Win­ter in Ca­na­da niet uit­zon­der­lijk, in Rus­land wel

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Opinie -

De voor­bije da­gen heb ik veel ar­ti­kels over het ‘uit­zon­der­lij­ke win­ter­weer’ in Ca­na­da ge­le­zen. Ik heb hier nog een at­las van 1983 waar ook de kli­ma­to­lo­gi­sche ge­ge­vens over de he­le we­reld in ver­meld zijn, en daar­uit blijkt dat in de re­gio waar nu de­ze ‘bliz­zard’ aan de gang is, in fei­te kli­maats­ge­wijs nor­maal el­ke win­ter zul­ke om­stan­dig­he­den heer­sen. Neem nu Tor­on­to: als ja­nu­a­ri al ge­mid­deld -8 gra­den Cel­si­us heeft, is het toch niet uit­zon­der­lijk dat ook de­cem­ber al flink win­ters uit de hoek kan ko­men? Vo­ri­ge eeuw was dat bij­na jaar­lijk­se kost. In tij­den van kli­maat­op­war­ming lijkt dit nu ex­treem... maar kijk eens naar Rus­land, waar de tem­pe­ra­tuur al maan­den­lang ver bo­ven nor­maal ligt. Mos­kou heeft tot nu toe nau­we­lijks vorst ge­had, ter­wijl het er nor­maal ook zo­als in Ca­na­da erg koud hoort te zijn. Zijn we ook ver­ge­ten dat ve­le an­de­re de­len in de we­reld (zo­als het noord­pool­ge­bied) mo­men­teel veel war­mer zijn dan ge­mid­deld? Als je dat al­les bij el­kaar op­telt, kom je wat tem­pe­ra­tuur be­treft weer­om aan een po­si­tief sal­do. De nor­ma­le bar­re win­ter­se toe­stan­den in Ca­na­da ten spijt.

MARCO MAERTEN, MORTSEL

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.