Eu­ro­pees Par­le­ment en ngo’s kri­tisch voor pact

De Standaard - - Vooraan - (bar)

MI­GRA­TIE­P­ACT Van­uit het Eu­ro­pees Par­le­ment kwam al met­een kri­tiek op het Nieu­we Pact voor Asiel en Migratie van de Com­mis­sie. ‘In­zet­ten op snel­le pro­ce­du­res is goed, maar nog geen en­ke­le lid­staat is er­in ge­slaagd die am­bi­tie ook in de prak­tijk te bren­gen’, zegt het Ne­der­land­se li­be­ra­le Eu­ro­par­le­ments­lid Sop­hie in ’t Veld. ‘Ook Ne­der­land slaagt er niet in ach­ter­stan­den van dui­zen­den ge­val­len weg te wer­ken. Als de op­vang­cen­tra aan de bui­ten­grens weer vol­lo­pen, heb­ben we Mo­ria’s over heel Eu­ro­pa. Daar wer­ken wij niet aan mee.’

As­si­ta Kan­ko (N-VA) vindt de aan­dacht voor het te­rug­keer­be­leid po­si­tief: ‘Het te­rug­keer­per­cen­ta­ge van af­ge­we­zen asiel­zoe­kers ver­ho­gen was lang ta­boe.’ Maar ze vraagt zich af hoe de re­lo­ca­tie in de prak­tijk zal wer­ken: ‘Er blij­ven veel vra­gen over hoe de Eu­ro­pe­se Unie asiel­shop­ping en se­cun­dai­re be­we­gin­gen in de he­le EU zal voor­ko­men.’

‘De gro­te ver­dien­ste van dit plan is dat het er is’, zegt Ka­th­leen Van Brempt (SP.A). ‘Blij­ven stil­zit­ten is geen op­tie. Het recht op asiel blijft over­eind en wie daar geen recht op heeft, moet te­rug, maar zal cor­rect wor­den be­han­deld. De zwak­te is het ge­brek aan ver­plich­te sprei­ding van asiel­zoe­kers. In de plaats komt een com­plex sys­teem waar­bij lan­den die geen asiel­zoe­kers wil­len op­van­gen, kun­nen dienst­doen als “bui­ten­wip­per”, maar dat sys­teem is niet af­dwing­baar ge­noeg en zal niet zal wer­ken. Daar zal het Eu­ro­pees Par­le­ment nog veel aan wil­len ver­an­de­ren.’

Voor Vlaams Be­lang is dit voor­stel ‘Mar­rak­ech in het kwa­draat’ en lijkt de Com­mis­sie in te zet­ten op ‘om­vol­king’. ‘In plaats van on­ze gren­zen te slui­ten en on­ze be­vol­king te be­scher­men, wil ze jaar­lijks mil­joe­nen mi­gran­ten naar Eu­ro­pa ha­len.’ Vol­gens de

Com­mis­sie leef­den er eind 2019 2,6 mil­joen vluch­te­lin­gen in de EU, of 0,6 pro­cent van de Eu­ro­pe­se be­vol­king.

Ngo’s wij­zen de­ten­tie van mi­gran­ten aan grens af

Ook de Vlaam­se ngo’s zijn niet on­ver­deeld ge­luk­kig met het nieu­we pact. Vol­gens hen zet het in ‘op re­cep­ten die be­we­zen heb­ben dat ze duur en in­ef­fi­ci­ënt zijn en die on­o­ver­zien­baar men­se­lijk lij­den ver­oor­za­ken’: het aan­tal aan­kom­sten ver­min­de­ren en de te­rug­keer­cij­fers ver­ho­gen.

De ngo’s ver­zet­ten zich te­gen het voor­stel om men­sen tot twaalf we­ken vast te kun­nen hou­den aan de bui­ten­gren­zen om een tria­ge te doen op ba­sis van de ge­mid­del­de er­ken­nings­graad van het her­komst­land. ‘Dat gaat in te­gen de geest van de Con­ven­tie van Genè­ve.’ Ze be­treu­ren ook dat de Com­mis­sie voor­stel­len over le­ga­le migratie door­schuift naar 2021.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.