Wat mag nu al­le­maal?

De Standaard - - Vooraan - Dries De Smet

De Vei­lig­heids­raad com­mu­ni­ceer­de de gro­te lij­nen van de ver­soe­pe­lin­gen, maar de de­tails zijn nog niet be­kend. Die be­pa­len pre­cies wat wel en niet mag, bleek ook bij de vo­ri­ge Vei­lig­heids­ra­den. ‘We zit­ten nu in een in­for­ma­tie­va­cu­üm’, zegt Yves Ste­vens, woord­voer­der van het Cri­sis­cen­trum. ‘Eerst moe­ten de mi­nis­te­ri­ë­le be­slui­ten ge­schre­ven wor­den, pas dan kun­nen we de maat­re­ge­len ver­dui­de­lij­ken.’

Wat we­ten we al?

▶ On­vei­li­ge vijf. U mag, ge­du­ren­de één maand, met vijf men­sen nau­we con­tac­ten heb­ben. Daar­on­der wordt ver­staan: lan­ger dan vijf­tien mi­nu­ten, op min­der dan an­der­hal­ve me­ter en zon­der mond­mas­ker. Met die vijf kunt u knuf­fe­len, een glas drin­ken of sa­men eten, ver­dui­de­lijk­te pre­mier Sop­hie Wil­mès (MR). Vol­gens haar is vijf een ‘re­fe­ren­tie­cij­fer’ – de over­heid re­kent op de bur­ger­zin. Het cij­fer van vijf geldt per in­di­vi­du. Voor­heen was dat per ge­zin.

▶ Maxi­maal tien. Los van de vijf nau­we con­tac­ten, mag u zo­veel men­sen zien als u wilt. U moet daar­bij wel af­stand hou­den óf een mond­mas­ker dra­gen. Daar­naast mag u niet met meer dan tien men­sen sa­men­ko­men, kin­de­ren niet in­be­gre­pen.

▶ On­be­perkt. Or­ga­ni­seert u een bij­een­komst met een pro­fes­si­o­nal, dan is er geen be­per­king op het aan­tal ge­no­dig­den. Tot nu toe gold een be­per­king van tien bij een hu­we­lijk of re­cep­tie, en vijf­tig bij een kof­fie­ta­fel na een be­gra­fe­nis. Die be­per­king valt dus weg. De re­gels van de ho­re­ca moe­ten wel strikt wor­den ge­volgd, en er mo­gen niet meer dan tien men­sen aan een ta­fel plaats­ne­men. Of ta­fe­len al­leen mag met nau­we con­tac­ten, is nog on­dui­de­lijk. Dan­sen mag niet.

▶ Win­ke­len. Van­daag mag je maxi­maal met twee win­ke­len. Ook die be­per­king valt weg.

▶ Geen mond­mas­ker bui­ten. Van­af don­der­dag 1 ok­to­ber hoef je bui­ten geen mond­mas­ker meer te dra­gen. Met uit­zon­de­ring van druk­be­zoch­te plaat­sen, be­paald door de ge­meen­te.

▶ Te­le­wer­ken blijft aan­be­vo­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.