Lai­ka laat so­ci­a­le woon­wij­ken proe­ven van cu­li­nair the­a­ter tij­dens Blok-Bloc

CAN­TI­NA VR 13/04 - ZO 29/04 | DI­VER­SE LO­CA­TIES | ANT­WER­PEN | WWW.BLOK-BLOC.BE

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - DOEN! - IL­SE DE­WE­VER

no­digt uit om din­gen te de­len en in ge­sprek te gaan. The­a­ter is vaak een in­tel­lec­tu­e­le er­va­ring die pas na eni­ge tijd ten vol­le door­sij­pelt. In een zin­tuig­lij­ke voor­stel­ling als de­ze geldt voor­al het hier en nu.”

Ve­ge­ta­ri­sche hap

Ook be­nieuwd wat er straks zo­al op het me­nu staat in Can­ti­na? Lai­ka ken­nen­de wor­den het ve­ge­ta­ri­sche, maar geens­zins saaie ge­rech­ten. “We be­gin­nen met fish & chips”, zegt De Bie. “Maar dan zon­der vis, en zon­der aard­ap­pe­len.” “Toch ziet het ge­recht er net zo uit, en ruikt het bo­ven­dien naar vis”, re­pli­ceert Abra­ham. “Hoe ma­gisch dat je dat kan...”

“En ver­der ver­klap ik niks”, ver­volgt De Bie. “Can­ti­na evo­lu­eert naar een fees­te­lij­ke maal­tijd, waar­bij al­le scho­tels die op ta­fel ko­men wor­den ge­deeld. Al bij­na twin­tig jaar speelt Lai­ka met voor­stel­lin­gen als de­ze in op de kracht van sa­men eten, ter­wijl foods­ha­ring in­tus­sen ook heel hip is ge­wor­den. De cu­li­nai­re we­reld heeft ge­lei­de­lijk aan een an­der ge­zicht ge­kre­gen. Twin­tig jaar ge­le­den had­den men­sen geen be­nul van ver­se krui­den of gem­ber, maar nu moet je al met ge­pof­te en ge­rook­te quinoa ko­men aan­zet­ten om nog te ver­ras­sen. En er be­staan nu ook chefs met snack­bars en fri­tu­ren.”

Meer zelfs, er zijn nu zelfs chefs die ‘kan­ti­nes’ of ‘ref­ters’ uit­ba­ten. Wordt het be­grip zo niet uit­ge­hold? De Bie: “Oor­spron­ke­lijk was de kan­ti­ne een mo­biel keu­ken­tje bij het le­ger. Maar het is ook lang de plek ge­weest waar scho­len of fa­brie­ken er­voor zorg­den dat hun men­sen een war­me maal­tijd kre­gen. In Por­tu­gal en Mal­ta is het voor ve­len nog steeds een be­lang­rij­ke plek in de voed­sel­voor­zie­ning. ‘Kan­ti­ne’ klinkt ba­naal, maar is in het so­ci­aal weef­sel een be­lang­rij­ke draai­schijf.”

HER­RE­GODS FO­TO JO­R­IS

Abi­gail Abra­ham en Pe­ter De Bie ver­wer­ken het idee van ko­ken als so­ci­aal bind­mid­del in een voor­stel­ling.

FO­TO KA­TH­LEEN MI­CHIELS

Op het me­nu in Can­ti­na: fish & chips, maar dan zon­der vis en zon­der aard­ap­pe­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.