Spoed­art­sen ver­deeld over nieu­we richt­lijn

De Standaard - - Binnenland -

Een ar­res­tant die agres­sief re­a­geert en symp­to­men ver­toont van het ex­ci­ted de­li­ri­um syn­dro­me (EDS) mag niet lan­ger wor­den op­ge­slo­ten in een po­li­tie­cel, maar moet naar de spoed­dienst van een zie­ken­huis. Die nieu­we richt­lijn van de po­li­tie­top naar aan­lei­ding van de zaak­Chovanec, oogst bij spoed­art­sen ver­deel­de re­ac­ties.

Ig­na­ce De­mey­er, ur­gen­tie­arts in Aalst, is te­vre­den dat er meer sa­men­wer­king zal ko­men tus­sen de po­li­tie en de me­di­sche sec­tor. ‘Om een zaak­Chovanec te ver­mij­den, is een in­ter­dis­ci­pli­nai­re aan­pak no­dig. Bij de po­li­tie weet men nog te wei­nig over EDS. Het me­di­sche per­so­neel kan dan weer niet al­tijd ade­quaat re­a­ge­ren op een agres­sie­ve pa­ti­ënt. De nieu­we richt­lijn is een stap in de goe­de rich­ting.’

Jan Stroo­bants, hoofd van de spoed­af­de­ling van ZNA Mid­del­heim in Ant­wer­pen en voor­zit­ter van de Bel­gi­sche ver­e­ni­ging van spoed­art­sen, be­treurt dat de be­roeps­ver­e­ni­ging niet be­trok­ken werd bij de uit­wer­king van de nieu­we maat­re­gel. ‘Bo­ven­dien ge­loof ik niet dat dit pro­to­col zo­den aan de dijk zal bren­gen. Pa­ti­ën­ten moe­ten met­een over­ge­bracht wor­den naar de spoed­af­de­ling. Maar wat daar­na? Zo’n pa­ti­ënt vergt enorm veel van on­ze aan­dacht. We heb­ben nood aan een spe­ci­a­le een­heid, be­staan­de uit me­disch per­so­neel en po­li­tie­men­sen die spe­ci­aal ge­traind zijn voor EDS­ge­val­len.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.