Lidl gaat op­nieuw voor gro­te­re win­kel

Wa­ren­huis­ke­ten Lidl dient op­nieuw een aan­vraag in voor een gro­te­re win­kel in Sint­Ge­ne­si­us­Ro­de. De vo­ri­ge ver­gun­nin­gen wer­den ge­wei­gerd.

De Standaard - - Regio - JEL­LE SCHE­PERS

SINT­GE­NE­SI­US­RO­DE I Het lijkt wa­ren­huis­ke­ten Lidl me­nens met de sloop van haar be­staan­de win­kel aan de Hal­le­steen­weg in SintGe­ne­si­us­Ro­de én de bouw van een nieu­we en gro­te­re ves­ti­ging op de­zelf­de lo­ca­tie. Eer­der dit jaar wei­ger­de het sche­pen­col­le­ge een ver­gun­nings­aan­vraag. De ge­meen­te liet toen wel ver­staan niet te­gen een gro­te­re win­kel te zijn, al moest de nieu­we ves­ti­ging er wel ko­men met res­pect voor de bu­ren en de om­ge­ving. In­tus­sen is het aan­tal ge­wei­ger­de ver­gun­nin­gen niet meer te tel­len.

In de aan­vraag staat dat de hui­di­ge su­per­markt met een net­to win­kel­vloer­op­per­vlak­te van 431 vier­kan­te me­ter te­gen de vlak­te moet. De bru­to­op­per­vlak­te van het nieu­we, twee ver­die­pin­gen tel­len­de ge­bouw zou 2.226 vier­kan­te me­ter be­dra­gen. Dat is een af­wij­king van meer dan 23 pro­cent ver­ge­le­ken met de maxi­ma­le op­per­vlak­te, zo­als die in de ste­den­bouw­kun­di­ge voor­schrif­ten is toe­ge­staan. Lidl geeft wel aan dat na over­leg met de ste­den­bouw­kun­di­ge dienst een af­wij­king tot 25 pro­cent is toe­ge­staan.

De nieu­we win­kel zou we­ke­lijks 4.850 be­zoe­kers moe­ten trek­ken,

met pie­ken op za­ter­dag tot bij­na 10.000. Lidl zegt zelf een be­perkt ver­schil met de be­staan­de win­kel te ver­wach­ten. Het open­baar on­der­zoek is af­ge­lo­pen, de aan­vraag zit op­nieuw bij het sche­pen­col­le­ge.

Buur­vrouw Na­dia Benalaam, die links van de win­kel woont, ziet de nieu­we aan­vraag niet zit­ten en te­kent, net zo­als bij al­le vo­ri­ge aan­vra­gen, ver­zet aan.

Bij de bouw van de hui­di­ge win­kel be­gin de­ze eeuw, liep zij scha­de aan haar wo­ning op. Zelf heeft ze het over tien­dui­zen­den eu­ro’s aan kos­ten. In de vo­ri­ge aan­vraag liet Lidl daar­om een ope­ning tus­sen

de nieu­we win­kel en de wo­ning van Benalaam. Die laat­ste vond dat niet vol­doen­de, en de ge­meen­te leek haar daar­in te steu­nen.

Benalaam hoopt dat ze de aan­vraag op­nieuw kan te­gen­hou­den. ‘Op de plan­nen die ik met mijn ad­vo­caat heb in­ge­ke­ken, staat dat Lidl de zij­muur die te­gen mijn wo­ning staat, wil af­bre­ken. Als dat ge­beurt, vrees ik voor nog meer bar­sten. Die muur houdt het huis sta­biel.’

‘Dit dos­sier be­zorgt me stress, ik kan er niet van sla­pen. Lidl heeft me vroe­ger al ge­zegd dat het bij een ge­wei­ger­de ver­gun­ning zou over­we­gen om mijn huis te ko­pen. Ik zou daar­mee ak­koord kun­nen gaan, maar heb er niets meer van ver­no­men.’

Lidl wacht hoop­vol de be­slis­sing van het sche­pen­col­le­ge af. ‘We zijn in over­leg ge­gaan met de ge­meen­te. En op ba­sis van de feed­back, heb­ben we de plan­nen bij­ge­stuurd’, zegt woord­voer­ster Isa­bel­le Col­brandt.

© ssj

Het hui­di­ge ge­bouw van Lidl is vol­gens de ke­ten ver­ou­derd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.