10x ER­OP­UIT DE­ZE WEEK

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - DOEN! - (id) (id) (id) (id) (id) (id) (id) (id) (id) (id)

MA 09/04 - ZO 15/04

Week van de Pro­vin­cie­do­mei­nen

WWW.WEEK­VAN­DE­PRO­VIN­CIE­DO­MEI­NEN.BE

NOG TOT ZO 06/05 Flo­ra­lia

WWW.FLO­RA­LIA-BRUS­SELS.BE

In het 14 ha gro­te park van het kas­teel van Groot-Bij­gaar­den kan men zich in het ka­der van Flo­ra­lia Brus­sels ver­ga­pen aan een sca­la aan voor­jaars­bloe­men. On­der lei­ding van spe­ci­a­lis­ten uit het bloem­bol­len­vak wer­den in het park meer dan 1 mil­joen bloem­bol­len hand­ma­tig ge­plant. Lief­heb­bers van voor­jaars­bloe­men kun­nen nog een maand ge­nie­ten van meer dan 500 soor­ten, waar­van al­leen al 400 soor­ten tul­pen.

ZA 07/04 - ZO 08/04 Fie­sta Eu­ro­pa

WWW.FIE­STA­EU­RO­PA.EU

Markt­kra­mers uit ver­schil­len­de Eu­ro­pe­se lan­den sa­men­bren­gen op een meer­daag­se in­ter­na­ti­o­na­le feest­markt: dat is al ze­ven jaar het idee ach­ter Fie­sta Eu­ro­pa. De eer­ste feest­markt van dit sei­zoen vindt tot zon­dag plaats op de Gro­te Markt in Be­ve­ren. Je proeft er olij­ven uit Ita­lië, look uit de Proven­ce of tof­fees uit En­ge­land.

ZA 07/04 - ZO 08/04 Spel van Roe­taert

WWW.HE­LE­MAAL­HE­REN­TALS.BE

In het ka­der van Shop in Thals vin­den za­ter­dag en zon­dag door­lo­pend mo­de­shows plaats in de stra­ten van He­ren­tals. De lo­ka­le han­de­laars hou­den hun win­kels zon­dag uit­zon­der­lijk open van 13u tot 17.30u. Kin­de­ren kun­nen dan ook deel­ne­men aan het spel van Roe­taert op de Gro­te Markt. De klein­sten ja­gen op de plu­chen ko­nij­nen die uit de to­ren van de La­ken­hal ge­gooid wor­den. Wie het prijs­ko­nijn vangt, wint een fiets. In­schrij­ven voor het spel kan van­af 13.30u in de tent aan het cul­tuur­cen­trum op de Gro­te Markt.

ZO 08/04 Klei­put­ten­tocht

WWW.WS­V­SCHOR­RE­STAP­PERS.BE

Wan­del­ver­e­ni­ging Schor­re­stap­pers door­kruist zon­dag de Ru­pel­streek voor de vier­de Klei­put­ten­tocht. De in­di­vi­du­e­le wan­de­ling, die je van­af 8u in De Schor­re kan aan­vat­ten, biedt par­cours aan tus­sen 6 en 28 km. De lan­ge­re toch­ten lo­pen langs de voor­ma­li­ge klei­put­ten Ter­ha­gen, het Pre­dik­he­ren­hoe­ve­bos en het Reu­kens­pad in Aart­se­laar.

ZO 08/04 Gren­s­par­kwan­de­ling

WWW.GRENS­PARKCHAL­LEN­GE.EU

Op de grens van Vlaan­de­ren en Ne­der­land, tus­sen het Ver­dron­ken Land van Saef­ting­he en de ha­ven, groeit een grens­park met 4.700 ha zeld­za­me na­tuur. On­der an­de­re het Hedwi­ge-Pros­per­pro­ject ver­an­dert de ko­men­de ja­ren in een dy­na­misch ge­bied met zoet-zout ge­tij­den­na­tuur. Vlak daar­naast staat een in­fop­unt, waar zon­dag grens­park­gid­sen wan­de­laars op­wach­ten voor een sneak pre­view van het ge­bied in wor­ding. Wan­de­laars wor­den zon­dag om 13.30u aan de Zoe­ten­berm in Doel ver­wacht.

VR 13/04 - ZO 15/04

WK Acro­ba­ti­sche Gym­nas­tiek

WWW.ACRO­BA­TICS2018.BE

Le­nig­heid, even­wicht, kracht én team­work: dat zijn zo­wat de in­gre­di­ën­ten van acro­gym. Van 13 tot 15 april ver­za­me­len ‘s we­relds bes­te gym­nas­ten uit de dis­ci­pli­ne acro­ba­ti­sche gym­nas­tiek in Ant­wer­pen voor het We­reld­kam­pi­oen­schap Acro­gym. Ook ons land wordt ge­tipt bij de kans­heb­bers op de com­pe­ti­tie in de Lot­to Are­na. Nog tot 10 april ko­men daar al gym­nas­ten in ac­tie op de in­ter­na­ti­o­na­le jon­ge­ren­com­pe­ti­tie.

VR 13/04 - MA 16/04 Fleurs des Da­mes

WWW.FLEURS­DES­DA­MES.BE

Kas­teel d’Ur­sel in Hin­ge­ne vormt van 13 tot 16 april het to­neel voor Fleurs des Da­mes. Tij­dens dat week­end maakt een 25-tal Ant­werp­se flo­ris­ten er mooie bloem­cre­a­ties en -in­stal­la­ties. De be­zoe­ker ont­dekt de le­ven­de kunst­wer­ken al kui­e­rend door het kas­teel en het -park. Tic­kets: 9,5 eu­ro. Kin­de­ren on­der 12 jaar gra­tis.

VR 13/04 - ZO 15/04 Wi­ne & Spi­rits Fair

WWW.ANT­WER­P­EX­PO.BE Fan van wijn of ster­ke drank? Tij­dens de Wi­ne & Spi­rits Fair in Ant­werp Ex­po hoef je niet te kie­zen. De wijn­beurs is the­ma­tisch op­ge­steld en de wijn­stre­ken zijn ge­mak­ke­lijk iden­ti­fi­ceer­baar. Bij­zon­de­re aan­dacht gaat ook uit naar food pai­ring. De be­zoe­kers kun­nen op de beurs zelf dran­ken aan­ko­pen of be­stel­len.

VR 13/04 - ZO 29/04 B(l)oei­end Ha­ge­land

WWW.TOE­RIS­ME­VLAAMS­BRA­BANT.BE

Toe­ris­me Vlaams-Bra­bant or­ga­ni­seert van 13 tot en met

29 april de cam­pag­ne ‘B(l)oei­end Ha­ge­land’, een 14daag­se in het te­ken van de bloe­sem. Er zijn work­shops en proe­ve­rij­en, en je kan zelfs nacht­wan­de­lin­gen ma­ken. On­der­weg stuit je op kunst­wer­ken die ge­ïn­spi­reerd zijn op de bloe­sem­re­gio. Er zijn ook vier fiets­rou­tes, waar­bij de par­cours de ver­schil­len­de fruit­plan­ta­ges ver­bin­den.

FO­TO LEO DE NIJN

Tij­dens de Week van de Pro­vin­cie­do­mei­nen wordt er vol­op yo­ga in open­lucht be­oe­fend.

FO­TO JORIS HERREGODS

Fleurs des Da­mes in kas­teel d’Ur­sel.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.