“BIJ ONS GAAT HET OM KWA­LI­TEIT”

GREGA PRO­DU­CEERT GEDROOGDE EN GEKOOKTE HAM IN EI­GEN LAND

Het Belang van Limburg - - Voorzijde Pagina -

Een lek­ke­re ham hoef je niet per se in het buitenland te zoe­ken. Dat be­wijst ham­pro­du­cent Grega uit Bug­gen­hout, die een schat van er­va­ring heeft met het fijnste stuk­je var­kens­vlees.

In Bel­gië zijn er nog maar een vier­tal be­drij­ven die zelf gedroogde ham­men pro­du­ce­ren. Eén van de groot­ste is Grega. Gas­ton Van den Berghe, zoon van een been­hou­wer, be­gon in

1960 met hes­pen te zou­ten. Het be­drijf groei­de van 250 ham­men in het eer­ste jaar naar een stock van meer dan 80.000 van­daag. Gas­ton te­kent nog al­tijd el­ke dag om 7 uur ’s och­tends pre­sent, maar zijn zoon Luc heeft de lei­ding van het be­drijf en­ke­le ja­ren ge­le­den over­ge­no­men. Par­ti­cu­lie­ren kun­nen bij Grega te­recht in de Maal­de­rijstraat in Bug­gen­hout, dat pre­cies tus­sen Gent, Ant­wer­pen en Brus­sel ligt. Maar je vindt de gedroogde en gekookte ham­men ook el­ders. “Wij le­ve­ren aan gros­siers en die ver­sprei­den on­ze pro­duc­ten naar tal van been­hou­wers en de­li­ca­tes­sen­za­ken. Je vindt on­ze ham ook ex­clu­sief in de su­per­mark­ten van Del­hai­ze, een 800tal win­kels. Daar hou­den we ook ge­re­geld de­gusta­ties, waar­op we heel po­si­tie­ve re­ac­ties krij­gen”, legt Gas­ton Van den Berghe uit.

LANG RIJPEN

Grega ge­bruikt al­leen Bel­gi­sche ham­men voor een

la­ge eco­lo­gi­sche voet­af­druk en be­reidt zo­wel gekookte als gedroogde ham. Die laat­ste soort is de po­pu­lair­ste bij Grega en be­staat in ver­schil­len­de va­ri­an­ten. “Hoe lan­ger de ham kan dro­gen, hoe be­ter. On­ze Breug­hel­ham rijpt meer dan 9 maan­den, de Su­pe­ra­no meer dan 15 maan­den, de Nec Plus Ul­tra meer dan 18 maan­den en de Pa­ta Grega zelfs meer dan 24 maan­den. Ei­gen­lijk moet de ham toch ze­ker 15 maan­den dro­gen om dat fij­ne aro­ma te krij­gen. Je ruikt en proeft het ver­schil”, zegt Gas­ton. “Bo­ven­dien ge­brui­ken we geen be­waar­mid­de­len, maar al­leen zee­zout

uit Sar­di­nië.”

Ook aan de gekookte ham be­steedt Grega veel zorg. “Bij ons gaat het om kwa­li­teit en we pe­ke­len heel wei­nig. On­ze gekookte ham is een week na de aan­koop nog goed.”

OP VOOR­HAND OPE­NEN

Tot slot heeft Gas­ton nog en­ke­le tips voor de bes­te smaak. “Be­waar ham die va­cu­üm ver­pakt is niet bo­ven de 4 gra­den Cel­si­us in de koel­kast. Veel men­sen ver­ge­ten dat en zet­ten hun koel­kast op 7 gra­den. Is de ham in de win­kel af­ge­sne­den, dan hoeft ze niet in de koel­kast en kun je ze ook twee of drie da­gen in de keu­ken­kast be­wa­ren. Ham smaakt veel be­ter wan­neer ze een tem­pe­ra­tuur van on­ge­veer 20 gra­den haalt. Daar­om moet je de ver­pak­king min­stens 15 mi­nu­ten op voor­hand open­ma­ken, zo­dat de ham op ka­mer­tem­pe­ra­tuur komt. Hoe war­mer, hoe be­ter ze smaakt.”

LIKE US ON FA­CE­BOOK

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.