“Een fi­nan­ci­ë­le crash is niet on­waar­schijn­lijk”

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - News - FOTO DRIES LUYTEN

Ik ge­loof ei­gen­lijk niet in goe­de voornemens. Maar als ik er een paar moet op­som­men, dan gaat het om za­ken die ie­der­een elk jaar wel zegt: min­der sui­ker en an­de­re on­ge­zon­de din­gen eten, meer spor­ten en wat pro­be­ren af te val­len. In het al­ge­meen dus ge­zon­der le­ven. Maar dat zeg ik elk jaar te­gen me­zelf en dat lukt ei­gen­lijk nooit. Op pro­fes­si­o­neel vlak is mijn mot­to het ko­men­de jaar: No guts, no glo­ry. Wie niet waagt, niet wint. In 2018 wil ik me­zelf voorts ver­die­pen in de cryp­to­cur­r­en­cy, de di­gi­ta­le munt­een­he­den zo­als bit­coin.

De goe­de voornemens die ik voor 2018 maak, had ik ook aan het be­gin van 2017. Tij­dens de eerste helft van 2017 ging dat goed en let­te ik op mijn voe­ding. Maar het laat­ste half­jaar ging het weer de slech­te rich­ting uit. Dus van­af nu waag ik me aan een nieu­we po­ging. Een an­der goed voor­ne­men dat ik had aan het be­gin van 2017 heb ik wél kun­nen re­a­li­se­ren. Ik had te­gen me­zelf ge­zegd dat ik min­der in de kij­ker ging lo­pen. Het jaar er­voor kwam ik iets te veel in aan­ra­king met de po­li­tie. En daar­om had ik be­slo­ten om bra­ver te zijn en min­der de aan­dacht te trek­ken van de au­to­ri­tei­ten. Dat was wel een uit­da­ging, want ik heb al­tijd al pro­ble­men ge­had met ge­zag. Maar ui­t­ein­de­lijk denk ik wel dat ik ge­slaagd ben.

Ik ver­wacht ge­zond te blij­ven. Voor de rest zien we wel waar 2018 ons brengt. Maar op pro­fes­si­o­neel vlak denk ik dat er ons nog een heel hec­ti­sche fi­nan­ci­ë­le crash te wach­ten staat. Daar­bij heb ik het wel over de cryp­to­cur­r­en­cy. Ik zou het niet met­een een oor­log noe­men, maar een fi­nan­ci­ë­le beurs­crash lijkt me niet on­waar­schijn­lijk. Waar­om? Di­gi­ta­le munt­een­he­den, zo­als bit­coins, zijn een hy­pe. Men­sen we­ten niet goed wat ze er­mee wil­len doen. Als ge­volg gaan ze emo­ti­o­neel re­a­ge­ren, en zul­len ze aan­de­len ko­pen en te­rug ver­ko­pen. Wat dan op zijn beurt weer zal lei­den tot het in­zak­ken van de mark­ten, ze zul­len als een pud­ding in­een val­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.