N-VA eist di­plo­ma­tie­ke ac­tie na zen­der on­der au­to Puig­de­mont Twee­de exem­plaar

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - PO­LI­TIEK - Het par­ket van Nij­vel on­der­zoekt of de Spaan­se in­lich­tin­gen­dienst een gps-trac­ker on­der de au­to van de Ca­ta­laan­se lei­der Car­les Puig­de­mont heeft ge­plaatst. Dat ap­pa­raat­je zou twee we­ken ge­le­den tot zijn snel­le ar­res­ta­tie in Duits­land heb­ben ge­leid. Re­ge­ri

“Het kan toch niet dat een bui­ten­land­se in­lich­tin­gen­dienst hier op ons grond­ge­bied zo­maar een zen­der on­der een au­to hangt”, zegt N-VA-Ka­mer­lid Koen­raad De­groote. Hij wil dat de mi­nis­ter van Jus­ti­tie, Koen Geens, ac­tie on­der­neemt in de­ze zaak. “Vol­gens Spaan­se me­dia heb­ben agen­ten van de Spaan­se in­lich­tin­gen­dienst een gps-trac­ker on­der de au­to van Puig­de­mont ge­han­gen”, al­dus De­groote. “Zo heb­ben ze hem kun­nen tra­ce­ren toen hij twee we­ken ge­le­den van­uit Fin­land naar Bel­gië te­rug­keer­de, en heeft de Duit­se po­li­tie hem ge­ar­res­teerd toen hij net de grens met De­n­e­mar­ken over was.”

Na de paas­va­kan­tie wil hij de zaak be­spre­ken in de com­mis­sieJus­ti­tie. “Ik zou wil­len dat mi­nis­ter Geens tekst en uit­leg vraagt aan de Spaan­se au­to­ri­tei­ten. Of­wel recht­streeks aan zijn Spaan­se ambts­ge­noot, of­wel via de am­bas­sa­de.” Tot nog toe lijkt dat niet te zijn ge­beurd. De Spaan­se am­bas­sa­de in Brus­sel laat we­ten dat ze hier­over nog geen en­ke­le vraag heeft ge­kre­gen. Ook in re­ge­rings­krin­gen is te ho­ren dat er nog geen ini­ti­a­tief is ge­no­men.

FO­TO BEL­GA Koen­raad De­groote N-VA-Ka­mer­lid

Vlak na de ar­res­ta­tie van Puig­de­mont in Duits­land sug­ge­reer­den Spaan­se me­dia voor het eerst dat de Spaan­se in­lich­tin­gen­dienst zo’n zen­der had ge­plaatst. Maar

het par­ket van Nij­vel liet gis­te­ren we­ten dat het die mo­ge­lijk­heid al veel lan­ger on­der­zoekt: al sinds fe­bru­a­ri. Puig­de­mont ver­bleef voor zijn ar­res­ta­tie in een vil­la in Wa­ter­loo, dat in het rechts­ge­bied van Nij­vel ligt. Daar zou de en­tou­ra­ge van de Ca­ta­laan in fe­bru­a­ri zo’n gps-trac­ker on­der de au­to heb­ben ge­von­den en die aan het par­ket ge­ge­ven heb­ben. De zen­der waar N-VA nu over spreekt, zou met an­de­re woor­den een

twee­de exem­plaar moe­ten zijn. De agen­ten van de Ca­ta­laan­se po­li­tie, die Puig­de­mont be­ge­leid­den, zou­den de au­to noch­tans op voor­hand ge­ïn­spec­teerd heb­ben.

Bas­ki­sch Eu­ro­par­le­ments­lid

Koen­raad De­groote wil het re­sul­taat van het ge­rech­te­lijk on­der­zoek in Nij­vel niet af­wach­ten. “Het zijn be­trouw­ba­re Spaan­se me­dia die be­we­ren dat de Spaan­se in­lich­tin­gen­dienst er­ach­ter zit, en nie­mand heeft het tot nog toe ont­kend”, zegt hij. “Dat is zwaar­wich­tig ge­noeg, én il­le­gaal. Bo­ven­dien is Span­je hier­mee niet aan zijn proef­stuk toe. Toen in 2007 een Bas­ki­sch Eu­ro­par­le­ments­lid in ons land werd af­ge­luis­terd, we­zen ook al­le vin­gers in die rich­ting.”

Mi­nis­ter Geens re­a­geert pas op de vra­gen van De­groote wan­neer die in het par­le­ment ter spra­ke ko­men. Ook pre­mier Mi­chel wil niet re­a­ge­ren en laat via zijn woord­voer­der we­ten dat het niet aan hem is om hier­in ini­ti­a­tief te ne­men. Noch­tans zou dit de di­plo­ma­tie­ke re­la­ties met Span­je op­nieuw kun­nen ver­zu­ren.

“Dit is be­lang­rijk ge­noeg én il­le­gaal. Span­je is hier­mee ook niet aan zijn proef­stuk toe.”

FO­TO AFP

Car­les Puig­de­mont op vrije voe­ten in Duits­land. Hij mag als een vrij man de de­fi­ni­tie­ve be­slis­sing over zijn uit­le­ve­ring aan Spanje af­wach­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.