“Sei­zoen in schoon­heid af­slui­ten”

Guy Ver­cau­te­ren en Sint­Le­naarts wil­len er nog het bes­te van ma­ken

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - SPORT - Ro­de lan­taarn Sint-Le­naarts maakt van­avond de kor­te ver­plaat­sing naar Hoog­stra­ten. Wil­len de jon­gens van coach Guy Ver­cau­te­ren dit sei­zoen nog er­gens pun­ten pak­ken, zal het wel­licht van­avond moe­ten ge­beu­ren. (wp)

Het be­houd re­a­li­se­ren kan voor Sint-Le­naarts al­leen ma­the­ma­tisch nog, men­taal heeft geel-groen zich al even neer­ge­legd bij de de­gra­da­tie. Toch blijft de ploeg van Guy Ver­cau­te­ren el­ke week strij­den voor wat ze waard is. Van­avond op Hoog­stra­ten zal dat niet an­ders zijn. “We wil­len het sei­zoen in schoon­heid af­slui­ten”, zegt Ver­cau­te­ren. “Hoog­stra­ten (dat voor­laat­ste staat, red.) knokt zelf nog voor het be­houd en heeft de pun­ten meer dan no­dig. Ik ver­wacht dat ze ons met­een bij de keel wil­len grij­pen. Wij moe­ten daar on­ze or­ga­ni­sa­tie te­gen­over­stel­len. Lukt dat, dan ge­loof ik ze­ker dat we iets kun­nen ha­len. Te­gen de top­pers la­gen we de voor­bije we­ken niet on­der, al­leen wer­den we daar­voor niet be­loond. Mits wat mee­val moet dat van­avond wel kun­nen. Voor de spe­lers staat er trou­wens nog wel de­ge­lijk iets op het spel. Ze heb­ben er al­le baat bij om zich in de kij­ker te spe­len van de nieu­we trai­ner. Vol­gend sei­zoen is de con­cur­ren­tie im­mers gro­ter. De jon­gens kun­nen zich dan ook maar be­ter nu al to­nen.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.