“Kin­de­ren zijn niet lan­ger bang om ge­knipt te wor­den”

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Nieuws Uit Uw Stad -

Een mo­biel en so­ci­aal kap­sa­lon be­gin­nen, dat was Peg­gy’s droom. “Ik had een twee­de­hands ca­ra­van ge­kocht om er mee op va­kan­tie te trek­ken in Frank­rijk,” zegt Peg­gy Jon­ck­hee­re (41), de kap­ster ach­ter de Haarkar. “Van­daag is het mijn werk­plek ge­wor­den.”

Van­daag op de Da­ge­raad­plaats, zon­dag bij Bar Le­on, daar­na bij dak­lo­zen­op­vang Vic­tor 4… Peg­gy is een vlie­gen­de kap­ster die van de ene naar de an­de­re plek in de stad trekt, met de schaar in de hand en een glim­lach op de lip­pen. “Ik mag er niet aan den­ken om een tra­di­ti­o­neel kap­sa­lon te heb­ben, el­ke dag naar de­zelf­de plek lo­pen, met een ther­mos en een brood­doos in de hand… Ik wil­de vrij zijn, mo­biel.”

Peg­gy wil­de van haar kap­pers­zaak ook een so­ci­aal pro­ject op vier wie­len ma­ken. “Met een mix van klan­ten die het goed heb­ben en men­sen die het niet breed of heel smal heb­ben. Zo’n di­vers pu­bliek be­rei­ken is niet evi­dent als je je op één vas­te plek in een pand ves­tigt. Om­dat ik mij met de Haarkar van buurt tot buurt kan ver­plaat­sen, be­reik ik een uit­een­lo­pend pu­bliek. Bij stads­brou­we­rij De Ko­nin­ck wa­ren ze bij­voor­beeld op zoek naar ie­mand met een so­ci­aal ver­haal, want ze wil­den niet dat de si­te te eli­tair werd. Bij CC Costa, waar ze so­ci­aal en cre­a­tief buurt­werk com­bi­ne­ren, wa­ren ze op zoek naar ie­mand met de­zelf­de fi­lo­so­fie als zij.”

Ook naast po­pu­lai­re bars en ca­fés kan je Peg­gy vin­den. “De voor­bije zo­mer stond ik bij Bar Pa­niek, nu sta ik ’s zon­dags ge­re­geld bij Bar Le­on of Bar Bruul. Han­dig voor wie geen zin heeft om z’n kin­de­ren in het week­end nog eens in de au­to naar de kap­per te voe­ren. Kin­de­ren zijn vaak zo ge­ïn­tri­geerd door mijn ca­ra­van dat ze niet lan­ger bang zijn om ge­knipt te wor­den, of het niet ver­ve­lend vin­den om te wach­ten. Ook na­dat ze ge­knipt zijn, zijn ze hier soms niet weg te slaan.”

Wa­ren de ve­le food­trucks een in­spi­ra­tie voor Peg­gy? “Je kan veel meer doen op vier wie­len dan al­leen maar drank of eten ver­ko­pen. Ik heb al wat men­sen op be­zoek ge­had die mijn idee wil­den ko­pi­ë­ren. Ik ben trou­wens niet de eerste met dit idee: ik zie in de stad ge­re­geld ook een mo­biel hon­den­kap­sa­lon rond­rij­den, in een ro­de ca­mi­o­net­te: de Poe­zen­woef Mo­biel.”

Een tip voor wie ook iets cre­a­tiefs op vier wie­len wil be­gin­nen? “Ik heb het ge­luk dat mijn vriend schrijn­wer­ker is, want een hand­lei­ding om een mo­biel kap­sa­lon te bou­wen be­staat niet. Dat is een cre­a­tief pro­ces op zich, dat de no­di­ge tijd vraagt. En zoek goed uit bij de be­voeg­de stads­dien­sten waar je wel en niet mag staan en hoe­veel dat kost. Ook dat is een pro­ces, en de ver­gun­nin­gen krij­gen die je no­dig hebt, daar kruipt veel tijd in. Be­gin daar ze­ker dus op tijd mee.”

Wat zijn de voor­de­len van mo­biel wer­ken? “Mijn mo­biel kap­sa­lon heb ik met een crowd­fun­ding kun­nen op­star­ten van 5.500 eu­ro, dat was bij een tra­di­ti­o­ne­le kap­pers­zaak nooit vol­doen­de ge­weest. Naast de la­ge­re op­start­kost is ook de mo­bi­li­teit zelf een voor­deel. Duikt er op een be­paal­de plek een pro­bleem op? Dan zoek je een an­de­re… Zo wou ik eerst aan Den Oe­ver gaan staan, maar de stad waar­schuw­de me dat er daar wer­ken ge­pland wa­ren. Zo ruil­de ik ook het Me­chels­eplein voor de markt van Berchem na een aan­sle­pen­de dis­cus­sie over de leng­te van mijn staan­plaats. Je moet je ini­ti­ë­le plan ge­re­geld bij­stu­ren, maar dat be­te­kent ook dat je veel vrij­heid hebt.”

Van­af 10 ja­nu­a­ri is Peg­gy’s Haarkar weer op post in de stad. “Ik ben voor de feest­da­gen naar Frank­rijk ge­trok­ken. Zon­der mijn ca­ra­van: die heb ik ui­t­ein­de­lijk nooit ge­bruikt om mee op va­kan­tie te gaan. Maar hij be­zorgt mijn klan­ten wel een va­kan­tie­ge­voel als ik hen er­in knip.”

FOTO KIONI PAPADOPOULOS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.