“Triest ni­veau van on­ze po­li­tiek”

Carl De­vos kri­tisch voor par­tij­voor­zit­ters die rob­ber­tje vech­ten op so­ci­a­le me­dia

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - News - ARNOUT GYSSELS

Een par­tij­tje over en weer schie­ten op so­ci­a­le me­dia: zo heb­ben de drie voor­zit­ters van de Vlaam­se meer­der­heids­par­tij­en zich het voor­bije week­end la­ten op­mer­ken. Nog maar eens een be­wijs van het tries­te ni­veau van de po­li­tiek in ons land, vindt po­li­ti­co­loog Carl De­vos. “2017 was erg, 2018 zal met de ge­meen­te­raads­ver­kie­zin­gen nog er­ger zijn, het ver­kie­zings­jaar 2019 het ergst.”

Hij was al ze­ker dat hij staats­se­cre­ta­ris voor Asiel en Mi­gra­tie Theo Fran­c­ken (N-VA) niet ging la­ten val­len, maar voor de vol­le­dig­heid vroeg N-VA-voor­zit­ter Bart De We­ver het ook nog eens aan een dro­me­da­ris. Hij zwier­de de foto van het “la­chen­de” dier op zijn Fa­ce­book­pa­gi­na en zet­te er nog de bood­schap “en de ka­ra­vaan trok ver­der...” bij. Ja, ook op va­kan­tie in Ma­rok­ko vond De We­ver de tijd om wat te la­chen met zijn col­le­ga’s van de an­de­re meer­der­heids­par­tij­en.

Dit schot voor de boeg was voor­al ge­richt op CD&V-voor­zit­ter Wou­ter Be­ke. Die had aan­ge­stuurd op het ont­slag van Theo Fran­c­ken, na de he­le rel rond de uit­ge­we­zen Soe­da­ne­zen. “Je ge­loof­waar­dig­heid is je hoogste goed. Als die wordt aan­ge­tast, moet je daar als po­li­ti­cus con­clu­sies aan ver­bin­den”, had Be­ke ge­zegd. Een sug­ges­tie die wei­nig in­druk maak­te op de N-VA’ers. “Dan moet CD&V maar mee­stem­men met de mo­tie van de op­po­si­tie te­gen de staats­se­cre­ta­ris.”

Be­ke zelf re­a­geer­de op De We­vers spot met een beeld van de voor­ma­li­ge Ame­ri­kaan­se first la­dy Mi­chel­le Oba­ma. “When they go low, we go high.” Ook Open Vld­voor­zit­ster Gwen­do­lyn Rutten meng­de zich in de de­bat­ten. “De trots is niet blind voor de eigen ge­bre­ken, maar hoog­moed is dat wel”, zet­te ze on­der de dro­me­da­ris­fo­to van De We­ver.

Ver­kie­zin­gen

Al­le­maal een beet­je kin­der­ach­tig, vindt po­li­ti­co­loog Carl De­vos (U-Gent). “Maar het is wel te­ke­nend voor het ni­veau van de po­li­tiek.”

En ook te­ke­nend voor het wan­trou­wen tus­sen de meer­der­heids­par­tij­en én voor de zelf­ver­ze­kerd­heid van N-VA. “Zij is de eni­ge par­tij die met ver­trou­wen naar de ver­kie­zin­gen trekt”, zegt De­vos. “Dat blijkt uit haar re­ac­ties in de Fran­c­ken-rel, maar ook uit haar ver­zet te­gen het ener­gie­p­act. De We­ver tor­pe­deert dat, te­gen de zin van pre­mier Mi­chel en de an­de­ren in.”

Toch zijn de drie par­tij­en op ba­sis van de pei­lin­gen ook na 2019 tot el­kaar ver­oor­deeld. “Pre­cies daar­om gaat ie­der­een zich wat stug­ger op­stel­len”, zegt De­vos. “Als er al­ter­na­tie­ven voor­han­den zijn, dan zou­den ze mis­schien wat in­schik­ke­lij­ker zijn, uit angst er­uit te vlie­gen.”

Fran­c­ken zelf zet­te op ou­de­jaars­avond nog eens de punt­jes op de i. “Ik denk niet aan ont­slag ne­men, maar dat de sfeer niet goed is, dat kan je wel zeg­gen.”

FOTO'S RR, ISOPIX, BELGA, FVV, GUY PUTTEMANS

De posts van Bart De We­ver, Wou­ter Be­ke en Gwen­do­lyn Rut­te. Kin­der­ach­tig, vindt po­li­ti­co­loog Carl De­vos (bo­ven).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.