Voor al­le dui­de­lijk geit

De Standaard - - Televisie & Radio - Va­le­rie Droe­ven me­dia­re­dac­tri­ce

De ide­a­le we­reld El­ke dins­dag en don­der­dag op Can­vas ¨¨¨¨è

Het co­ro­na­vi­rus grijpt de­zer da­gen wild om zich heen. Eerst moest Stu­dio Brus­sel in quarantain­e, ver­vol­gens sloeg het vi­rus aan de Me­dia­laan toe. Daar moest meer dan een hand­vol Vlaam­se ster­ren in quarantain­e. Dins­dag­mid­dag liep dan het be­richt bin­nen dat ook de re­dac­tie van De ide­a­le we­reld door het vi­rus ge­trof­fen was. Pre­sen­ta­tor Jan Jaap van der Wal bleek sa­fe en mocht ge­woon blij­ven pre­sen­te­ren. Zijn si­de­kicks niet, die moesten thuis blij­ven.

De ide­a­le we­reld is dit na­jaar noch­tans bij­zon­der fris uit de start­blok­ken ge­scho­ten. Er was dan ook meer dan ge­noeg ma­te­ri­aal voor­han­den. Er is die knoert van een po­li­tie­ke cri­sis, er wa­ren die naakt­film­pjes van BV’s en er is die vre­se­lij­ke Chovanec-zaak. Sinds hij de pre­sen­ta­tie van Ot­to-Jan Ham heeft over­ge­no­men, voer­de Van der Wal een uit­ge­brei­de be­gin­mo­no­loog in. Een ze­gen in tij­den als de­ze. Check bij­voor­beeld zijn mo­no­loog over de BV-naakt­film­pjes.

Dins­dag­avond ge­bruik­te hij die ge­le­gen­heid om het te heb­ben over ‘de Federale Fuck-up’. Al­le Vi­val­di’s en Avan­ti’s ten spijt, een be­te­re be­na­ming voor al die for­ma­tie­po­gin­gen heb­ben wij nog niet ge­hoord.

Van de nood een deugd ma­ken, dat deed Van der Wal dins­dag­avond ook. Want hij ser­veer­de mis­schien wel het bes­te stuk­je corona-tv sinds de uit­vin­ding van de corona-tv. Zo mocht een pro­per ge­was­sen Bart Can­naerts de aan huis ge­bon­den Lu­k­as Le­lie ver­van­gen.

Man, wat heb­ben we die ke­rel ge­mist op het scherm. Bes­te Woes­tijn­vis, bied hem plea­se plea­se plea­se een con­tract aan. Het maakt niet uit hoe­veel hij daar­voor vraagt. Wij heb­ben in geen maan­den meer zo moe­ten gie­ren van het la­chen als bij zijn stuk­je over het CD&V-dia­loog­plat­form van Joa­chim Coens.

Het werd een on­na­volg­ba­re ode aan chris­ten­de­mo­cra­tisch ge­bral on­der het mom van dui­de­lijk­heid – of dui­de­lijk geit zo­als die term in het Coens klinkt. La­ter op de avond werd dan weer Fran­ky De Smet-Van Dam­me, de brul­len­de zan­ger van de me­tal­for­ma­tie Chan­nel Ze­ro, de Brus­sel­se win­kel­stra­ten in­ge­stuurd om oud­jes met en­ke­le po­li­tie­ke vra­gen de stui­pen op het lijf te ja­gen. We hik­ken nog na.

Zo la­chen deed goed, en het is no­dig in een we­reld die ver­gaat. We ver­ge­ven Jan Jaap dus dat hij stu­dio­gast Jan Ver­hey­en zon­der weer­werk wat on­zin liet mek­ke­ren over de ver­druk­king van die ar­me wit­te man van mid­del­ba­re leef­tijd. Want net nu po­li­tie­ke jour­na­lis­ten uit pu­re wan­hoop col­lec­tief hun haar aan het uit­ruk­ken zijn, le­vert dit groep­je sa­ti­ri­ci zijn bes­te werk af.

Wij heb­ben in geen maan­den meer zo moe­ten gie­ren als bij Bart Can­naerts’ stuk­je over het CD&V-dia­loog­plat­form van Joa­chim Coens

Min­der bus­sen door het cen­trum, la­te­re be­die­ning ’s avonds en een be­ter aan­bod voor druk­ke re­gio’s zo­als het We­ten­schaps­park, Sint-Maar­tens­dal en de Vaart­kom. Dat zijn en­ke­le gro­te kracht­lij­nen van het nieu­we bus­net dat Leu­ven van­af 2022 uit­rolt.

