Zon­ne­bloe­men voor Ma­thil­de in Sint-Trui­den

Ma­thil­de­ma­nia op Trui­en­se Gro­te Markt

Het Belang van Limburg - - Voorzijde Pagina - Jan BEX/Jo­zef CROUGHS

“Ma-Thil-De! Ma-Thil-De!” Van een ta­nen­de po­pu­la­ri­teit van het ko­nings­huis is op de­ze vrij­dag­na­mid­dag niets te mer­ken op de Trui­en­se Gro­te Markt. 1.200 per­fect op­ge­warm­de Trui­en­se school­kin­de­ren doen tus­sen Min­der­broe­ders­kerk en stad­huis haast Noord-Ko­re­aans hun best om de ko­nin­gin te lok­ken en haar die ene zon­ne­bloem te ge­ven. De mees­ten heb­ben geen flauw idee waar­om de ko­nin­gin dan wel in Sint-Trui­den is, maar het is wel feest. En ja, sef­fens is het ook week­end. Uw krant zal dan maar ver­klap­pen waar­om de ko­nin­gin in SintTrui­den is ge­weest. Dit week­end vindt in de fruit­stad het vier­jaar­lijk­se Eu­ro­f­leurs plaats. Een wed­strijd bloem­schik­ken die het pa­leis - with a litt­le help van de stad Sint-Trui­den- graag wil steu­nen. “Eu­ro­f­leurs is het Eu­ro­pe­se kam­pi­oen­schap voor jon­ge bloem­sier­kun­ste­naars tot 25 jaar”, legt de Deen­se vak­jour­na­list Jens Poul­sen uit. “Very im­por­tant”, weet Jens. “Te­gen sport­col­le­ga’s zeg ik al­tijd dat ik de mooi­ste com­pe­ti­tie ter we­reld ver­sla: die tus­sen bloem­kun­ste­naars.”

“The one with the yel­low dress”

Een plens­bui gaat eraan voor­af. Een plens­bui zal vlak na het be­zoek vol­gen. Maar als Ma­thil­de om 14.33 uur uit haar zwar­te li­mo stapt, zal het ruim een uur droog blij­ven. Vol­doen­de tijd om het pro­gram­ma, zo­als al­tijd strak ge­re­gis­seerd door het pro­to­col, af te wer­ken. In­clu­sief het voor­zie­ne kin­der­volks­bad op de Markt. Waar­voor de com­ple­te grootTrui­en­se la­ge­re­school­jeugd is op­ge­trom­meld.

Ma­thil­de moet Sint-Trui­den ken­nen. Of goed ge­brieft zijn. Per­fect ge­cast is ze in haar zacht­ge­le, maar toch over­dui­de­lijk ge­le jurk. Al moet ze eerst de on­ge­dul­di­ge Staf Rie­t­jens, nog geen twee, pas­se­ren. Mak­kie voor een moe­der van vier. Het boe­ket­je dat ze van Staf krijgt, matcht al even per­fect. Het mo­men­tum voor de van Genk af­kom­sti­ge en al­om­te­gen­woor­di­ge Ma­rij­ke Wal­bers, di­rec­teur van de or­ga­ni­se­ren­de Ko­nink­lij­ke Unie van de Flo­ris­ten van Bel­gië, om heel snel en on­op­val­lend rich­ting even­tu­e­le Ma­thil­de-on­kun­di­ge kan­di­da­ten te sis­sen: “She’s the one with the yel­low dress.”

Het pro­to­col heeft in de Min­der­broe­ders­kerk drie ge­sprek­jes voor­zien. Ma­thil­de blijft, zo­als het hoort voor de gast­vrouw van een land, bij al­le tien fi­na­lis­ten stil­staan, on­der wie een Belg: Sören Van Laer uit Bor­nem. “De ko­nin­gin stelt echt geen on­no­ze­le vra­gen. Ze zijn ge­richt”, vindt Ma­rij­ke Wal­bers ach­ter­af. “Het the­ma van ons EK is ‘Eva ver­leidt Adam’. Aan een kan­di­daat heeft ze ge­woon ge­vraagd: ‘En? Waar zijn de ap­pels?’ Ze snap­te het ge­woon. Haar En­gels is bo­ven­dien voor­tref­fe­lijk. Ook voor de kin­de­ren op de Markt heeft ze al­le tijd ge­no­men. Haar hof­da­mes be­zwe­ken bij­na on­der de zon­ne­bloe­men.”

Ko­ning kijkt koers

Dat heb­ben we met ei­gen ogen ge­zien. On­ge­veer de helft van de com­ple­te Trui­en­se school­jeugd, he­le­maal gààr dank­zij een on­ver­moei­ba­re pu­blieks­op­war­mer, staat met zijn of haar zon­ne­bloem te zwaai­en. 600 zijn er uit­ge­deeld, 600 wil­len mor­di­cus die ene bloem aan Ma­thil­de ge­ven. En dus is het voor de ko­nin­gin la­ve­ren van links naar rechts. Hand­jes ge­ven, bloe­men en te­ke­nin­gen aan­ne­men, hier en daar een troos­tend woord als er tra­nen zijn, véél glim­la­chen en tus­sen­door zelfs zo­maar een knuf­fel krij­gen als een Trui­ens school­meis­je par­does haar ar­men rond de ko­nink­lij­ke heu­pen slaat. Ma­thil­de­ma­nia. Eén jon­ge Trui­e­naar blijft er nuch­ter bij: “Waar is de ko­ning?”

“O, die is thuis ge­ble­ven. Hij is naar het wielrennen aan het kij­ken”, ant­woordt ze even ad rem. En ja, gis­te­ren is er ge­koerst: het Kam­pi­oen­schap van Vlaan­de­ren in Kools­kamp. Een ko­nings­paar moet wer­ke­lijk van al­le mark­ten thuis zijn. Al­le in­fo op www.eu­ro­f­leurs2017.com. Zon­dag en maan­dag is Eu­ro­f­leurs op ver­schil­len­de be­bloem­de lo­ca­ties voor het gro­te pu­bliek te be­zoe­ken.

FOTO TOM PALMAERS

FOTO TOM PALMAERS

Ma­thil­de wordt be­stormd door school­kin­de­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.