jaar zijn er im­mers Eu­ro­pe­se ver­kie­zin­gen.’

Een in­breuk­pro­ce­du­re te­gen Ita­lië zou Le­ga en Vijf Ster­ren al­leen nog ver­ster­ken. Ook daar­om start maan­dag al­licht de lan­ge zoek­tocht naar een com­pro­mis. Maar veel meer dan kri­tiek van Eu­ro­pa moet Ita­lië de re­ac­tie van de fi­nan­ci­ë­le mark­ten vre­zen. Pavon­cel­lo: ‘De spread stijgt nu al for­mi­da­bel, en vreet het ex­tra geld van de­ze be­gro­tings­oe­fe­ning al weg.’

Eer­der dan een in­breuk­pro­ce­du­re van de Com­mis­sie moet Ita­lië een be­straf­fing door de in­ter­na­ti­o­na­le mark­ten vre­zen

© epa­efe

Lui­gi Di Maio, de Ita­li­aan­se vi­ce­pre­mier en lei­der van de an­ti­es­ta­blish­ment­par­tij Vijf Ster­ren, duldt geen Eu­ro­pe­se kri­tiek.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.