Brus­sel­se voet­gan­gers­zo­ne zkt. twee­de adem

RELANCEPLA­N De lock­down heeft in Brus­sel ge­leid tot het be­sef dat een lo­ka­le eco­no­mie te kwets­baar is als ze te veel op be­zoe­kers teert.

De Standaard - - Binnenland - (mju)

Uit­ge­re­kend in het fail­lie­te Ho­tel Mé­tro­po­le, de­cen­nia­lang een icoon aan de Brus­sel­se Anspach­laan, het cen­trum nieuw le­ven wil­len in­bla­zen, da’s dur­ven. Brus­sels sche­pen van Eco­no­mie Fa­bi­an Maingain (Dé­fi) maak­te zich gis­te­ren sterk met goed nieuws te ko­men: op zijn ech­te relancepla­n is het nog wach­ten tot de­cem­ber, maar de stad kan al­vast pron­ken met 800 mil­joen eu­ro aan pri­vé-in­ves­te­rin­gen aan de cen­tra­le la­nen. Het gaat om gro­te pro­jec­ten zo­als en­ke­le mul­ti­func­ti­o­ne­le to­rens, al­dus Maingain.

De in­ves­te­rin­gen zul­len niet al­leen de be­drij­ven, pen­de­laars of toe­ris­ten ten goe­de ko­men, be­na­druk­te hij. ‘De co­rona­cri­sis heeft be­we­zen dat een lo­ka­le eco­no­mie te kwets­baar is als ze al­leen, of te veel, ge­richt is op be­zoe­kers. We heb­ben nood aan een ster­ke ba­sis. Van­daar dat we ons ook wil­len rich­ten op de no­den van de Brus­se­laars. Het is dé re­den waar­om het Bri­co-fi­li­aal pal in het cen­trum niet ver­dwijnt.’

Bouw­werf

Na pak­weg vijf jaar zal de even ver­guis­de als ver­af­go­de voet­gan­gers­zo­ne ‘te­gen de kerst­markt’ ein­de­lijk af zijn, stelt het stads­be­stuur. Dat is geen dag te vroeg, want de zo­mer is ca­ta­stro­faal ge­weest voor de Brus­sel­se han­de­laars. In to­taal zal de werf ruim 31 mil­joen eu­ro ge­kost heb­ben, veel meer dan oor­spron­ke­lijk be­groot.

‘We stop­pen niet met re­no­ve­ren’, kon­dig­de Jan Schol­laert, di­rec­teur Open­ba­re Ruim­ten bij de stad gis­te­ren aan. ‘On­ze vol­gen­de werf is de Adolp­he Max­laan, die De Brou­ckè­re ver­bindt met Ro­gier.’ Ook hij be­na­druk­te dat de re­no­va­ties in de eer­ste plaats de be­wo­ners ten goe­de ko­men: ze cre­ë­ren meer ruim­te, meer lucht en meer groen.

Dat er tij­dens de lock­down in de voet­gan­gers­zo­ne bij mo­men­ten een grim­mi­ge sfeer hing – vrou­wen wer­den be­laagd, het on­vei­lig­heids­ge­voel steeg – er­kent het ka­bi­net van bur­ge­mees­ter Phi­lip­pe Clo­se (PS). ‘Dat is een pro­bleem, dat wij ab­so­luut niet wil­len mi­ni­ma­li­se­ren. We blij­ven zoe­ken naar op­los­sin­gen, maar re­ke­nen ook op bur­ger­zin van de men­sen. Zij moe­ten zich de zo­ne toe-ei­ge­nen en er mee een leef­ba­re plek van ma­ken.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.