In 2011 wa­ren er 19.578 abor­tus­sen in Bel­gië. Maar of dat aan­tal sinds­dien is ge­daald of ge­ste­gen, weet nie­mand

De Standaard - - Binnenland - JONAS MAYEUR

te­ken­de de blauw­druk van de he­den­daag­se kof­fie­bar, met veel aan­dacht voor de her­komst van kof­fie. Dat vorm­de ook voor St­ar­bucks een in­spi­ra­tie­bron.’

‘Ik heb wel een paar stra­te­gi­sche din­gen af­ge­ke­ken van St­ar­bucks. Ik merk­te dat het heel goed werk­te om veel ver­schil­len­de kof­fies op de kaart te zet­ten – dat wekt de in­druk dat het dan ze­ker goe­de kof­fie moet zijn – en om haast uit­slui­tend over kof­fie te com­mu­ni­ce­ren, ook al bied je daar­naast nog an­de­re din­gen aan.’

Ge­or­ge Clooney

‘St­ar­bucks is voor­al sterk op­ge­ko­men in niet­kof­fie­lan­den, zo­als de Ver­e­nig­de Sta­ten en Chi­na’, zegt Mi­chel Ger­ma­nes. Ger­ma­nes is di­rec­teur van de Bel­gi­sche kof­fie­tra­der Efi­co en zit al 37 jaar in het vak. ‘Ame­ri­ka heeft heel lang slech­te kof­fie ge­dron­ken. Toen ik de in­du­strie leer­de ken­nen, kwam haast al­le goe­de kof­fie naar Eu­ro­pa.’ Op zo’n schra­le kof­fie­markt kon St­ar­bucks een oa­se zijn. ‘Maar in Bel­gië had­den we al lan­ger een ster­ke kof­fie­cul­tuur. De Ant­werp­se ha­ven is een gro­te spe­ler in de kof­fie­han­del, wat ver­klaart waar­om we hier tra­di­ti­o­neel veel en goe­de bran­de­rij­en heb­ben. Het ver­baast niet dat dit een van de laat­ste lan­den was waar St­ar­bucks voet aan de grond zet­te. Ga maar eens proe­ven bij St­ar­bucks: je bent be­ter ge­woon.’

Toch had de Bel­gi­sche kof­fie­cul­tuur het op ei­gen hout­je mis­schien niet ge­red. ‘Je moet we­ten dat kof­fie der­tig jaar ge­le­den een enorm ou­der­wets ima­go had. Dat baar­de de in­du­strie gro­te zor­gen: hoe kun­nen we de jeugd kof­fie doen drin­ken? Ik denk dat voor­al de lan­ce­ring van Nes­pres­so een kan­te­ling te­weeg­ge­bracht heeft. Kof­fie werd in­eens hip én we leer­den dat de con­su­ment best wat wil­de be­ta­len voor iets bij­zon­ders. Dat zet­te veel in be­we­ging. St­ar­bucks droeg daar ook toe bij, maar be­perk­ter. Heeft het op jou meer in­druk ge­maakt dan die Nes­pres­so van Ge­or­ge Clooney?’

ANT­WER­PEN I ‘Na­tuur­lijk ga ik niet ver­ga­de­ren vol­gen­de maand. Ik kan me niet eens her­in­ne­ren dat ik me ooit kan­di­daat heb ge­steld. Laat staan dat ik op de hoog­te was van mijn of­fi­ci­ë­le be­noe­ming.’ Gy­nae­co­loog Hen­drik Cam­mu is ver­bijs­terd. Vol­gens een KB dat maan­dag in het Staats­blad ver­scheen, is de pro­fes­sor een van de ef­fec­tie­ve le­den van de nieu­we Na­ti­o­na­le Eva­lu­a­tie­com­mis­sie Zwan­ger­schaps­af­bre­king. Al­leen heeft nie­mand hem daar­van ver­wit­tigd. Het­zelf­de geldt voor min­stens drie an­de­re le­den. Zij stel­den zich naar ei­gen zeg­gen wél kan­di­daat, maar dat ge­beur­de ja­ren ge­le­den en sinds­dien ver­na­men ze wei­nig of niets meer. Geen van hen was vrij­dag op de hoog­te van hun of­fi­ci­ë­le be­noe­ming, noch van hun ver­mel­ding in het Staats­blad.

Uit­no­di­ging

De eerst­vol­gen­de ver­ga­de­ring van de com­mis­sie is ge­pland op 19 de­cem­ber. Be­gin fe­bru­a­ri zou de com­mis­sie al een nieuw rap­port voor­stel­len aan de Ka­mer. De vraag is of dat haal­baar is. ‘Als ik ooit een uit­no­di­ging krijg, zal ik zien of de ver­ga­de­ring nog in mijn agen­da past’, zegt ad­vo­ca­te My­ri­am Van Va­ren­bergh.

Al meer dan vijf jaar zijn er geen ac­cu­ra­te cij­fers meer over abor­tus in ons land. Door een ge­brek aan kan­di­daat­le­den da­teert het laat­ste ver­slag van de com­mis­sie al van 2012. Het jaar voor­dien wa­ren er 19.578 abor­ tus­sen in Bel­gië. Maar of dat aan­tal sinds­dien is ge­daald of ge­ste­gen, weet nie­mand. De rap­por­ten zijn ge­ba­seerd op de do­cu­men­ten die ge­spe­ci­a­li­seer­de kli­nie­ken door­stu­ren, met ook in­for­ma­tie over de leef­tijd van de vrouw, de re­den waar­om ze voor abor­tus kiest, hoe de in­greep ver­liep, en of er com­pli­ca­ties wa­ren.

Met va­kan­tie

De Eva­lu­a­tie­com­mis­sie be­staat uit zes­tien ex­per­ten, dat is wet­te­lijk zo be­paald. De sa­men­stel­ling is com­plex. Ne­gen le­den moe­ten vrouw zijn bij­voor­beeld, ze­ven man. Maar er zijn ook acht art­sen no­dig, van wie vier ver­bon­den aan een uni­ver­si­teit, even­veel Frans­ als Ne­der­lands­ta­li­gen, en­zo­voort.

In april van dit jaar be­loof­de mi­nis­ter van Volks­ge­zond­heid Mag­gie De Block (Open VLD) dat er ‘in de ko­men­de we­ken’ nieu­we sta­tis­tie­ken zou­den ko­men. In­tus­sen ver­wijst haar ka­bi­net naar de dien­sten van Ka­mer­voor­zit­ter Sieg­fried Brac­ke (N­VA). Daar kan men voor­lo­pig niet zeg­gen wat er pre­cies is mis­ge­lo­pen. ‘De be­voeg­de amb­te­naar is op dit mo­ment he­laas met va­kan­tie.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.