Bes­te Ant­wer­pe­naar,

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Nieuws Uit Uw Stad - SACHA VAN WIELE

Met het nieu­we jaar wen­sen we u en uw fa­mi­lie een goe­de ge­zond­heid toe, dat is toch het be­lang­rijk­ste. Ho­pe­lijk heeft u ge­no­ten van het ge­zel­schap van fa­mi­lie en vrien­den tij­dens de feest­da­gen. Met de ge­meen­te­raads­ver­kie­zin­gen in oktober wen­sen we dat de be­lof­tes van de po­li­ti­ci ook zul­len uit­ko­men. Dat zij zich re­a­li­se­ren dat we al­le­maal an­ders zijn, maar in de kern ge­woon het bes­te wil­len voor on­ze kin­de­ren. We wen­sen de po­li­tie­ke par­tij­en een mooie ver­kie­zings­uit­slag toe. Mocht het toch te­gen­sla­gen, dan zijn er nog steeds de na­ti­o­na­le ver­kie­zin­gen. De po­li­ti­ci wen­sen we een boei­en­de cam­pag­ne toe. Dat zij in­zien dat met per­soon­lij­ke ver­dacht­ma­kin­gen ze niet al­leen zich­zelf en de po­li­tiek, maar ook de ge­loof­waar­dig­heid van de de­mo­cra­tie on­der­gra­ven. De Ant­wer­pe­naars die zich in­zet­ten te­gen zwerf­vuil wen­sen we een pro­pe­re stad toe. Dat wie een blik­je op straat werpt tot in­keer zou ko­men en het te­rug op­raapt. Aan al wie de baan op moet in Ant­wer­pen, wen­sen we dat hij of zij dat vei­lig kan doen, of het nu te voet, met de fiets, het open­baar ver­voer of met de wa­gen is. En dat ie­der­een daar­bij ook de no­di­ge hof­fe­lijk­heid aan de dag legt en met een bre­de glim­lach an­de­ren voor laat gaan aan het kruis­punt, het ze­bra­pad of tij­dens het aan­schui­ven op de Ring. We wen­sen u fij­ne bu­ren toe, waar u graag even tijd voor vrij­maakt om een praat­je te ma­ken of even een hel­pen­de hand toe te ste­ken. Het is ons vo­rig jaar niet ge­lukt om al de­ze voornemens te re­a­li­se­ren, maar daar­om krij­gen we nu een nieu­we kans. We wen­sen u een pret­tig 2018 toe, waar­in al uw wen­sen mo­gen uit­ko­men.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.