Ne­der­land­se ver­sie

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - News -

Do­nald Trump, pre­si­dent van de Ver­e­nig­de Sta­ten, en Vla­di­mir Poe­tin, de Rus­ si­sche pre­si­dent, heb­ben een te­le­fo­nisch on­der­houd ge­had over po­li­tie­ke kwes­ ties. Ze over­leg­den voor­al over de maat­re­ge­len waar­ mee ze tus­sen­bei­de kun­nen ko­men in­za­ke het nu­cle­ai­re pro­gram­ma van Noord­Ko­rea. Ze wis­sel­den ook en­ke­le woor­den over het ver­be­te­ren van de re­la­ ties tus­sen Ame­ri­ka en Rus­land. Trump dank­te zijn col­le­ga, om­dat die on­langs in de so­ci­a­le me­dia de Ame­ri­kaan­se eco­no­mie had ge­pre­zen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.