De N-VA haat/houdt van po­li­tie­ke post­jes

De N­VA snijdt in het aan­tal po­li­tie­ke man­da­ten Maar door­gaans eist de par­tij haar deel van de koek op De keu­ze gaat vaak naar ge­lijk­ge­stem­de on­af­han­ke­lij­ken

De Standaard - - Politiek - VAN ON­ZE REDACTEUR WIM WINCKELMANS

BRUS­SEL I ‘De N­VA voegt de daad bij het woord en snijdt in het aan­tal man­da­ten. Mi­nis­ter Ho­mans heeft bij­voor­beeld het aan­tal pro­vin­cie­raadsle­den met de helft ver­min­derd. Mi­nis­ter Van Overt­veldt doet nu het­zelf­de bij de Na­ti­o­na­le Bank.’

Voor Ka­mer­frac­tie­lei­der Pe­ter De Roover (N­VA) is het dui­de­lijk dat zijn par­tij zich op­stelt als de kracht van ver­an­de­ring in dos­siers van po­li­tie­ke be­noe­min­gen, of het nu gaat om de gou­ver­neur van Oos­tVlaan­de­ren of het di­rec­tie­co­mi­té van de Na­ti­o­na­le Bank.

Vlaams mi­nis­ter van Be­stuurs­za­ken Lies­beth Ho­mans heeft, in na­vol­ging ove­ri­gens van haar voor­gang­ster Freya Van den Bos­sche (SP.A), in­der­daad al heel wat lo­ka­le man­da­ten ge­schrapt. Mi­nis­ter van Fi­nan­ci­ën Van Overt­veldt (N­VA) kwam gis­te­ren met een voor­stel om het aan­tal man­da­ ten bij de bank te ver­min­de­ren, de pro­fes­si­o­na­li­se­ring te ver­ster­ken en plaat­sen voor vrou­wen te re­ser­ve­ren.

Al­leen man­nen

Die ont­hech­ting ten op­zich­te van po­li­tie­ke post­jes be­hoort tot het DNA van de N­VA. Ze­ker als ze zich daar­mee kan af­zet­ten te­gen de an­de­re po­li­tie­ke par­tij­en, zo­als in het dos­sier van de Na­ti­o­na­le Bank bij­voor­beeld het ge­val is.

Dat neemt niet weg dat de par­tij te­ge­lijk niet aar­zelt om de man­da­ten die wel blij­ven be­staan, op te ei­sen en be­reid­wil­lig mee te draai­en met be­noe­mings­car­rou­sels. De N­VA is te­gen po­li­tie­ke be­noe­min­gen, maar als ze zelf ver­trou­wens­per­so­nen diep in het Vlaam­se of fe­de­ra­le over­heids­ap­pa­raat kan pos­te­ren, doet ze dat ook. De N­VA gaat nu vol­uit voor een be­stuurs­func­tie in de Eu­ro­pe­se In­ves­te­rings­bank.

Net zo is de be­noe­ming van nog maar eens een man in het di­rec­tie­co­mi­té van de Na­ti­o­na­le Bank, Ste­ven Vanac­ke­re, geen zaak van CD&V al­leen. De N­VA be­noem­de ook al een man met Tom Dechae­ne, Open VLD vaar­di­ge Tim Hermans af. Daar ont­stond toen min­der com­mo­tie rond.

Ove­ri­gens heeft de vol­tal­li­ge re­ge­ring tij­dens de­ze le­gis­la­tuur acht van de tien re­gen­ten van de Na­ti­o­na­le Bank be­noemd of her­be­ves­tigd. On­der die tien is er nog al­tijd maar één vrouw.

Vi­ce­pre­mier Alexan­der De Croo (Open VLD) vindt dat de voor­stel­len van Van Overt­veldt de goe­de rich­ting uit­gaan, al wil hij ver­der gaan en ook voor vrou­wen in het di­rec­tie­co­mi­té van de bank een plaats ga­ran­de­ren.

Maar het voor­stel van Van Overt­veldt viel gis­ter­och­tend naar ver­luidt wel op een kou­de steen tij­dens een in­ter­ka­bi­net­ten­werk­groep. Er viel on­der meer de op­mer­king dat de mi­nis­ter de Na­ti­o­na­le Bank te veel als een bank be­schouwt, ter­wijl ze dat niet is. En dat het voor­stel het ont­bre­ken van vrou­wen in het di­rec­tie­co­mi­té niet op­lost. Co­a­li­tie­part­ners ver­moe­den dat het de N­VA voor­al te doen was om een rond­je voor de ga­le­rij, om haar ei­gen zui­ver­heid nog eens in de verf te zet­ten.

Er heerst daar­om ook er­ger­nis over het ‘mo­reel su­pe­ri­eu­re’ toon­tje dat de N­VA in be­noe­mings­dos­siers han­teert. Ter­wijl ze even­goed man­nen en ka­bi­nets­le­den drop­pen in de func­ties die de par­tij toe­ko­men.

Aan de knop­pen

De N­VA kiest vaak men­sen waar­van ze ver­moedt dat ze haar ge­dach­te­goed ge­ne­gen zijn, maar die net iets ver­der van de par­tij af­staan en als on­af­han­ke­lij­ke kun­nen wor­den be­stem­peld. Dat was bij­voor­beeld het ge­val met de gou­ver­neur van Oos­tVlaan­de­ren, Jan Briers, di­rec­teur bij de Na­ti­o­na­le Bank, Tom Dechae­ne, of rech­ter bij het Grond­wet­te­lijk Hof, Riet Ley­sen – drie be­noe­min­gen op voor­dracht van de N­VA. De be­noe­ming van Mia Door­naert als voor­zit­ster van het Vlaams Fonds voor de Let­te­ren ver­liep iets min­der rim­pel­loos.

Het is ook geen re­gel waar niet van af­ge­we­ken wordt. Bij Mark De­schee­mae­ker, voor­zit­ter van De Lijn, en man­da­ten­kam­pi­oen Koen Ken­nis, sche­pen in Ant­wer­pen, is de link met de par­tij evi­dent. Vaak gaat het om ka­bi­nets­le­den zon­der uit­ge­spro­ken po­li­tiek pro­fiel. Maar de par­tij houdt zo wel mee de vin­gers aan de knop­pen.

De N­VA heeft wel het voor­deel een jon­ge en groei­en­de par­tij te zijn, zo­dat ze mak­ke­lij­ker po­si­ties kan uit­de­len zon­der par­tij­le­den te ont­goo­che­len. De fa­se waar­in ver­dien­ste­lij­ke par­tij­le­den die uit de boot zijn ge­val­len of een troost­prijs ver­die­nen, zo­als Ste­ven Vanac­ke­re (CD&V) en Ca­ri­na Van Cau­ter (Open VLD), is nog niet aan­ge­bro­ken.

Maar dat kan ver­an­de­ren, als de hui­di­ge ge­ne­ra­tie N­VA­top­pers over hun hoog­te­punt heen zijn en er nood is om vers po­li­tiek bloed aan te trek­ken. De be­stuurs­func­tie bij de Eu­ro­pe­se In­ves­te­rings­bank is een eer­ste voor­beeld.

De N­VA heeft het voor­deel een jon­ge en groei­en­de par­tij te zijn, zo­dat ze mak­ke­lij­ker po­si­ties kan uit­de­len zon­der par­tij­le­den te ont­goo­che­len

© belga

De ont­hech­ting ten op­zich­te van po­li­tie­ke post­jes zit in het DNA van de N­VA.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.