Le­ge voet­bal­sta­di­ons drei­gen te lei­den tot fi­nan­ci­eel kerk­hof

De Standaard - - Vooraan - Ni­co Tang­he

In En­ge­land mag er tot zes maan­den lang geen pu­bliek meer in de sta­di­ons. De fi­nan­ci­ë­le klap dreigt ook de rest van de voet­bal­pi­ra­mi­de hard te tref­fen.

AA Gent mag za­ter­dag 7.995 fans in de Ghe­lam­co Are­na toe­la­ten, Club Brug­ge kan tot 9.200 sup­por­ters ont­van­gen en Standard mikt zelfs op 10.000 be­zoe­kers. Niets daar­van in En­ge­land, nu het ook daar weer de ver­keer­de kant uit­gaat met het aan­tal co­ro­na­be­smet­tin­gen. Wel­licht tot maart 2021, en mo­ge­lijk zelfs nog lan­ger, kan het du­ren voor de over­heid daar op­nieuw toe­schou­wers toe­laat bij sport­wed­strij­den. Zelfs voor de Pre­mier Le­a­gue, de meest be­ke­ken voet­bal­com­pe­ti­tie ter we­reld, wordt geen uit­zon­de­ring ge­maakt.

Tru­do De­jong­he

Een be­slis­sing met zwa­re fi­nan­ci­ë­le ge­vol­gen. Als er zes maan­den zon­der pu­bliek wordt ge­speeld, zou­den de twin­tig Pre­mier-Le­a­gu­e­clubs al­les sa­men 600 mil­joen pond (700 mil­joen eu­ro) aan in­kom­sten ver­lie­zen, meldt de BBC. Daar­bij wordt nog geen re­ke­ning ge­hou­den met de even­tu­e­le im­pact op toe­kom­sti­ge tv-gel­den en spon­sor­deals, die van­we­ge de la­ge­re com­mer­ci­ë­le vi­si­bi­li­teit en im­pact wel­licht her­on­der­han­deld of bij­ge­steld moe­ten wor­den. Zo werd het drie­ja­ri­ge mil­jar­den­con­tract dat de Pre­mier Le­a­gue had met het Chi­ne­se PPTV re­cent al op­ge­zegd en ver­van­gen door een la­ger éé­n­ja­rig tv-con­tract met het Chi­ne­se Ten­cent.

‘De mees­te clubs in de Pre­mier Le­a­gue zul­len dit wel nog over­le­ven’, denkt spor­teco­noom Tru­do De­jong­he. ‘Maar in al­le voet­bal­com­pe­ti­ties daar­on­der dreigt een fi­nan­ci­eel kerk­hof.’ Dat geldt zo­wel voor de En­gel­se twee­de klas­se als voor klei­ne­re voet­bal­lan­den als Ne­der­land en Bel­gië, waar veel clubs door de co­rona­cri­sis nu al in fi­nan­ci­ë­le moei­lijk­he­den zit­ten.

‘Het tv-geld vormt in die klei­ne­re voet­bal­lan­den een veel klei­ner deel van de in­kom­sten dan in gro­te voet­bal­com­pe­ti­ties zo­als Duits­land of En­ge­land’, legt De­jong­he uit. ‘Veel Bel­gi­sche clubs kun­nen zelfs in een nor­maal sei­zoen al­leen over­le­ven door op het ein­de van elk sei­zoen hun bes­te spe­lers te ver­ko­pen. Dat wordt veel moei­lij­ker. De En­gel­se clubs zul­len op de trans­fer­markt nog meer op de rem gaan staan.’

Vol­gens de spor­teco­noom zal dat zich in de he­le voet­bal­pi­ra­mi­de la­ten voe­len. ‘Neem nu Club Brug­ge, dat wacht tot een club 25 tot 30 mil­joen eu­ro be­taalt voor spits Em­ma­nu­el Den­nis. Als nie­mand dat doet, zal Club op zijn beurt min­der geld uit­ge­ven op de Bel­gi­sche markt.’

Bij veel Bel­gi­sche clubs zijn de fi­nan­ci­ë­le buf­fers so­wie­so al klein. Zul­te-Wa­re­gem, bij­voor­beeld, kon­dig­de dins­dag nog aan dat het een deel van zijn per­so­neel op­nieuw in tech­ni­sche werk­loos­heid plaatst. Veel voet­bal­clubs bid­den dan ook dat on­ze re­ge­ring het En­gel­se voor­beeld niet zal vol­gen en ho­pen zelfs dat er op ter­mijn weer méér pu­bliek naar het sta­di­on mag.

‘Ik voor­spel vol­gend jaar een dra­ma in de Bel­gi­sche com­pe­ti­tie, met tal van fail­lis­se­men­ten’ spor­teco­noom

Rij­ke su­gardad­dy’s

In Ne­der­land, bij­voor­beeld, heb­ben de mees­te voet­bal­clubs hun bud­get be­re­kend op een si­tu­a­tie waar­in de sta­di­ons half­weg het sei­zoen weer vol mo­gen lo­pen. Als dat niet ge­beurt, kan de helft van de Ne­der­land­se clubs in geld­nood ko­men, meld­de de krant NRC on­langs. In Bel­gië is dat vol­gens De­jong­he niet an­ders. ‘Ik voor­spel vol­gend jaar een dra­ma in de Bel­gi­sche com­pe­ti­tie, met tal van fail­lis­se­men­ten. Be­hal­ve als de Fi­nan­ci­al Fair Play-re­gels wor­den ver­soe­peld, zo­als nu al wordt ge­sug­ge­reerd. Dan wor­den al on­ze clubs straks op­ge­kocht door rij­ke su­gardad­dy’s en bui­ten­land­se clubs en blij­ven er hier maar vijf ech­te ploe­gen over. De rest wordt dan Nor­wich B, Chel­sea B of Mo­na­co B. Dat wil­len we toch niet?’

©

Een leeg Old Traf­ford, een beeld dat we al­licht nog en­ke­le maan­den zul­len zien. rtr

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.