Even pa­niek om Wout

Blz. 2­3 Van Aert moet ook in Baal de dui­men leg­gen voor su­pe­ri­eu­re Van der Poel en gaat in slot­fa­se zwaar on­der­uit

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Sport - (wvo)

Ma­thieu van der Poel heeft op nieuw­jaars­dag in Baal met groot machts­ver­toon de Gro­te Prijs Sven Nys ge­won­nen. De Ne­der­lan­der schud­de in de mod­der half­weg de cross Wout van Aert van zich af. De re­ge­ren­de we­reld­kam­pi­oen zou ui­t­ein­de­lijk op 58 se­con­den op de twee­de plaats ein­di­gen. Net op het mo­ment dat de uit­slag al lang vast stond, ver­slik­te Van Aert zich in de balk­jes. Bij het al­ler­laat­ste balk­je kwam hij ten val en greep daar­bij met­een naar de lin­ker­schou­der. Toen hij mi­nu­ten la­ter het tent­je aan de fi­nish bin­nen­kwam, sprak de pijn­lij­ke gri­mas nog steeds boek­de­len. “Tij­dens de wed­strijd kreeg ik het steeds kou­der”, sprak Van Aert. “Waar­door ik geen goe­de con­tro­le meer had over mijn stuur. Van­daar die val.” Van Aert vrees­de dat de schou­der even uit de kom was ge­weest. “Op trai­ning heb ik het ook al een paar keer ge­had. Ze klikt er even uit. Zo­dra ik recht­sta, schiet al­les wel di­rect weer op zijn plaats, maar ze­ker het eerste kwar­tier­tje maakt dat het wel best pijn­lijk.” Een half­uur na de wed­strijd was de on­ge­rust­heid al­weer ver­dwe­nen. “Ui­t­ein­de­lijk valt het al­le­maal wel mee”, be­aam­de Van Aert. “Bui­ten wat stijf­heid de vol­gen­de da­gen ga ik er niets aan over­hou­den.”

N or­ma­li­ter zijn ze een eerste gro­te ijk­punt in de ja­nu­a­ri­maand. De na­ti­o­na­le kam­pi­oen­schap­pen over exact twaalf da­gen. Maar dit jaar dreigt ook daar de gro­te voor­spel­baar­heid. Over het Ne­der­land­se kam­pi­oen­schap in Sur­huis­ter­veen hoe­ven we het al he­le­maal niet te heb­ben. Laat Ma­thieu van der Poel maar zeg­gen dat “el­ke wed­strijd moet ge­re­den wor­den”, zelfs ge­blind­doekt op een een­wie­ler pakt hij straks nog zijn vier­de Ne­der­land­se ti­tel op rij. Zo im­mens groot was al­weer zijn over­macht in de ein­de­jaars­da­gen. Te­ke­nend: za­ter­dag in Die­gem kwam hij in de eerste ron­de flink ten val. Een dra­ma voor el­ke an­de­re cros­ser, een faits di­vers voor Van der Poel. Ra­zend­snel dicht­te hij een kloof van der­tien se­con­den op Van Aert om er ver­vol­gens al even snel al­leen van­door te gaan. Net zo­als hij aan één vlie­gens­vlug­ge hal­ve ron­de in Baal ge­noeg had om Van Aert de­fi­ni­tief uit te tel­len. Re­sul­taat: twee spec­ta­cu­lai­re cros­sen, twee ri­an­te ze­ges voor Van der Poel. Zelfs Van Aert moest er in Baal om grijn­zen toen ie­mand op­per­de dat zijn 58 se­con­den ach­ter­stand aan de fi­nish best nog mee­vie­len. “Ik ben al blij als jul­lie het ver­schil tus­sen ons te­gen­woor­dig al vin­den mee­val­len”, glim­lach­te hij. Om er heel nuch­ter aan toe te voe­gen: “Ik voel mij noch­tans goed. Maar het is niet an­ders: als Ma­thieu door­trekt, kraakt het over­al. Op één ron­de rijdt hij twin­tig se­con­den snel­ler dan de rest. Dan moet ie­der­een pas­sen. Ook ik.” Toch. Al lijkt het con­tra­dic­to­risch na zo’n af­ge­te­ken­de ne­der­laag: Van Aert had gis­te­ren in Baal op­recht re­den tot te­vre­den­heid. Net als Van der Poel ver­trekt de we­reld­kam­pi­oen van­daag op sta­ge. Van Aert naar Grie­ken­land, Van der Poel naar Span­je. De wed­strijd in Leu­ven ko­mend week­end slaan ze over. Voor bei­den wa­ren Die­gem en Baal de laat­ste hal­tes voor hun na­ti­o­naal kam­pi­oen­schap. En wat Van Aert zag moet hem best be­val­len zijn. Want is het ver­schil tus­sen hem en Van der Poel groot, haast even groot is de kloof tus­sen Van Aert en de an­de­re Bel­gen. In Die­gem bol­de num­mer drie Lau­rens Sweeck 46 se­con­den na de we­reld­kam­pi­oen over de meet. In Baal volg­de het Ne­der­lands-Bel­gi­sche duo Van Kes­sel - Aerts 38 se­con­den na Van Aert - en dan ver­loor die laat­ste nog kost­ba­re se­con­den door een val in de laat­ste hec­to­me­ters. Evi­den­te con­clu­sie: nu al lijkt de win­naar van het BK op 12 ja­nu­a­ri in Koksij­de be­kend. Wie an­ders dan Wout van Aert volgt straks zich­zelf op? “Dat den­ken jul­lie”, re­pli­ceer­de Van Aert en ver­wees naar de wed­strijd in Heus­den-Zol­der op twee­de kerst­dag. “Het was dan wel om de twee­de plaats, maar zo­lang is het niet ge­le­den dat ik ge­klopt werd door Lau­rens Sweeck. Een kam­pi­oen­schap is al­tijd weer an­ders. Op een heel an­der par­cours dan de laat­ste we­ken bo­ven­dien. Lau­rens Sweeck, Toon Aerts, Mi­chael Vant­houren­hout: ik ver­wacht dat ze al­le­maal op ni­veau zul­len zijn. Ze gaan het mij niet mak­ke­lijk ma­ken.” Zou het? Al­vast één van de po­ten­ti­ë­le ri­va­len denkt er het zij­ne over. “Het is wel dui­de­lijk wie er de ab­so­lu­te fa­vo­riet is op het BK”, sprak Toon Aerts in Baal. “Wout steekt er bij de Bel­gen to­ren­hoog bo­ven­uit. Het wordt héél moei­lijk om hem van de ti­tel te hou­den. Ik zou er niet van ver­schie­ten als Wout er op het BK van­af de eerste mi­nuut van­door gaat.” Een one­man­show, is het dat wat we straks in Koksij­de gaan krij­gen? Een wed­strijd waar­in Van Aert ein­de­lijk eens niet de do­mi­nan­tie van de su­pe­ri­eu­re Van der Poel moet on­der­gaan, maar kan to­nen dat ook hij dit sei­zoen best wel op een zeer hoog ni­veau rijdt? De we­reld­kam­pi­oen zelf haal­de er gis­te­ren de schou­ders bij op. “Een BK blijft bo­ven­al een koers waar je een trui kan win­nen”, be­sloot hij. “Dat rij je niet om je te la­ten zien, dat rij je om te win­nen.” Leg die Bel­gi­sche trui al maar klaar.

DVV VER­ZE­KE­RIN­GEN TROFEE IN BAAL

FOTO PHOTO NEWS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.