Ie­der­een zijn 15 se­con­den roem

Twee keer zo groot als Twit­ter, drie keer zo groot als Snap­chat. Waar­om had u dan nog nooit van Tik­tok ge­hoord?

De Standaard - - Het Beeld - DO­MI­NI­QUE DECKMYN

Een meis­je lipt 15 se­con­den lang op ‘Mon­ster un­der my bed’ van Be­be Rex­ha. Swi­pe. Een poe­del komt een poot­je ge­ven aan zijn baas­je op de to­nen van ‘Count on me’ van Bru­no Mars. Swi­pe! Een meis­je zit in een te­le­foon­cel vol rond­vlie­gen­de bank­bil­jet­ten, om on­dui­de­lij­ke re­de­nen. Swi­pe! Een jon­ge­man doet als­of hij een grand écart maakt te­gen de muur, maar hij ge­bruikt een nep­been. Swi­pe!

Dit is Tik­tok, de app die plots 600 mil­joen ge­brui­kers blijkt te heb­ben – twee keer zo­veel als Twit­ter, drie keer zo­veel als Snap­chat. En er ko­men er steeds meer bij, want Tik­tok is mo­men­teel we­reld­wijd de vaakst ge­down­lo­a­de smartpho­ne­app.

Noch­tans heb­ben de mees­te vol­was­se­nen die naam nog nooit ge­hoord. Al doet Musical.ly, de vo­ri­ge naam, mis­schien wél een bel­le­tje rin­ke­len. Die Chi­ne­se app werd in 2014 ge­lan­ceerd en is in Bel­gië al en­ke­le ja­ren be­hoor­lijk po­pu­lair, voor­al bij jon­ge­ren. Die ke­ken er naar lip­sync­ of dans­film­pjes van leef­tijds­ge­no­ten en maak­ten er dan zelf ook. Wie dat goed deed, kon een heu­se be­roemd­heid wor­den. Zo­als de Bel­gi­sche Stien Ed­lund. Ze zit nu in het zes­de La­tijn­We­ten­schap­pen, en heeft op Tik­tok zo’n 1,9 mil­joen ‘fans’.

‘Het be­gon met een paar vrien­din­nen op school die de app had­den ge­down­load. We heb­ben toen met vrien­din­nen een dans­je ge­filmd, dat plots we­reld­wijd ging. En toen heeft VTM ons ge­con­tac­teerd’.

‘Tik­tok is een plat­form dat per­fect aan­sluit bij de snel­en­easy­mind­set van de jon­ge­re ge­ne­ra­tie’, zegt Jo­lien De Greef van War­ner Music. ‘Waar la­te twin­ti­gers en der­ti­gers graag mooie, af­ge­werk­te con­tent op Net­flix con­su­me­ren, zijn de jon­ge­ren heel mo­biel en heb­ben ze lie­ver kor­te, ho­me­ma­de con­tent.’

Een Tik­tok­film­pje is snel ge­maakt. En je kunt heel snel een pu­bliek be­rei­ken, bij­voor­beeld door mee te doen aan één van de ve­le chal­len­ges. Die zijn heel wat min­der goor en ge­vaar­lijk dan hun te­gen­han­gers op Youtu­be. In de ‘lip chal­len­ge’ zet je een streep­je lip­pen­stift in het mid

den van je lip­pen, en moet je dat mid­dels lip­be­we­gin­gen uit­sme­ren tot je he­le mond.

Ver­snel­ling

Maar waar­om komt het fe­no­meen nu in zo’n stroom­ver­snel­ling? Een com­bi­na­tie van fac­to­ren. Vo­rig jaar is Musical.ly op­ge­kocht door het ook Chi­ne­se in­ter­net­be­drijf By­te­dan­ce. Dat be­schik­te al over een heel ge­lijk­aar­di­ge, maar veel po­pu­lair­de­re app op de Chi­ne­se markt: Douyin, bui­ten Chi­na om­ge­doopt tot Tik­tok. In au­gus­tus zijn Musical.ly, Tik­tok en Douyin sa­men­ge­smol­ten tot één app, on­der de naam Tik­tok. Dat zorgt voor een for­se schaal­ver­gro­ting. By­te­dan­ce kreeg bo­ven­dien vers geld – 3 mil­jard dol­lar, af­kom­stig van de Ja­pan­se in­ter­net­gi­gant Soft­bank – en is daar dui­de­lijk wat van aan het in­ves­te­ren in een ste­vi­ge re­cla­me­cam­pag­ne. Met na­me op Youtu­be en In­st­agram wor­den jon­ge­ren naar Tik­tok ge­lokt. En dan speelt nog een aan­zui­g­ef­fect: de jong­ste we­ken is er zo­veel ge­praat over Tik­tok, dat heel wat men­sen toch eens een kijk­je ko­men ne­men. Of die nieuwkomers al­le­maal zul­len blij­ven han­gen, is nog af­wach­ten.

Hoe dan ook: plots zit Tik­tok enorm in de lift. Stien Ed­lund: ‘In het be­gin merk­te ik niet echt een ver­schil, maar nu merk ik wel dat ik snel­ler meer vol­gers krijg’. Daar­door is het pu­bliek ook di­ver­ser ge­wor­den. ‘In Bel­gië ge­brui­ken voor­al kin­de­ren de app, el­ders zie je ook vol­was­se­nen’, zegt Ed­lund.

Die vol­was­se­nen ma­ken vaak

© rr

De 17­ja­ri­ge Stien Ed­lund werd een we­reld­ster met haar dans­jes op Tik­tok.

© rr

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.