Ne­der­land on­der­zoekt bouw nieu­we kern­cen­tra­les

Ter­wijl in Bel­gië de dis­cus­sie woedt over de ker­nuit­stap, on­der­zoekt Ne­der­land de bouw van nieu­we kern­cen­tra­les. De VVD van Rut­te lan­ceert het plan en wil te­gen 2025 al de eer­ste schop in de grond.

De Standaard - - Vooraan - Do­mi­ni­que Min­ten

In Ne­der­land wordt op­nieuw ern­stig na­ge­dacht over kern­ener­gie. Mi­nis­ter van Eco­no­mi­sche Za­ken en Klimaat Eric Wie­bes (VVD) heeft de Twee­de Ka­mer la­ten we­ten dat hij nog dit jaar stroom­pro­du­cen­ten zal vra­gen of ze ge­ïn­te­res­seerd zijn in de bouw van kern­cen­tra­les. Hij zal ook on­der­zoe­ken of er re­gio’s be­reid zijn om op hun grond­ge­bied een kern­cen­tra­le te la­ten bou­wen.

Wie­bes scha­kelt een ver­snel­ling ho­ger na­dat uit een nieuw rap­port, dat de Twee­de Ka­mer be­steld had bij het Ween­se ad­vies­bu­reau En­co, ge­ble­ken was dat kern­ener­gie niet duur­der hoeft te zijn dan ener­gie uit wind­par­ken en zon­ne­pa­ne­len. Dat is op­mer­ke­lijk, want de mees­te spe­ci­a­lis­ten zeg­gen dat nieu­we cen­tra­les niet ren­da­bel zijn om­dat de her­nieuw­ba­re ener­gie­bron­nen al­maar goed­ko­per wor­den. Bo­ven­dien lo­pen de kos­ten van de wei­ni­ge nieu­we cen­tra­les die nog ge­bouwd wor­den in Eu­ro­pa veel ho­ger op dan voor­zien.

Maar vol­gens de Ween­se on­der­zoe­kers kan kern­ener­gie wel de­ge­lijk fi­nan­ci­eel con­cur­re­ren met wind en zon als Ne­der­land kiest voor een cen­tra­le die in se­rie wordt ge­bouwd. Bo­ven­dien moe­ten al­le kos­ten in re­ke­ning ge­bracht wor­den. Zo zijn de aan­sluit­kos­ten van één ener­gie­cen­tra­le veel la­ger dan die voor het aan­slui­ten van hon­der­den zon- en wind­par­ken.

Toch lok­te het En­co-rap­port ook veel ne­ga­tie­ve re­ac­ties uit. Zo wees kern­ener­gie-ex­pert Wim Tur­ken­burg van de Uni­ver­si­teit Utrecht er­op dat er geen com­plexe si­mu­la­tie­stu­die ach­ter het rap­port zit, waar­door het met ‘te op­ti­mis­ti­sche con­clu­sies’ komt. Hij geeft wel toe Ne­der­land niet kan draai­en op wind- en zon­ne-ener­gie al­leen. ‘Bio­mas­sa­cen­tra­les of gas­ge­stook­te cen­tra­les met CO2-op­slag zijn no­dig als back-up. Maar als we die niet wil­len, ko­men kern­cen­tra­les eco­no­misch ge­zien wel in beeld’, zei hij aan Nu.nl.

Een no-brai­ner

In de Twee­de Ka­mer zal het rap­port wel wel­wil­lend be­ke­ken wor­den. Daar is een meer­der­heid voor­stan­der van de bouw van nieu­we cen­tra­les. Vo­ri­ge week, bij de start van het par­le­men­tai­re jaar, werd al een mo­tie van VVD, CDA, PVV en SGP aan­ge­no­men. Daar­in wordt het ka­bi­net ge­vraagd om te kij­ken hoe be­drij­ven over­haald kun­nen wor­den om op­nieuw in kern­ener­gie te in­ves­te­ren. Het li­be­ra­le Ka­mer­lid Mark Har­bers vindt de bouw van een nieu­we cen­tra­le zelfs een no-brai­ner, als Ne­der­land zijn kli­maat­doel­stel­lin­gen wil ha­len. ‘Als we in Ne­der­land de ko­men­de ja­ren niet aan de kern­ener­gie gaan, kun je net zo goed je hand­te­ke­ning on­der de kli­maat­doe­len van Pa­rijs voor 2050 weg­ha­len’, zei hij gis­te­ren in het Al­ge­meen Dag­blad.

Als het van Har­bers af­hangt, wordt al in 2025 be­gon­nen met de bouw. En ja, de over­heid mag sub­si­dies ge­ven. ‘Net zo­als we ja­ren­lang de bouw van wind­mo­lens heb­ben ge­sub­si­di­eerd, kun­nen we dat ook bij kern­cen­tra­les doen.’

Kern­ener­gie was ja­ren­lang nau­we­lijks een on­der­werp van de­bat in Ne­der­land. Pas toen de re­ge­ring vo­rig jaar be­slis­te om in 2022 de gas­kraan he­le­maal dicht te draai­en, kwam kern­ener­gie op­nieuw on­der de aan­dacht. Ne­der­land heeft in Bors­se­le een wer­ken­de kern­cen­tra­le die nog tot en met 2033 blijft. Maar die le­vert slechts 4 pro­cent van de elek­tri­ci­teit.

Dat Ne­der­land het kern­ener­gie­spoor op­nieuw ern­stig on­der­zoekt, komt ook om­dat het VN-kli­maat­pa­nel en het In­ter­na­ti­o­naal Ener­gie­agent­schap in re­cen­te rap­por­ten aan­ge­ven dat kern­ener­gie deel moet uit­ma­ken van de ener­gie­mix, als we de op­war­ming van de aar­de bin­nen aan­vaard­ba­re gren­zen wil­len hou­den.

‘Zo­als we ja­ren­lang wind­mo­lens heb­ben ge­sub­si­di­eerd, kun­nen we dat ook doen bij kern­cen­tra­les’

Mark Har­bers Lid Twee­de Ka­mer voor VVD

©

De eni­ge wer­ken­de kern­cen­tra­le van Ne­der­land, in Bors­se­le, le­vert 4 pro­cent van de elek­tri­ci­teit van het land. Pe­ter Hilz/hh

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.