Vlaams re­no­va­tie­plan krijgt goe­de pun­ten

De Standaard - - Binnenland -

KLI­MAAT­DOE­LEN Een Eu­ro­pees Stu­die­cen­trum zet de Vlaam­se re­ge­ring op een ge­deel­de twee­de plaats voor de re­no­va­tie van het wo­ning­be­stand. Bij­na al­le wo­nin­gen in Vlaan­de­ren, 2,9 mil­joen of 96,5 pro­cent van het to­taal, moe­ten te­gen 2050 ge­re­no­veerd wor­den om de kli­maat­doe­len te ha­len. Dat heeft de Vlaam­se re­ge­ring dit voor­jaar be­slist in haar lan­ge­ter­mijn­re­no­va­tie­stra­te­gie. De Vlaam­se mi­nis­ter van Ener­gie, Zu­hal De­mir (N-VA), wil op kruis­snel­heid 100.000 wo­nin­gen per jaar re­no­ve­ren, wat niet al­leen de CO2-uit­stoot zal be­per­ken, maar ook de ener­gie­fac­tuur van de con­su­ment. Het zou ook moe­ten lei­den tot bij­ko­men­de jobs.

Die aan­pak krijgt nu Eu­ro­pe­se goed­keu­ring. Het BPIE, een on­af­han­ke­lijk Eu­ro­pees stu­die­cen­trum rond ener­gie-ef­fi­ci­ën­tie van ge­bou­wen, licht­te de stra­te­gie­ën van de Eu­ro­pe­se lan­den door, met in­put van on­der meer de Bond Be­ter Leef­mi­li­eu, en zet Vlaan­de­ren (3,3/5) op een ge­deel­de twee­de plaats, na Span­je (4,2/5) en ge­lijk met Fin­land.

Al­leen op het on­der­deel ‘pu­blie­ke con­sul­ta­tie’ scoort Vlaan­de­ren slecht

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.