AA Gent moet ho­pen op mi­ra­kel

Twee keer moet AA Gent dins­dag sco­ren te­gen een stug Dynamo Kiev om door te sto­ten tot de groeps­fa­se van de Cham­pi­ons Le­a­gue. Lees: veel hoop dat de Buf­fa­lo’s niet in de Eu­ro­pa Le­a­gue be­lan­den, is er niet na de 1-2-thuis­ne­der­laag.

De Standaard - - Sport - Koen Van Uyt­van­ge

Dat is dan ook weer dui­de­lijk. Aan­voer­der Va­dis Od­jid­ja zei het voor­af met klem: ‘Dynamo Kiev is een test om te zien of AA Gent in de Cham­pi­ons Le­a­gue thuis­hoort’. Want, zo was zijn re­de­ne­ring, Dynamo Kiev is een team dat fou­ten ge­na­de­loos af­straft, net zo­als de gro­te jon­gens op het kam­pi­oe­nen­bal. Wel, dan hoort AA Gent niet thuis in de Cham­pi­ons Le­a­gue.

Net als vo­rig sei­zoen te­gen Club Brug­ge bleek Dynamo Kiev noch­tans geen te vre­zen te­gen­stan­der. Maar dat is AA Gent de­zer da­gen even­min. Nog geen tien mi­nu­ten ver en het hoofd­doel van de wed­strijd – de nul hou­den met het oog op de re­turn – was al schro­me­lijk mis­lukt. Daar­bij had de he­le de­fen­sie bo­ter op het hoofd. CastroMon­tes werd te mak­ke­lijk voor­bij­ge­gaan door links­ach­ter Ka­ra­vaev, die Bu­y­als­kyi be­dien­de. Diens mis­luk­te schot ging door de be­nen van Nga­deu, tot bij Su­prya­ha, vrij­ge­la­ten door Nu­rio. En om­dat Plastun zich in nie­mands­land be­vond, bleek de spits van Dynamo na tus­sen­komst van de VAR niet eens bui­ten­spel te staan. Een he­le ver­de­di­ging op een hoop­je, il­lu­stra­tief voor de start van dit sei­zoen. De ze­ge te­gen Moes­kroen moet zo­wat de eni­ge wed­strijd tot nu toe zijn ge­weest waar­in het ach­ter­in niet ram­mel­de. Dat lag vast ook aan Moes­kroen.

De he­mel huil­de on­der­tus­sen tra­nen met tui­ten. Dynamo-trai­ner Mir­cea Lu­ce­s­cu, een 75-ja­ri­ge le­pe vos, sloeg een hand­doek over zijn hoofd in een po­ging Moe­der The­re­sa te imi­te­ren. Bid­den hoef­de ech­ter niet, zo zou blij­ken. AA Gent had tot dan vroom voet­bal ge­speeld, af­wach­tend, op zijn hoe­de om niet in het mes van Kiev te lo­pen. Al­leen bleek Dynamo aan de bal ook wel iets te kun­nen. Voor­al aan de Gent­se rech­ter­kant kon­den de Oe­kra­ï­ners te vaak mak­ke­lijk door­sto­ten.

Oe­kra­ïen­se pech­vo­gel, deel 1

Door de ach­ter­stand nam AA Gent lang­za­mer­hand het heft in han­den. Trai­ner De Dec­ker had op­nieuw voor zijn kom­me­tje in het mid­den­veld ge­ko­zen, met Dor­sch en Owu­su voor de de­fen­sie. Kums was niet fit, waar­door Od­jid­ja op de bui­ten­kant stond, net als Be­zus. De drie Oe­kra­ï­ners van Gent ston­den in de ba­sis. Een af­kom­stig uit Kiev

– Plastun - die al­leen voor het klei­ne Obo­lon Kiev speel­de. De twee an­de­re die wel een ver­le­den bij Dynamo heb­ben, maar er nooit vol­le­dig door­bra­ken, groei­den uit­ein­de­lijk uit tot de pech­vo­gels van de avond.

Eerst viel de man uit die nu ein­de­lijk eens kon be­wij­zen dat Dynamo hem als jeugd­pro­duct meer kan­sen had moe­ten ge­ven, Ja­remtsjoek dus. Hal­ver­we­ge de eer­ste helft ging hij naar de kant met een bles­su­re. Weer een fik­se dom­per voor het zo al ge­ha­ven­de Gent. Als een ge­luk bij een on­ge­luk was het Klein­dienst, de ver­van­ger van Ja­remtsjoek, die AA Gent weer in de wed­strijd bracht. In het slot­kwar­tier van de eer­ste helft liet AA Gent ein­de­lijk zijn tan­den zien, on­der im­puls van Be­zus. Eerst trap­te die op doel­man Bus­hchan, wat la­ter dwong hij de cor­ner af waar­uit Klein­dienst scoor­de. Het eer­ste doel­punt voor de Duit­se zo­mer­aan­winst en een goal die Gent een gro­te dienst kon be­wij­zen.

Oe­kra­ïen­se pech­vo­gel, deel 2

Maar de her­op­le­ving van Gent was van kor­te duur. De op­flak­ke­ren­de hoop werd dom­weg aan dig­ge­len ge­tac­keld door een te en­thou­si­as­te Be­zus. Hij mocht eerst al van ge­luk spre­ken dat een ge­me­ne voetje op Sha­pa­ren­ko hem slechts geel op­le­ver­de. Dat weer­hield hem er niet van om lut­te­le tel­len la­ter weer te laat op Bu­y­als­kyi in te gaan. Een dom­me twee­de geel, AA Gent bij­na veer­tig mi­nu­ten met tien én een aan­val­len­de op­tie min­der voor de re­turn. Dat heet dan je ploeg geen dienst be­wij­zen.

Dynamo rook zijn kans en ken­de niet eens moei­te meer om zijn egel­stel­ling te ver­la­ten. Roef moest red­ding bren­gen op een vrije trap van Sha­pa­ren­ko, kreeg een schot van in­val­ler Tsy­gank­ov op zich en hield ook Bu­y­als­kyi zon­der al te veel moei­te van een goal. Om­dat AA Gent nog am­per tot de over­kant raak­te, be­sloot De Dec­ker het ge­lijk­spel te ver­de­di­gen. Mo­ham­ma­di los­te De­poi­tre af.

Het on­ver­mij­de­lij­ke ge­beur­de toch. Het ge­luk dat Gent een week eer­der te­gen Rapid Wien had, liet hen nu in de steek. Een schot van Tsy­gank­ov be­land­de via de be­nen van Plastun bij De Pe­na. Die schoof de 1-2 door de be­nen van Roef.

Niets is on­mo­ge­lijk, maar in Kiev twee keer gaan sco­ren te­gen een ploeg die zon­der gê­ne een ij­ze­ren gor­dijn zal op­trek­ken lijkt een mis­si­on im­pos­si­ble. Ten­zij een mi­ra­kel zich vol­trekt, zal de con­clu­sie zijn dat AA Gent een ploeg heeft voor de Eu­ro­pa Le­a­gue.

Ro­de kaart voor Be­zus tor­pe­deert kan­sen van Buf­fa­lo’s voor Cham­pi­ons Le­a­gue

©

Tim Klein­dienst kop­te even voor rust de 1–1 bin­nen, maar in de twee­de helft trok Dynamo Kiev het la­ken toch weer naar zich toe. Kurt De­s­plen­ter/belga

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.