‘Leu­ven is een stad in vol­le groei, en daar moe­ten we ook ons open­baar ver­voer op aan­pas­sen’, zegt bur­ge­mees­ter Mo­ha­med Ri­dou­a­ni (SP.A). ‘Het nieu­we bus­plan komt te­ge­moet aan die groei. De vlot­te­re en snel­le­re ver­bin­din­gen zul­len er­voor zor­gen dat het open­baar ver­voer in Leu­ven en de re­gio kwa­li­ta­tief en be­trouw­baar blijft.’

De op­val­lend­ste wij­zi­ging te­gen­over het hui­di­ge bus­net is dat er veel min­der bus­sen het stads­cen­trum in zul­len gaan. ‘Om maar een voor­beeld te ge­ven: de bus tus­sen Leu­ven en Kraai­nem rijdt nu door de stad, dat is niet no­dig’, zegt sche­pen van Mo­bi­li­teit Da­vid Des­sers (Groen). ‘We la­ten de bus­sen be­ter rij­den waar ze écht no­dig zijn. Streek­bus­sen zul­len niet meer door het cen­trum rij­den, maar recht­streeks naar gro­te­re over­stap­sta­ti­ons aan Gast­huis­berg en Leu­ven sta­ti­on. Van­daar­uit kun­nen rei­zi­gers dan over­stap­pen op een ring­bus, of spe­ci­fie­ke stads­lij­nen.’

In de stad ko­men nieu­we bus­lij­nen die heel fre­quent rij­den. Ook de twee sterk­ste re­gi­o­na­le lij­nen, lijn 358 (Brus­sel – Kor­ten­berg – Leu­ven) en lijn 370 (Diest – Tiel­tWin­ge – Leu­ven), zul­len nog door het cen­trum rij­den. ‘Dank­zij de­ze in­greep ma­ken we on­ze stad leef­baar­der. Er zul­len tot 27 pro­cent min­der bus­sen in de

Bond­ge­no­ten­laan rij­den, en 11 pro­cent min­der aan de Bruul. Toch zul­len pas­sa­giers nog goed be­diend wor­den’, zegt Des­sers.

Dank­zij de her­schik­king van de lij­nen zul­len ook heel wat po­pu­lai­re be­stem­min­gen be­ter be­diend wor­den, zo­als Gast­huis­berg, het We­ten­schaps­park, Haas­ro­de Re­search en He­ver­lee Cam­pus. Er wordt in en­ke­le lo­ca­ties voor open­baar ver­voer voor­zien waar dat van­daag ont­breekt, zo­als Sint-Maar­tens­dal.

La­te­re be­die­ning

De bus­sen rij­den niet al­leen va­ker en ef­fi­ci­ën­ter, ook de uren zijn uit­ge­breid. Zo be­gin­nen ze al te rij­den van­af 5 uur ’s och­tends. ‘Van­af 1 ja­nu­a­ri 2022 zul­len rei­zi­gers op een vei­li­ge en vlot­te ma­nier thuis ge­ra­ken tot mid­der­nacht, op za­ter­dag tot 1 uur. Op vrij­dag en za­ter­dag sluit het nacht­net tot 3 uur daar­op aan. Zo spe­len we in op de ex­pli­cie­te vraag van on­ze ho­re­ca en cul­tuur­hui­zen om on­ze bin­nen­stad ook ’s avonds be­reik­baar te ma­ken met de bus.’

Het nieu­we bus­plan ligt maan­dag voor op de ge­meen­te­raad van Leu­ven. Na­dien wordt het in de ver­voer­re­gio­raad voor­ge­legd ter goed­keu­ring mid­den ok­to­ber. Rei­zi­gers mer­ken de ver­an­de­rin­gen pas in 2022, wan­neer het plan wordt uit­ge­voerd.

©

Fran­ky De Smet-Van Dam­me doet straat­in­ter­views en brult va­nop co­rona­vei­li­ge af­stand zijn vra­gen naar pas­san­ten. vrt

©

Door min­der bus­sen dwars door het stads­cen­trum te la­ten rij­den, wil men de leef­baar­heid in on­der an­de­re de Bond­ge­no­ten­laan ver­be­te­ren. hsb

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.