Wo­ning Ver­stre­pen {Boom}

De Standaard - - Cultur & Media -

Stel je voor: de jon­ge­man die bo­ven­staan­de wo­ning re­a­li­seer­de was pas 28. Sty­nen zat met zijn ar­chi­tec­ten­bu­reau nog in het huis van zijn ou­ders, in de Pro­vin­cie­straat in Ant­wer­pen.

Die fa­mi­lie was erg stu­rend voor hem. Met een de­co­ra­teur als va­der had hij in­tro­duc­ties bij kun­ste­naars en de ho­ge­re bur­ge­rij. Een bui­ten­ver­blijf in Knok­ke droeg bij aan de net­wer­king (zie 2).

Aan­van­ke­lijk werk­te hij in de stijl van Hen­drik Ber­la­ge en de Am­ster­dam­se School. Tot hij in 1925 met zijn vriend en kunst­schil­der Re­né Gui­et­te naar de We­reld­ex­po in Pa­rijs ging. Ze ont­moet­ten er Le Cor­bu­sier. Een jaar la­ter woon­de Gui­et­te in een huis van Le Cor­bu­sier – het eni­ge dat de ar­chi­tect in ons land re­a­li­seer­de. Sty­nen keer­de te­rug als over­tuigd mo­der­nist. Hij dacht nu in rech­te lij­nen en strak­ke vlak­ken. Liefst bouw­de hij met nieu­wer­wet­se ma­te­ri­a­len, zo­als be­ton, staal en glas.

Dat wou hij ook toen de fa­mi­lie Ver­stre­pen hem vroeg om een wo­ning te ont­wer­pen. Jam­mer ge­noeg was mijn­heer een fa­bri­kant in Boom­se bak­steen. Daar viel dus niet aan te ont­ko­men.

Kijk toch eens naar die fo­to hier­bo­ven. Sty­nen be­greep van jongs af hoe hij zijn werk in ide­a­le om­stan­dig­he­den kon pre­sen­te­ren. Hij was be­dre­ven met fotografie en speel­de met beel­den. Soms speel­de hij ook een beet­je vals. Dan liet hij sto­ren­de ele­men­ten weg of voeg­de hij een dra­ma­ti­sche wol­ken­he­mel toe. Uit een fo­to van een hui­zen­rij knip­te hij soms een stuk, en plak­te er een te­ke­ning van zijn ont­werp in. Zo de­den ze dat voor Pho­to­shop.

In de wo­ning Ver­stre­pen ging hij een spel aan met vo­lu­mes. De ho­ri­zon­ta­le lijn­voe­ring van de ge­vel kreeg een ver­ti­caal con­trast met een to­ren­ach­tig trap­pen­huis. De wo­ning leid­de een he­le reeks mo­der­nis­ti­sche pri­véwo­nin­gen in die in de ja­ren 30 speel­ser wer­den.

© Col­lec­tie VAI

Sty­nen ver­stond de kunst om zijn werk ide­aal te pre­sen­te­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.