Vi­val­di ver­rijst uit zijn as Maar co­for­ma­teurs Paul Mag­net­te en Alexan­der De Croo zijn nog niet thuis

In één dag tijd ver­rees Vi­val­di uit zijn as, na een dub­be­le zet van de pre­for­ma­teurs te­gen Ge­or­ge­sLouis Bou­chez (MR). Maar for­ma­teurs De Croo (Open VLD) en Mag­net­te (PS) zijn nog niet thuis.

De Standaard - - Vooran -

Na een nieu­we hec­ti­sche dag in de Wet­straat stuur­de het ko­nink­lijk pa­leis om half­acht gis­ter­avond een persme­de­de­ling uit met een bood­schap waar­in wei­ni­gen ’s och­tends nog had­den ge­loofd: de aan­stel­ling van twee for­ma­teurs. Het gaat om Alexan­der De Croo (Open VLD) en Paul Mag­net­te (PS), de twee ver­wach­te na­men. Plots lijkt een Vi­val­di-re­ge­ring dan toch bin­nen hand­be­reik te lig­gen.

De MR, dat de af­ge­lo­pen da­gen al dwarslag, re­a­geer­de te­gen­over De Stan­daard met­een ont­stemd op de aan­stel­ling. De par­tij van Ge­or­ges-Louis Bou­chez wil niet dat de PS, de gro­te elec­to­ra­le con­cur­rent, met het pre­mier­schap gaat lo­pen. Wat la­ter op de avond nam de MR gas te­rug. De par­tij zei ‘te­vre­den’ te zijn met de keu­ze voor De Croo en be­na­druk­te dat het de ‘span­nin­gen’ niet wil ‘aan­wak­ke­ren’.

Te ne­men of te la­ten

Maar ook CD&V stond voor een vol­don­gen feit. De par­tij zegt niet op de hoog­te te zijn ge­bracht van de for­ma­teurs­keu­ze. De chris­ten­de­mo­cra­ten ver­kie­zen een ei­gen pre­mier of een Frans­ta­li­ge bo­ven een Vlaam­se con­cur­rent. Vol­gens de tra­di­tie zal een van de for­ma­teurs pre­mier wor­den, maar voor CD&V is de­ze stap ‘geen voor­af­na­me op de cas­ting’. Ook Bou­chez zei gis­ter­avond op Twit­ter dat er nog geen pre­mier ge­ko­zen was.

Het was in­der­daad lou­ter op ba­sis van het ver­slag van pre­for­ma­teurs Eg­bert La­chaert (Open VLD) en Con­ner Rous­se­au (SP.A) dat ko­ning Fi­lip De Croo en Mag­net­te aan­stel­de. De pre­for­ma­teurs had­den daar­in wel de steun van de vijf an­de­re Vi­val­di-par­tij­en: de so­ci­a­lis­ten, de groe­nen en Open VLD. Zij be­slo­ten door te du­wen in de for­ma­teurs­kwes­tie, die de re­ge­rings­vor­ming al en­ke­le we­ken bo­ven het hoofd hangt. ‘We had­den het wel een beet­je ge­had met Bou­chez’, zegt een on­der­han­de­laar.

Na­dat de ko­ning het ont­slag van La­chaert en Rous­se­au niet had aan­vaard, kwa­men er gis­te­ren, bij­na an­der­half jaar na

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.