BEN HAR­PER & CHAR­LIE MUS­SEL­W­HI­TE

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - DOEN! - (sv)

★★★★è

Het in 2013 ver­sche­nen Get Up! was geen een­ma­lig tus­sen­door­tje voor blues-re­vi­va­list Ben Har­per en mond­har­mo­ni­ca-vir­tu­oos Char­lie Mus­sel­w­hi­te. Al sche­len Har­per (48) en Mus­sel­w­hi­te (74) en­ke­le de­cen­nia, bei­de ar­ties­ten von­den een diep res­pect voor me­kaar en maak­ten van hun sa­men­wer­king méér dan de som der de­len. Op hun twee­de al­bum No Mer­cy in this Land lijkt Har­per het groot­ste deel van het la­ken naar zich toe te trek­ken. Hij schreef al­le songs en bracht ook ei­gen mu­zi­kan­ten mee naar de stu­dio. Maar op­nieuw is Mus­sel­w­hi­te’s in­breng meer dan die snij­den­de har­mo­ni­ca. Al­leen al zijn aan­we­zig­heid dwingt Har­per nog na­druk­ke­lij­ker aan­slui­ting te zoe­ken met de roots van zijn mu­ziek. Lo­ve and Trust is een ka­le, stam­pen­de blues die mooi drijft op Mus­sel­w­hi­te’s spel, When Lo­ve is not Enough een in­drin­gen­de soul­song die zes­tig jaar oud zou kun­nen zijn, en The Bott­le Wins Again heeft niet al­leen door zijn the­ma vol­doen­de troe­ven om een blues-tra­di­ti­o­nal te wor­den in de stijl van Man­nish Boy. De ti­tel­song – een per­soon­lij­ke kreet met een po­li­tie­ke di­men­sie – is de eni­ge die door de twee in du­et wordt ge­zon­gen, en die zo nog meer ge­wicht krijgt. Laat die twee ge­rust nog een tijd­je sa­men ver­der doen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.