THE BRID­GE “2017 zal de ge­schie­de­nis in­gaan als een keer­punt voor vrou­wen”

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Vrijuit - CHRIS CRAPS

De Zweed­se ac­tri­ce So­fia He­lin (45) is we­reld­be­roemd ge­wor­den als Sa­ga Norén, de vast­be­ra­den po­li­tie­de­tec­ti­ve met as­per­ger­trek­jes uit de Zweeds­Deen­se se­rie The

Brid­ge, die nu aan haar vier­de en laat­ste sei­zoen toe is. De slag­zin ‘Aan al­le Sa­ga komt een ein­de’ laat het meest dra­ma­ti­sche slot ver­moe­den. Voor He­lin is het een af­scheid met ge­meng­de ge­voe­lens: “Het is al­tijd moei­lijk ge­weest om Sa­ga te zijn.”

Zo­als al­le voor­gaan­de sei­zoe­nen be­gint ook het vier­de met een moord. Op een Deens ei­land­je aan het ein­de van de Öres­und­brug, die De­n­e­mar­ken met Zwe­den ver­bindt, wordt een vrouw ge­ste­nigd. Haar iden­ti­teit geeft met­een aan welk the­ma in sei­zoen vier aan bod komt. De vrouw is im­mers de di­rec­tri­ce van een mi­gra­tie­bu­reau in Kopen­ha­gen, dat re­cent was ver­wik­keld in een de­por­ta­tie­schan­daal. De Deen­se re­cher­cheur Hen­rik Sa­b­roe (Thu­re Lind­hardt), nog steeds ge­plaagd door hal­lu­ci­na­ties van zijn ver­dwe­nen ge­zin, wordt op de zaak ge­zet. Maar hij weet ook dat en­kel een team met Sa­ga voor een op­los­sing kan zor­gen. Maar die zit in de cel op ver­den­king van moord.

Je zei dat het na elk sei­zoen moei­lijk was om Sa­ga ach­ter je te la­ten. Maar je blijft naar haar te­rug­ke­ren.

So­fia He­lin: Als ac­teur word je nu een­maal be­ïn­vloed door de rol­len die je speelt. Ik denk wel dat ik er nu be­ter mee kan om­gaan dan vroe­ger. Niet dat het ge­mak­ke­lij­ker is ge­wor­den, maar ik heb ge­leerd om Sa­ga in mijn geest en li­chaam te ac­cep­te­ren. Mis­schien be­grijp ik haar nu be­ter, maar ik kan het niet met ze­ker­heid zeg­gen.

Kroop je ge­mak­ke­lij­ker in de huid van Sa­ga op de eerste op­na­me­dag van dit vier­de sei­zoen?

Ik ken haar zo goed dat de eerste stap vrij vlot ging. Je moet we­ten dat we nog voor de eerste op­na­me­dag veel ge­re­pe­teerd heb­ben. Ik stroom­de te­rug in het per­so­na­ge. Wat ik doe is im­mers geen me­tho­d­ac­ting waar­door ik plots het per­so­na­ge word. Maar Sa­ga zijn blijft heel moei­lijk. Ze vraagt zo veel van je ener­gie en con­cen­tra­tie.

Dit sei­zoen graaft Sa­ga bo­ven­dien die­per dan vroe­ger in haar ver­le­den waar­door al­le trau­ma’s naar bo­ven ko­men. Vergt dat ex­tra ener­gie?

Ab­so­luut. Al is het juist in­te­res­sant om haar in si­tu­a­ties te plaat­sen waar­door ze haar nor­ma­le zelf niet meer kan hand­ha­ven. Er ko­men bar­sten in haar pant­ser en het is las­tig uit te vissen hoe die zich ui­ten in haar per­soon­lijk­heid. Het is dus moei­lij­ker, ja. Maar dat is nu juist mijn job als ac­tri­ce (lacht).

Is Sa­ga een seks­sym­bool ge­wor­den?

