De Vlaam­se cul­tuur­po­li­tiek in zijn bloot­je

De Standaard - - DS2 -

die ve­le con­nec­ties op­bouw­de in de ja­ren 50, om in de six­ties als vol­waar­di­ge chan­teu­se naar vo­ren te ko­men. Haar ver­sies van ‘Les feuil­les mor­tes’ en ‘Jo­lie Mô­me’ kre­gen een krach­ti­ge dra­ma­ti­sche ex­pres­sie mee, en zijn standards.

Va­dim, feest­jes met Bri­git­te Bar­dot, een zelf­moord­po­ging in 1965 waar­bij ze ge­red werd door schrijf­ster Fran­çoi­se Sa­gan. De vrij­ge­voch­ten hit ‘Dés­ha­bil­lez-moi’, sub­tiel ero­tisch ge­zon­gen. Ze was de min­na­res van on­der meer Sa­cha Dis­tel en Al­bert Ca­mus, én van Mi­les Da­vis, met wie ze af­sprak dat ze al­tijd ge­lief­den zou­den blij­ven, maar in een los­se re­la­tie. Ge­meng­de kop­pels wa­ren toen nog niet van­zelf­spre­kend, vond Da­vis.

Gré­co leef­de, als ico­ni­sche bo­he­mi­en­ne, in Pa­rijs en Saint-Tro­pez. Ze speel­de in een der­tig­tal films, waar­on­der het slecht be­faam­de Le Far West van Jac­ques Brel, van wie ze ge­luk­kig ook meer­de­re lie­de­ren op­nam. Maar ze ver­steen­de niet. Zo­als Ja­ne Bir­kin zocht ze aan­slui­ting bij de nieu­we ge­ne­ra­tie van het Nou­vel­le Chan­son, die haar ver­wel­kom­de. Chris­top­he Mios­sec, Ben­ja­min Bi­o­lay, Abd Al Ma­lik en Oli­via Ruiz ga­ven haar graag songs, en zij zei, zo­als ze al­tijd ge­daan had, ‘mer­ci’.

Op haar laat­ste al­bum, in 2013, zong ze al­leen Brel. In 2015 trok ze met Jou­an­nest, ook Brels pi­a­nist, op wat haar laat­ste tour­nee moest wor­den, want ‘me­de­lij­den wil ze niet’. Ze kon hem niet af­ma­ken. In maart 2016 was ze slacht­of­fer van een be­roer­te, en an­nu­leer­de ze ge­lei­de­lijk aan al­le con­cer­ten. Uit­ein­de­lijk was het nu ook haar beurt, wel­licht de eni­ge keer dat ze moest ver­trek­ken zon­der dat ze dat zelf be­slis­te. Wat blijft zijn een gro­te her­in­ne­ring en de be­won­de­ring van ve­len. Ju­liet­te Gré­co zal be­gra­ven wor­den op het kerk­hof van Mont­par­nas­se, bij Gé­rard Jou­an­nest.

Om af­scheid te ne­men, een quo­te: ‘Als ik dan in het licht stap, be­sta ik niet meer. Dan is er al­leen nog ie­mand die zingt’.

Pe­ter Van­tyg­hem

Ze was mooi, met ra­ven­zwart lang haar en don­ke­re eye­li­ner. Ze trok de aan­dacht zon­der daar­voor iets te moe­ten doen

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.