VOET­BAL KORT

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Sport -

Ant­werp ver­trekt eind de­ze week op sta­ge. Bij Ant­werp kre­gen de fit­te spe­lers vrij tot en met mor­gen. De ge­bles­seer­de spe­lers kre­gen geen va­kan­tie. De spier­bles­su­re van Ou­la­re evo­lu­eert goed. De spits mag de (in­di­vi­du­e­le) trai­ning op­drij­ven en is stil­aan klaar voor de veld­trai­nin­gen. Dat geldt ook voor Arslana­gic. Sto­ja­no­vic, Ro­dri­gues, Ar­daiz, Ba­tu­bin­si­ka en Ofo­su­he­ne trai­nen voor­lo­pig apart met de ki­ne­sis­ten. Vrij­dag ver­trekt de Gre­at Old - tot en met zon­dag 14 ja­nu­a­ri - op sta­ge naar Al­gor­fa. In Span­je wor­den oe­fen­mat­chen ge­speeld te­gen Wer­der Bre­men (7 ja­nu­a­ri) en Hei­den­heim (10 ja­nu­a­ri). Ant­werp zoekt nog een der­de te­gen­stan­der. (stdr)

Buy­ens is een vrije spe­ler. Het con­tract van Yo­ni Buy­ens bij Genk is ont­bon­den. De mid­den­vel­der is nu een vrije spe­ler. Hij speel­de dit sei­zoen nog geen mi­nuut. (ge­gy)

Beer­schot Wil­rijk sluit sta­ge af. Za­ter­dag won Beer­schot Wil­rijk - op sta­ge in Tur­kije een oe­fen­match te­gen de Turk­se der­de­klas­ser Tur­gut­lus­por (0-2). Swin­kels en Maes maak­ten de doel­pun­ten. Hof­fer (ham­string­bles­su­re) kwam niet in ac­tie. Woens­dag wordt de aan­val­ler aan een gron­dig on­der­zoek on­der­wor­pen. Oc­ta­vio (ziek) train­de maan­dag op­nieuw met de groep. De club­lei­ding or­ga­ni­seer­de een nieuw­jaars­di­ner in het na­bu­ri­ge La­ra. “De sfeer was pri­ma, maar van uit­spat­tin­gen was geen spra­ke”, al­dus spor­tief ma­na­ger Frank Staes. “Van­daag (gis­te­ren, red.) ston­den er al­weer twee trai­nin­gen op het pro­gram­ma.” Van­daag wordt na het ont­bijt nog een laat­ste keer ge­traind op Turk­se bo­dem. Na de lunch maakt ie­der­een zich klaar voor de te­rug­reis naar Bel­gië. Don­der­dag be­gint de voor­be­rei­ding op de match van za­ter­dag te­gen Lier­se. (hf)

Frans (Lier­se) twij­fel­ach­tig voor streek­der­by. Lier­se zag zijn oe­fen­match van vo­ri­ge za­ter­dag te­gen Wal­hain let­ter­lijk en fi­guur­lijk in het wa­ter val­len. Fré­dé­ric Frans her­stelt nog steeds van een ham­string­bles­su­re en blijft ui­terst twij­fel­ach­tig voor de thuis­match van ko­men­de za­ter­dag te­gen Beer­schot Wil­rijk. (ku­gu) Ber­ri­er op­nieuw in A-kern Oos­ten­de. Fran­ck Ber­ri­er wordt op­nieuw op­ge­no­men in de A-kern van Oos­ten­de. KVO schors­te de 33-ja­ri­ge Frans­man eind oktober “voor on­be­paal­de tijd om dis­ci­pli­nai­re re­de­nen”. Ber­ri­er pro­beer­de een trans­fer te for­ce­ren na­dat hij een lu­cra­tief voor­stel had ge­kre­gen van een Thai­se club. (b)

Mi­do zet Gent op weg naar jon­ge aan­val­ler. AA Gent heeft in­te­res­se in de 19-ja­ri­ge Egyp­ti­sche aan­val­ler Sa­lah Moh­sen van Enp­pi. Hij zit dit sei­zoen aan ze­ven goals en twee as­sists in veer­tien com­pe­ti­tie­mat­chen. Op­val­lend is dat AA Gent een van zijn ex-spe­lers aan­sprak voor Moh­sen. “Mijn ex-club sprak me over hem aan en ik heb over zijn kwa­li­tei­ten ver­teld en dat hij het goed kan doen in Eu­ro­pa”, al­dus Ah­med ‘Mi­do’ Hos­sam aan de Egyp­ti­sche si­te King­fut. Mi­do speel­de in 2000-2001 voor AA Gent en coacht nu Wa­di Degla. (vdm)

Ka­trien Mei­re CEO bij Shef­field Wed­nes­day. Nau­we­lijks en­ke­le da­gen na haar ver­trek bij Charl­ton Athle­tic heeft Ka­trien Mei­re al een nieu­we uit­da­ging beet. Ze wordt de nieu­we CEO van de En­gel­se twee­de­klas­ser Shef­field Wed­nes­day. Mei­re trok don­der­dag de deur ach­ter zich dicht bij Charl­ton, dat (voor­lo­pig) nog ei­gen­dom is van Roland Duchâ­te­let. (b)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.