‘Groot­ste ver­vui­ler ter we­reld’ in cij­fers

De Standaard - - Buitenland -

Chi­na werd be­gin 2000 de groot­ste uit­sto­ter van broei­kas­gas­sen, door­dat veel lan­den hun in­du­stri­ë­le pro­duc­tie uit­be­steed­den en Chi­na, als ‘fa­briek van de we­reld’ voor­zag in es­sen­ti­ë­le be­hoef­ten zo­als bouw­ma­te­ri­aal of tex­tiel. Steen­kool is Chi­na’s vaakst ver­mel­de pijn­punt. Het aan­deel steen­kool in de elek­tri­ci­teits­op­wek­king daalt al ja­ren, zij het traag. In 2020 gaat het om 57,5 pro­cent. Xi wil dat in 2025 te­rug­bren­gen tot 52 pro­cent. Pijn­lijk de­tail: lo­ka­le over­he­den ga­ven dit jaar meer li­cen­ties voor steen­kool­cen­tra­les dan in de ja­ren daar­voor, als deel van het co­vid-her­stel­be­leid. Te­gen 2025 moe­ten nu­cle­ai­re en her­nieuw­ba­re ener­gie in 42 pro­cent van het elek­tri­ci­teits­net­werk voor­zien, in plaats van 32 pro­cent nu. Chi­na is de groot­ste in­ves­teer­der in her­nieuw­ba­re ener­gie. De eco­lo­gi­sche voet­af­druk per Chi­nees (in glo­ba­le hec­ta­re) was 3,6 hec­ta­re in 2016. Een Ame­ri­kaan neemt 8,1 hec­ta­re in, een Belg 7,5. 18,9 pro­cent van de Chi­ne­zen zit in ener­gie­ar­moe­de, voor­al in ach­ter­ge­ble­ven cen­traal en lan­de­lijk ge­bied. Goed­ko­pe steen­kool­cen­tra­les zijn voor ge­zin­nen in die re­gio’s een ver­be­te­ring qua wel­vaart, milieu-im­pact en lucht­kwa­li­teit in ver­ge­lij­king met tra­di­ti­o­ne­le ener­gie­bron­nen als hout.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.