‘Ui­ter­aard wist ik dat Za­ha­vi ver­scho­len zat ach­ter Moes­kroen’

De Standaard - - Vooraan -

BRUS­SEL I Pier­re Fran­çois, de ceo van de Pro Le­a­gue, ziet geen gra­ten in de mail die hij Va­si­ly­ev stuur­de.

Waar­om raad­de u AS Mo­na­co aan om recht­streeks met Pi­ni Za­ha­vi te gaan pra­ten over de aan­koop van Moes­kroen?

‘Ik weet dat het BAS Moes­kroen een li­cen­tie heeft ge­ge­ven om­dat er geen be­wijs is dat de club in de han­den van een ma­ke­laar zou zijn. Maar Pier­re Fran­çois is na­tuur­lijk ook geen idi­oot. En dus wist ik zelf ook wel dat Pi­ni Za­ha­vi er­gens in de con­stel­la­tie ach­ter Moes­kroen ver­scho­len zat.’

Is dat niet het top­punt van cy­nis­me? De Pro Le­a­gue, waar u de ceo van bent, maakt mee de re­gels waar­aan de clubs moe­ten vol­doen om een li­cen­tie te kun­nen krij­gen, maar doet niets om de re­gels te doen na­le­ven?

‘Het klopt dat de re­gels nog wa­ter­dich­ter moe­ten wor­den. Ik heb als ceo van de Pro Le­a­gue zelf stren­ge re­gels doen goed­keu­ren. We heb­ben die op een be­paald mo­ment zelfs nog stren­ger ge­maakt om te ver­mij­den dat ma­ke­laars zelfs ge­deel­te­lijk in clubs zou­den blij­ven. Maar de li­cen­tie­com­mis­sie en het BAS zijn mijn be­voegd­heid niet. Zij be­slis­sen au­to­noom. Als zij geen be­wij­zen zien dat Za­ha­vi de ei­ge­naar van Moes­kroen is, kan ik daar niets aan ver­an­de­ren. Maak van mij niet de be­scher­mer van Moes­kroen. In­te­gen­deel, ik ben de eni­ge die stren­ge re­gels heeft op­ge­legd.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.