Nieuw­bouw­pro­ject met in­ter­na­ti­o­na­le gran­deur

200 ap­par­te­men­ten op het Ei­land­je, na­bij Lon­den­brug

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - STAD RAND EN - In mei star­ten de wer­ken voor CA­DIXA, een nieuw­bouw­pro­ject op het Ei­land­je. De eer­ste twee bouw­blok­ken, die ge­ïn­spi­reerd zijn op ar­chi­tec­tuur uit gro­te ha­ven­ste­den, zul­len in 2020 op­ge­le­verd wor­den. Er zul­len zo’n twee­hon­derd ap­par­te­men­ten ge­bouwd wor­den.

Er zal bin­nen­kort een gloed­nieuw nieuw­bouw­pro­ject ver­rij­zen op het Ei­land­je, naast de ver­nieuw­de Lon­den­brug. Aan­ne­mer CIP uit Ant­wer­pen start in mei met de graaf­wer­ken voor een groot­scha­lig pro­ject, dat de naam CA­DIXA mee­kreeg. “Ons nieuw­bouw­pro­ject zal be­staan uit vijf mo­der­ne bouw­de­len. De eer­ste twee pro­jec­ten, de New York Re­si­den­ce en Lon­don Re­si­den­ce, waar­van de op­le­ve­ring voor­zien is in 2020, zijn reeds in ver­koop”, klinkt het bij de aan­ne­mer. “De­ze twee re­si­den­ties tel­len 124 ap­par­te­men­ten, 22 han­dels­ruim­tes en 249 on­der­grond­se par­keer­plaat­sen.” In een twee­de fa­se, in 2019, wor­den Ve­ni­ce, Stock­holm en Que­bec Re­si­den­ce ge­bouwd, goed voor een to­taal van 79 ap­par­te­men­ten, waar­van de ver­koop in mei en ju­ni start. “Een op­val­lend ken­merk is de ro­buus­te bouw­stijl, waar­voor de ar­chi­tec­ten zich ge­ba­seerd heb­ben op ge­bou­wen in gro­te, mon­di­a­le ha­ven­ste­den.” Dank­zij het En­gel­se BREEAM­cer­ti­fi­caat vol­doet het pro­ject aan de hoog­ste duur­zaam­heids­nor­men. “Het is een bij­zon­de­re stan­daard, die meer aan­dacht schenkt aan on­der meer dag­licht en ac­com­mo­da­ties voor men­sen met een be­per­king.”

FO­TO RR

Het nieuw­bouw­pro­ject aan de Lon­den­brug moet in 2020 op­ge­le­verd wor­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.