Een klei­ne, on­deu­gen­de jon­gen van vijf­tig

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - VOOR­ZIJ­DE PA­GI­NA - “Den aps­jaar”, zo noem­de au­teur Wal­ter van den Broeck wij­len Frank Aen­den­boom (76) op het ein­de van de plech­tig­heid. Een ver­wij­zing naar Rik uit de po­pu­lai­re VTM-reeks Li­li en Mar­leen, een van de per­so­na­ges die de vo­ri­ge week over­le­den ac­teur zul­len doen

“At­las is dood”, ver­wees ook ac­teur Jan De­c­leir vrij­dag in een vi­deo­bood­schap naar een van de ve­le per­so­na­ges die Frank Aen­den­boom ooit ge­stal­te gaf. Die vi­deo­bood­schap was te zien in een vol­le­dig ge­vuld mu­ziek­cen­trum Amuz in de Kam­men­straat, waar de af­scheids­plech­tig­heid plaats­vond van de ac­teur die op te­le­vi­sie zo vaak rol­len met een don­ker kant­je ver­tolk­te.

Be­hal­ve vrien­den en fa­mi­lie was een gro­te scha­re ac­teurs, schrij­vers en re­gis­seurs naar Amuz af­ge­zakt om af­scheid te ne­men. Col­le­ga’s als Car­ry Goos­sens, Pe­ter Van Den Be­gin, Luk Wyns, Hu­bert Da­men, Tom La­noye, Rein­hil­de De­c­leir, Axel Dae­se­lei­re, Her­bert Flack en Ma­ri­lou Mer­mans wa­ren aan­we­zig.

Hu­bert Da­men hield een pak­ken­de speech in het Ant­werps; een dia­lect dat Aen­den­boom met ver­ve en ge­pas­te trots sprak. “Je moest Frank ken­nen. Hij kon soms zeer ge­slo­ten en zelfs af­stan­de­lijk over­ko­men. Maar als je daar door­heen zag, ont­moet­te je een war­me, in­ne­men­de man.”

“Ve­los!”

Da­men ver­tel­de hoe hij ooit met Aen­den­boom en een aan­tal an­de­re ac­teurs op een ter­ras zat. “Frank zei de he­le tijd niets, tot hij op ze­ker mo­ment ‘ve­los!’ riep. Wat volg­de, was een ti­ra­de te­gen fiet­sers. Met ge­speel­de ver­ont­waar­di­ging kloeg hij dat je in Antwerpen nau­we­lijks nog met de au­to kon rij­den. Hij wil­de ons aan het la­chen bren­gen door te pro­vo­ce­ren. Het luk­te al­tijd.”

Het was een lan­ge plech­tig­heid, ruim twee uur, waar­in meer­de­re men­sen hun her­in­ne­rin­gen en ver­driet met de aan­we­zi­gen deel­den. De klein­kin­de­ren van de over­le­den ac­teur leg­den ro­zen neer bij een aan­tal van hun te­ke­nin­gen. Een an­de­re klein­zoon ver­tel­de ge­ë­mo­ti­o­neerd over zijn groot­va­der. Wal­ter Van de Vel­de, re­gis­seur van Li­li en Mar­leen, ver­tel­de hoe hij bij het schrij­ven van het per­so­na­ge Rik de he­le tijd aan Frank Aen­den­boom dacht.

“Ik durf­de hem ei­gen­lijk niet voor de rol te vra­gen, maar toen hij het sce­na­rio las, hap­te hij met­een toe. ‘Ik heb nog nooit zo’n sterks Ant­werps sce­na­rio ge­le­zen’, zei hij.”

Voor ac­teur Pe­ter Van Den Be­gin is Aen­den­boom een jeugd­held. “Ik ken­de hem als kind uit de se­rie Johan en de Al­ver­man. La­ter zou ik on­der meer in Ma­troesj­ka’s met hem sa­men­spe­len. Ik heb hem he­laas nooit in het the­a­ter zien spe­len.”

De as van Aen­den­boom werd vrij­dag, na de plech­tig­heid, uit­ge­strooid in de Noord­zee. Daar­bij wa­ren al­leen fa­mi­lie en in­tie­me vrien­den aan­we­zig.

FO­TO'S KRIS VAN EXEL FO­TO BERT HULSELMANS

Amuz zat vol voor de plech­tig­heid. Frank Aen­den­boom: een man met een hand­lei­ding, maar wie die ken­de had er een war­me vriend bij.

Car­ry Goos­sens.

Rein­hil­de De­c­leir.

Hu­bert Da­men.

Tom La­noye.

Veer­le Ey­c­ker­mans.

Pe­ter Van Den Be­gin.

Her­bert Flack.

Bob Cools.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.