Eu­ro­pees pes­si­mis­me over be­gro­ting

De Eu­ro­pe­se Com­mis­sie raamt het struc­tu­re­le be­gro­tings­te­kort een stuk gro­ter dan de re­ge­ring. ‘Zij zijn al­tijd pes­si­mis­tisch’, zegt mi­nis­ter Wil­mès.

De Standaard - - Politiek -

BRUS­SEL I Bel­gië ste­vent vol­gens de jong­ste prog­no­ses van de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie vol­gend jaar af op een struc­tu­reel te­kort – ge­cor­ri­geerd voor de eco­no­mi­sche con­junc­tuur – van 1,3 pro­cent van het bru­to bin­nen­lands pro­duct of on­ge­veer 5,8 mil­jard eu­ro. Dat ter­wijl de re­ge­ring er­op re­kent dat het struc­tu­re­le te­kort eind dit jaar af­klokt op 0,8 pro­cent of zo’n 3,6 mil­jard. Het is voor­al naar het struc­tu­re­le te­kort dat de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie kijkt om de be­gro­tin­gen van de ver­schil­len­de lid­sta­ten te be­oor­de­len. En laat die com­mis­sie nu be­gin vo­ri­ge maand in een brief ook al aan­ge­ge­ven heb­ben dat ze de ver­be­te­ring van het struc­tu­re­le be­gro­tings­te­kort tot 0,8 pro­cent maar ma­ger­tjes vindt.

Ri­si­co­land

Bel­gië maakt zich sterk dat het van die re­gels mag af­wij­ken om­dat het veel her­vormd heeft. Ons land doet een beroep op de zo­ge­naam­de flexi­bi­li­teits­clau­su­le. Of Bel­gië recht heeft op de­ze uit­zon­de­ring wordt eind de­ze maand be­oor­deeld. Mo­ge­lijk wordt Bel­gië dan be­stem­peld als ri­si­co­land.

Dat wil nog niet zeg­gen dat Bel­gië op het straf­bank­je be­landt. Daar­over wordt in de len­te be­slist. EU­Com­mis­sie­voor­zit­ter Je­anClau­de Junc­ker heeft al ge­zegd dat er ‘geen groot pro­bleem is, zelfs geen pro­bleem’ met de Bel­gi­sche be­gro­ting. Bel­gië heeft ge­luk dat lan­den als Frank­rijk of Ita­lië het veel bon­ter ma­ken.

‘We zijn het in­tus­sen ge­wend dat de voor­uit­zich­ten van de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie pes­si­mis­ti­scher zijn’, sust Sop­hie Wil­mès, mi­nis­ter van Be­gro­ting, bo­ven­dien. Ze wijst op het ver­schil in me­tho­diek en ti­ming waar­mee de oe­fe­ning ge­maakt wordt. Het no­mi­na­le te­kort komt vol­gens de Com­mis­sie in 2019 uit op 1,1 pro­cent. Dat is dicht in de buurt van de 1 pro­cent die de re­ge­ring ver­wacht. Vol­gens de Com­mis­sie zou on­ze staats­schuld in 2020 on­der de 100 pro­cent zak­ken.

De Com­mis­sie ver­wacht dat de eco­no­mie vol­gend jaar met 1,5 pro­cent groeit, net als dit jaar. Daar­mee hangt Bel­gië he­le­maal on­der aan het Eu­ro­pe­se pe­lo­ton. Al­leen in Ita­lië en het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk zijn de voor­uit­zich­ten nog slech­ter. (cv)

© photo news

Sop­hie Wil­mès.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.