“Een klei­ne on­deu­gen­de jon­gen in al­les wat hij doet”

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - DOEN! -

“‘Tho­mas’ spreek je uit als Fom­mes, en ‘Smith’ als­of je een he­te aard­ap­pel in je mond hebt”, in­stru­eert Bert Ga­bri­ëls. “Het is sinds Fou­te Vrien­den geen ge­heim meer: Tho­mas komt over­al mee weg. Ligt het aan zijn ka­rak­ter, zijn glim­lach, zijn ja­ren­lan­ge er­va­ring met door­ge­dre­ven im­pro­vi­sa­ties? We we­ten het niet!”

“Toen Tho­mas bij Zon­de van de Zend­tijd een hand­je kwam hel­pen, had­den Henk Rij­ckaert en ik snel door dat hij al­les mag zeg­gen zon­der dat ie­mand het hem kwa­lijk neemt. Bij een in­ter­view-sketch met po­li­ti­ci schre­ven we mee­stal een tien­tal op­ties te veel op, om tij­dens de op­na­me te kie­zen wel­ke grap haal­baar was. De op­na­me is na­me­lijk af­ge­lo­pen als de po­li­ti­cus door heeft dat de re­por­ter geen ech­te re­por­ter is. Kort­om, een deel van de ge­schre­ven grap­pen krijg je mee­stal niet ge­speeld.”

“Niet zo bij Tho­mas. Hij voer­de bij el­ke op­na­me het vol­le­di­ge sce­na­rio uit, en stoor­de zich er niet aan als het slacht­of­fer te­gen­strib­bel­de. Bij An­ne­mie Tur­tel­boom slaag­de hij er in een tien­tal vrouw­on­vrien­de­lij­ke vra­gen te stel­len en op de koop toe een brief­je van 20 eu­ro in haar blou­se te mof­fe­len ‘als be­ta­ling voor het in­ter­view’. Iets waar een an­der een klap in het ge­zicht voor krijgt, daar­voor krijgt Tho­mas een ver­bou­we­reer­de glim­lach. Je moet het maar doen.”

“Waar­schijn­lijk om­dat Tho­mas in al­les wat hij doet een klei­ne on­deu­gen­de jon­gen blijft, met van die bam­bi-ogen waar­in je zijn groot hart ziet lig­gen. Je zou het een ga­ve kun­nen noe­men, maar wij noe­men het ge­woon Fom­mes Smif.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.