Zeg op straat nooit “dag poes” te­gen een vrouw

Hol­la­back! krijt de stoep te­gen go­re praat en er­ger

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Antwerpen Stad - PATRICKVAN DE PERRE DENNISVANDAMME

Soms flui­ten man­nen een vrouw na op straat. An­de­ren roe­pen on­ge­ge­neerd “dag poes” en soms kan er een­tje zijn han­den niet thuis­hou­den. Sek­su­e­le in­ti­mi­da­tie. En daar heeft Hol­la­back! Ant­werp ge­noeg van. Tijd voor ac­tie dus, maar dan wel lu­diek.

Hol­la­back! Ant­werp is pas op­ge­richt door een groep­je jon­ge stu­den­tes van de Uni­ver­si­teit Ant­wer­pen. Het ini­ti­a­tief komt uit het bui­ten­land en heeft on­der­tus­sen groe­pen in on­der meer Brus­sel en Gent. En voor wie het zich af­vraagt: Hol­la­back be­te­kent zo­veel als “roep te­rug”.

“Man­nen flui­ten vrou­wen na op straat of roe­pen din­gen naar hen. Maar soms gaat het ver­der. Ik heb mee­ge­maakt dat en­ke­le jon­gens voor een vrien­din op haar fiets gin­gen staan en de­den als­of ze on­der haar jurk wil­den kij­ken”, zegt Step­ha­nie Smet.

Het meis­je nam sa­men met en­ke­le stu­die­ge­no­tes het ini­ti­a­tief voor een Ant­werp­se ver­sie van Hol­la­back!. “Dat is ei­gen­lijk vrij spon­taan ge­beurd. We za­ten met een aan­tal ge­lijk­ge­zin­den rond de ta­fel. En al snel bleek dat we al­le­maal wel­eens te ma- ken krij­gen met sek­su­e­le in­ti­mi­da­tie. Van­af dan is het snel ge­gaan. Mor­gen ( van­daag, red.) or­ga­ni­se­ren we met de Chalk Walk on­ze eerste ac­tie.”

Met die krijt­wan­de­ling trek­ken de meis­jes de stad in en dui­den ze el­ke lo­ca­tie aan waar een vrouw ooit is las­tig­ge­val­len. “In april komt er ook een web­si­te waar­op vrou­wen hun er­va­rin­gen kun­nen zet­ten. We ho­pen op die ma­nier ook de plek­ken in kaart te bren­gen waar vrou­wen het vaakst wor­den las­tig­ge­val­len”, zegt Step­ha­nie Smet.

Flui­ten­de agen­ten

Sek­su­e­le in­ti­mi­da­tie heeft geen kleur of rang, weet Step­ha­nie De Smet. “Het is niet cul­tu­reel ge­bon­den, als je dat be­doelt. Het is in Gent een keer ge­beurd dat we ach­ter­na wer­den ge­flo­ten door agen­ten. Zo­iets ver­wacht je niet met­een.”

Vol­gens de meis­jes van Hol­la­back! Ant­werp is dit soort van wan­ge­drag wel de­ge­lijk een pro­bleem, ze­ker in de gro­te ste­den.

“So­fie Pee­ters toon­de on­langs in haar do­cu­men­tai­re Fem­me de la rue aan dat de­ze pro­ble­ma­tiek zeer op­val­lend aan­we­zig is in Brus­sel. Maar niet al­leen daar. Het ge­beurt ook in Ant­wer­pen”, ver­volgt Step­ha­nie Smet.

Hol­la­back! Ant­werp wil zich­zelf geen fe­mi­nis­ti­sche be­we­ging noe­men. “We zijn geen man­nen­haat­sters. Wij ko­men op voor de rech­ten van zo­wel vrou­wen als men­sen met een an­de­re sek­su­e­le ge­aard­heid. En daar­voor heb­ben wij de steun van vrou­wen én man­nen no­dig.”

Rest nog de vraag wan­neer een ge­drag of uit­spraak on­der de noe­mer sek­su­e­le in­ti­mi­da­tie valt? “Dat is in­der­daad moei­lijk te zeg­gen. Som­mi­ge vrou­wen zul­len aan­stoot ne­men aan een flui­ten­de man. An­de­ren vin­den het mis­schien een com­pli­ment. Maar het valt in ie­der ge­val niet te ont­ken­nen dat som­mi­ge man­nen met hun ge­drag of taal wel de­ge­lijk aan in­ti­mi­da­tie doen. Veel hangt af van de ma­nier waar­op een man iets zegt of doet”, be­sluit Step­ha­nie Smet.

Bij de Ant­werp­se po­li­tie be­staan geen dui­de­lij­ke cij­fers over sek­su­e­le in­ti­mi­da­tie. Er wor­den wei­nig aan­gif­tes ge­daan. “Noch­tans ra­den we ie­der­een die zich be­dreigd of ge­ïn­ti­mi­deerd voelt aan om wel aan­gif­te te doen”, zegt po­li­tie­woord­voer­ster Veer­le De Vries. “Hoe meer pv’s we over­een­pro­bleem­heb­ben,hoe­be­ter we er­aan kun­nen wer­ken.”

FO­TO DIRK KERSTENS

Step­ha­nie Smet, Ni­co­las, Jus­ti­ne en Ka­trien op de stoep bij de Ou­daan. Met Hol­la­back! Ant­werp wil­len ze de strijd aan­gaan te­gen sek­su­e­le in­ti­mi­da­tie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.