Ni­ke spurt om­hoog

De Standaard - - Economie - (jir)

De Ame­ri­kaan­se fa­bri­kant van sport­schoe­nen en -kle­ding Ni­ke, de we­reld­wij­de num­mer één, heeft de zwa­re om­zet­da­ling uit de eer­ste maan­den van de co­rona­cri­sis ach­ter zich ge­la­ten. In het voor­bije kwar­taal, het eer­ste van het ge­bro­ken boek­jaar 2020-2021, be­haal­de Ni­ke een to­taal­om­zet van 10,6 mil­jard dol­lar. Dat is na­ge­noeg ge­lijk aan de­zelf­de pe­ri­o­de vo­rig jaar en een pak be­ter dan de ana­lis­ten had­den ver­wacht.

Ni­ke heeft een net­to­winst van 1,5 mil­jard dol­lar in de boe­ken ge­schre­ven, ter­wijl er in het voor­gaan­de kwar­taal nog een net­to­ver­lies werd ge­le­den. Die slech­te cij­fers wa­ren toen voor­al het ge­volg van de in­een­ge­stor­te win­kel­ver­koop. Nu valt voor­al de toe­na­me uit de on­li­ne ver­koop op (+12 pro­cent).

Voor­al Eu­ro­pa en Chi­na

Ge­o­gra­fisch de­den voor­al Eu­ro­pa (+5 pro­cent) en Chi­na (+8 pro­cent) het goed. Op de thuis­markt in de VS ging de ver­koop met 1 pro­cent om­laag.

De be­leg­gers op Wall Street heb­ben de goe­de kwar­taal­cij­fers met ap­plaus ont­haald en stuw­den de koers van het aan­deel gis­te­ren met bij­na 9 pro­cent om­hoog. Te­gen 127 dol­lar per aan­deel no­teert Ni­ke nu bij­na dub­bel zo hoog als half maart (66 dol­lar), in vol­le co­rona­cri­sis.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.