‘El­ke op­voe­der weet dat je de teu­gels niet zo­maar kunt vie­ren’

INTERVIEW MAAR­TEN VAN­STEEN­KIS­TE · Ge­drags­psy­cho­loog en ex­ter­ne ex­pert Ce­le­val

De Standaard - - Vooraan - Veer­le Beel

Maat­re­ge­len ver­soe­pe­len zon­der dui­de­lijk te ma­ken on­der wel­ke om­stan­dig­he­den ze op­nieuw stren­ger wor­den, is vra­gen om cha­os, zegt ge­drags­psy­cho­loog Maar­ten Van­steen­kis­te (U Gent). ‘Bin­nen Ce­le­val was er noch­tans een con­sen­sus over een kleu­ren­co­de die per­spec­tief biedt.’

Bent u blij dat de Na­ti­o­na­le Vei­lig­heids­raad en­ke­le maat­re­ge­len ver­soe­peld heeft?

‘Be­paal­de ver­soe­pe­lin­gen zijn te be­grij­pen, dat de al­ge­me­ne mond­mas­ker­plicht op straat wordt af­ge­voerd, bij­voor­beeld. Mondmasker­s zijn zin­vol op druk­ke plaat­sen waar veel men­sen bij­een­ko­men en op het open­baar ver­voer, in win­kels en in de ci­ne­ma. Als een kor­te­re quarantain­e vi­ro­lo­gisch aan­vaard­baar is – niet mijn spe­ci­a­li­teit – juich ik die ook toe, om­dat meer men­sen die zul­len na­le­ven.’

‘We we­ten dat ver­soe­pe­lin­gen de mo­ti­va­tie ver­ho­gen. Maar wat ont­breekt, is het per­spec­tief. Daar­over ben ik erg ont­goo­cheld. Men­sen we­ten niet hoe ern­stig de si­tu­a­tie van­daag is en wan­neer er naar een stren­ger ni­veau wordt ge­scha­keld. Zal dat vol­gen­de week zijn of de week er­na? Dit schept al­leen maar meer ver­war­ring.’

Pre­mier Wil­mès (MR) kon­dig­de een ba­ro­me­ter aan met kleu­ren­co­des, maar zegt dat die nog niet klaar is.

‘In het ad­vies­or­gaan Ce­le­val heb­ben we daar­over noch­tans wél een con­sen­sus ge­von­den. Het sys­teem ligt klaar. Ik weet niet wat er bin­nen de Vei­lig­heids­raad is mis­ge­lo­pen. Het is in ie­der ge­val een enor­me ge­mis­te kans. Zon­der dat ka­der zal de be­zorgd­heid bij veel men­sen groei­en. Lo­gisch, als je meer au­to­no­mie geeft, zon­der eni­ge struc­tuur, ont­staat er cha­os. Dat weet el­ke op­voe­der: de teu­gels vie­ren zon­der aan te ge­ven waar de grens ligt, is om pro­ble­men vra­gen.’

‘Van­uit de ex­per­ten­groep psy­cho­lo­gie en corona vra­gen we al sinds april om zo’n sys­teem met kleu­ren­co­des. Het is niet iets dat nu pas uit de lucht komt val­len. In an­de­re lan­den, zo­als Ier­land, heb­ben ze daar mooie, vi­su­e­le kaar­ten bij ge­maakt, waar­op je met­een kunt zien wat mag en niet mag in wel­ke fa­se. Dan hoef je niet zo’n el­len­lang be­toog te hou­den waar­in je de maat­re­ge­len een voor een op­somt.’

Vond u de speech van de pre­mier niet wer­vend ge­noeg?

‘Ik vond het goed dat ze er­kent dat so­ci­a­le con­tac­ten zeer be­lang­rijk zijn voor ie­der van ons, en dat we ie­der­een mo­gen zien die we wil­len, zo­lang we af­stand hou­den en mondmasker­s dra­gen als dat niet kan. De pre­mier heeft zich em­pa­thisch op­ge­steld. Ze heeft ook ver­we­zen naar de gro­te groep van kwets­ba­re men­sen in on­ze be­vol­king, voor wie we met z’n al­len voor­zich­tig en waak­zaam moe­ten blij­ven. Maar ik vrees dat het toch te veel over­kwam als her­ha­ling. Je kunt te­gen een kind tien keer zeg­gen dat het zich moet ge­dra­gen, maar de tien­de keer zal er toch wat meer aan vast moe­ten han­gen, of het luis­tert niet meer.’ Kunt u een voor­beeld ge­ven van het ver­schil dat de kleu­ren­co­des zou­den ma­ken?

‘De bub­bel van vijf wordt ver­van­gen door een in­di­vi­du­eel recht om met vijf men­sen nau­wer con­tact te heb­ben. Met hen mag je knuf­fe­len of een pint pak­ken of sa­men op res­tau­rant gaan. Het klopt dat on­ze vrij­heid en ook on­ze ver­bon­den­heid met el­kaar on­der druk ston­den, maar het was niet on­ze be­doe­ling om zo­maar meer vrij­heid te ge­ven. Het aan­tal moet af­han­ke­lijk wor­den ge­maakt van het ri­si­co­ni­veau. Als we mor­gen naar een stren­ger ni­veau over­scha­ke­len, mo­gen we met een be­perk­ter aan­tal men­sen zo nauw con­tact heb­ben, en op het streng­ste ni­veau wordt dat her­leid tot het strik­te mi­ni­mum.’

Die­ter Tele­mans ©

In Brus­sel mag je van­af 1 ok­to­ber weer zon­der mond­mas­ker de straat op. Be­paal­de ver­soe­pe­lin­gen be­grijpt Van­steen­kis­te. ‘Maar het was niet on­ze be­doe­ling om zo­maar meer vrij­heid te ge­ven.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.