Het is aan het pu­bliek om daar­over te oor­de­len. Ik zal nooit zo’n con­clu­sie trek­ken. Wat is een seks­sym­bool trou­wens? Dat ver­schilt voor ie­der­een. Ik be­stu­deer soms de zoe­ker­tjes in de krant en dan lees ik: ‘Ik zoek jou: do­mi­nan­te vrouw, ou­der dan 70 met een beet­je over­ge­wicht.’ (scha­tert) Wel, dan is dat het seks­sym­bool voor die per­soon. Per­soon­lijk denk ik dat zo­iets ge­woon­weg niet be­staat.

Het valt op dat Scan­di­na­vi

b sche se­ries zo­als The Brid­ge,

The Kil­ling en Bor­gen erg po­ pu­lair zijn en dat ze al­le­maal ster­ke en vrou­we­lij­ke hoofd­per­so­na­ges be­vat­ten. Een hoop­vol­le evo­lu­tie.

Dat denk ik ook. Mis­schien krij­gen vrou­wen nu meer ruim­te om hun per­soon­lijk­heid te to­nen dan vroe­ger. Ik zie Sa­ga trou­wens niet met­een als een ster­ke vrouw. Ze is juist heel kwets­baar. Maar we wil­len juist men­sen zien die wor­ste­len om te over­le­ven.

Ze is wel sterk in de zin dat ze erg ac­tief is.

Op dat vlak zijn Sa­ga en al die an­de­re vrou­wen an­ders dan vroe­ger. Ze zijn geens­zins pas­sief. Ik denk dat vrou­wen vroe­ger geen kans kre­gen om een ac­tie­ve rol te spe­len. Ze wa­ren of­wel slacht­of­fers of­wel hul­pe­loos. Weet je wat het is? We tre­den mo­men­teel het post­pa­tri­ar­cha­le tijd­perk bin­nen. 2017 vorm­de het keer­punt. Daar ben ik echt van over­tuigd. Over en­ke­le ja­ren zul­len we er nog over spre­ken, over hoe al­les toen ver­an­der­de.

Jij hebt je van­uit Zwe­den heel dui­de­lijk uit­ge­spro­ken in de #MeToo­zaak. Hoe komt het dat Zwe­den zo’n voor­trek­kers­rol be­kleedt?

Om­dat Zweed­se vrou­wen het zelf­ver­trou­wen heb­ben om van hun oren te ma­ken. Wat gen­der­ge­lijk­heid be­treft, zijn we mis­schien wel het meest ge­lij­ke land ter we­reld, maar ook bij ons heb­ben man­nen nog al­tijd 20% meer macht en geld dan vrou­wen. Dat heeft er voor ge­zorgd dat Zweed­se vrou­wen hun mond be­gon­nen open te trek­ken en zich ver­e­nig­den. We ho­pen dat we daar­mee vrou­wen in an­de­re lan­den de weg wij­zen.

Denk je dat er vol­le­di­ge ge­lijk­heid zal be­staan in de na­bije toe­komst?

We zul­len zo­iets nooit exact kun­nen me­ten, maar ik zie geen re­den waar­om het nog lang zou moe­ten du­ren. We ma­ken nu het be­gin van het ein­de mee. Maar op­voe­ding en be­wust­wor­ding zul­len het al­le­maal ver­snel­len.

Hoe ziet jouw toe­komst er nu uit? Krijg je aan­bie­din­gen van­uit Ame­ri­ka?

Ja, ik heb er net nog één af­ge­we­zen. Mij maakt het niet uit van­uit welk land het voor­stel komt. Het eni­ge cri­te­ri­um is dat het in­te­res­sant ge­noeg is voor mij. Ik denk er niet aan om het dom­me blond­je te spe­len.

FOTO KARL NORDLUND

So­fia He­lin als de Zweed­se de­tec­ti­ve Sa­ga Norén in (en op) The Brid­ge, naast haar Deen­se col­le­ga Hen­rik Sa­b­roe (Thu­re Lin­hd­hardt).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.