De con­cur­ren­tie pro­fi­teert

De Standaard - - Binnenland -

De staking bij Bpost komt hard aan bij be­drij­ven die hun pro­duc­ten via pak­jes­be­de­ling tot bij de klant moe­ten krij­gen. On­li­ne mul­ti­me­dia­win­kel Cool­blue be­slis­te woens­dag om tij­de­lijk over te stap­pen naar Pos­tNL, dat nu ook even de Bel­gi­sche be­de­ling ver­zorgt voor Schoe­nen Torfs. Elek­tro­ke­ten Kr­ë­fel be­sloot dan weer tij­de­lijk over te scha­ke­len naar koe­rier­be­drijf DPD. Ook veel klei­ne­re be­drijf­jes, die meer en meer met web­shops wer­ken, zoe­ken naar al­ter­na­tie­ven. ‘Wij be­slo­ten al voor de staking om tij­de­lijk over te stap­pen naar DPD’, zegt Lies­beth Jans­sens van doop­sui­ker­win­kel Sui­ker­draak­je in Ber­laar. ‘Een week lang geen sui­ker­bo­nen en ge­ boor­te­kaart­jes ver­zen­den, was voor ons geen op­tie.’ Door­dat een be­drijfs­con­tract bij koe­rier­dien­sten niet zo snel te re­ge­len valt, moest Sui­ker­draak­je de ver­zen­dings­ser­vi­ce ge­brui­ken voor par­ti­cu­lie­ren en be­drij­ven die maar spo­ra­disch ver­zen­den. ‘Maar die ta­rie­ven­zijn niet af­ge­stemd op ho­ge­re ver­zend­vo­lu­mes, waar­door we tij­de­lijk te veel be­ta­len. In­tus­sen be­ta­len we Bpost ook ge­woon door.’ Be­gra­fe­nis­on­der­ne­mers kam­pen ook met pro­ble­men om hun rouw­brie­ven tij­dig be­steld te krij­gen. Uit­vaart­ver­zor­ging Bosmans, met ves­ti­gin­gen in Lier en in Ber­laar, gaat ze daar­om zelf pos­ten. ‘Ik heb woens­dag 110 brie­ven rond­ge­dra­gen’, ver­klaar­de zaak­voer­der Ma­rio De Meut­ter in Het

Laat­ste Nieuws. ‘Ik ben daar drie uur mee be­zig ge­weest.’ Als dat no­dig is, zal De Meut­ter ook de vol­gen­de da­gen de baan op gaan. (pdd)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.