Ge­meen­te over­weegt au­to­de­len in te voe­ren

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - ZUID - (pvdy)

De ge­meen­te Boechout or­ga­ni­seer­de een en­quê­te over de nood aan een sys­teem van au­to­de­len. “De ant­woor­den wa­ren heel po­si­tief”, ver­telt Boechouts sche­pen van Ver­keer Johan Van Hoof (PRO). “We zien dat van de 117 in­wo­ners die deel­na­men aan de en­quê­te, er 103 ge­ïn­te­res­seerd zijn om met­een of op lan­ge­re ter­mijn in te stap­pen in een sys­teem van au­to­de­len. Het is dus de moei­te om dit te on­der­zoe­ken.” Bij au­to­de­len ma­ken meer­de­re per­so­nen om de beurt ge­bruik van een of meer­de­re wa­gens. Wan­neer je de wa­gen niet no­dig hebt, kan ie­mand an­ders hem ge­brui­ken. “De ge­meen­te gaat nu ver­der be­kij­ken welk sys­teem van au­to­de­len het best zou pas­sen bij de toe­kom­sti­ge ge­brui­kers”, zegt Van Hoof.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.