“Het bun­de­len van de pro­gres­sie­ve krach­ten wordt een lan­ge­ter­mijn­pro­ject”

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - News -

Meer be­we­gen en dan be­doel ik voor­al zwem­men. Ik wil we­ke­lijks naar het zwem­bad in de Veld­straat. Daar­naast woon ik al twin­tig jaar in het­zelf­de huis en al­les be­gint zo­wat los te ko­men. Ik wil dus al­les weer vast­zet­ten. Ik doe dat zelf en denk dat zo­iets in een half­uur klaar is. Al­leen duurt het in re­a­li­teit veel lan­ger. Po­li­tiek wil ik de stad na­tuur­lijk weer in be­we­ging bren­gen. We staan on­der­tus­sen in Ant­wer­pen zo­wel so­ci­aal als in­za­ke mo­bi­li­teit al veel te lang stil.

Ook vo­rig jaar nam ik mij voor om meer te be­we­gen. Dat is niet al­tijd ge­lukt. Het is wel ge­lukt om te weer­staan aan de ver­lok­king van de wa­gen. Ik ver­plaats mij nu al een jaar met het open­baar ver­voer en met de deel­wa­gens van Cam­bio. Daar­naast had ik het voor­ne­men om al­le pro­gres­sie­ve krach­ten te bun­de­len. Dat lijkt niet al­leen ge­lukt. Ik ben er ook van over­tuigd dat het een lan­ge­ter­mijn­pro­ject wordt.

Ik ver­wacht dat er in Ant­wer­pen een ste­vig de­bat zal zijn over hoe we de stad vorm ge­ven en hoe we er voor zor­gen dat ie­der­een daar van kan ge­nie­ten. Al­leen heb ik zelf er­va­ren dat, als je een sys­teem hard aan­valt, de te­gen­aan­val nog har­der is. Het moet bij­voor­beeld gaan over wo­nen. In Ant­wer­pen heerst een woon­cri­sis. Ie­der­een heeft recht op on­der­dak. Al­leen is dat voor steeds meer men­sen moei­lijk. Ik hoop ook dat we in 2018 toch nog in be­won­de­ring blij­ven van de ver­zor­gings­staat die er na de Twee­de We­reld­oor­log is ge­ko­men en dat on­danks de com­plexi­teit van het sys­teem. Ho­pe­lijk komt er ook een ein­de aan de oor­lo­gen in het Mid­den­Oos­ten. Het is dan aan Eu­ro­pa om die lan­den te hel­pen bij de her­op­bouw en het tot stand bren­gen van een ver­zor­gings­staat. Daar­naast is er drin­gend nood aan em­pa­thie en me­de­do­gen. In eerste in­stan­tie naar on­ze ge­lief­den in de on­mid­del­lij­ke om­ge­ving. Maar ook voor zij die nooit tot de eigen kring zul­len be­ho­ren, maar het ook moei­lijk heb­ben.

FOTO KRIS VAN EXEL

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.