Was het maar al 2025 op de weg

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - News - Dirk Hen­drikx Re­dac­teur brie­ven@gva.be

Wa­ren we maar al in 2025. In dat jaar zul­len we he­le­maal rond Ant­wer­pen kun­nen rij­den over de Ring en daar­bij twee keer on­der de Schel­de door bol­len. Er zul­len min­der fi­les zijn, mis­schien ook al he­le­maal geen ver­vui­len­de die­sels meer en de zelf­rij­den­de au­to’s zou­den te­gen dan ook al op gro­te­re schaal hun in­tre­de moe­ten heb­ben ge­daan.

Maar al­vo­rens de­ze heer­lij­ke, nieu­we we­reld re­a­li­teit wordt, moe­ten eerst nog een paar for­ma­li­tei­ten wor­den af­ge­han­deld. Zo­als de bouw van de Oos­ter­weel­ver­bin­ding: het rond­ma­ken van de ring. Het goe­de nieuws is dat over en­ke­le maan­den de bull­do­zers ein­de­lijk aan de slag kun­nen. Het wordt de start van “een van de groot­ste wer­ven in Eu­ro­pa”, ju­belt Vlaams mi­nis­ter Ben Weyts (N-VA) op de web­si­te oos­ter­weel­ver­bin­ding.be. “Niet zo lang ge­le­den gaf nie­mand nog een cent om de slaag­kan­sen van dit pro­ject, maar nu staan we klaar om mil­jar­den eu­ro te in­ves­te­ren in vlot­te­re mo­bi­li­teit en meer leef­baar­heid in de Ant­werp­se re­gio.”

Het slech­te nieuws is dat er aan­zien­lij­ke ver­keers­hin­der zal zijn van sep­tem­ber dit jaar tot er­gens hal­ver­we­ge de ja­ren 20. Een en­quê­te van de VAB toont aan dat heel wat chauf­feurs dat niet be­sef­fen en nog niet zin­nens zijn om al­ter­na­tie­ven te zoe­ken.

Het alarm­sig­naal van de au­to­mo­bi­lis­ten­ver­e­ni­ging komt geen dag te vroeg. Nu het ein­de­lo­ze ge­kra­keel over Oos­ter­weel voor­bij is, moet de ener­gie vol­uit gaan naar de om­ka­de­ring van de mon­ster­wer­ken. Dat komt in de eerste plaats neer op hel­de­re com­mu­ni­ca­tie en dat is al niet sim­pel. Hoe je het ook draait of keert, Oos­ter­weel is een in­ge­wik­keld pro­ject met ve­le on­der­de­len en fa­sen. In de twee­de plaats is het aan de over­heid om de hin­der maxi­maal op te van­gen. De VAB merkt op dat tij­dens de wer­ken aan de Ant­werp­se Ring in 2004 en 2005 voor el­ke eu­ro aan we­gen­wer­ken ook een eu­ro in min­der hin­der werd ge­ïn­ves­teerd (her­in­ner u de nood­brug­gen op de Sin­gel). Op­nieuw in ver­hou­ding even­veel in­ves­te­ren is geen op­tie en zou de he­le ope­ra­tie on­be­taal­baar ma­ken.

Het komt er nu op aan de ve­le vro­me voornemens in de prak­tijk om te zet­ten. Zo is er het streef­doel van de ‘mo­dal shift 50/50’. In men­sen­taal: op ter­mijn moet 50% van al­le ver­plaat­sin­gen ge­beu­ren met fiets, trein, tram, bus, wa­ter­bus of deel­sys­te­men, en nog maar 50% met de eigen wa­gen. Van­daag neemt nog 75% de au­to. Ook met de for­se in­ves­te­rin­gen die ge­pland zijn in fiets­in­fra­struc­tuur en open­baar ver­voer, met het uit­brei­den van het tram­net­werk, blijft dit een he­le las­ti­ge uit­da­ging. In 2020 loopt bo­ven­dien de be­heers­over­een­komst af tus­sen De Lijn en de Vlaam­se over­heid. De Lijn zal ren­da­be­ler moe­ten wor­den en som­mi­ge po­li­ti­ci dro­men van een pri­va­ti­se­ring. Hoe valt dit te rij­men met de mo­dal shift?

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.